Културна антропология


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Изисквания за прием:

Завършена ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, 2.2. История и археология, както и по двойните специалности от направление 1.3. Педагогика на обучението по... с изучаване на история.

Цели на програмата:

Курсът на обучение по магистърската програма „Културна антропология“ цели да осигури профилиране и задълбочаване подготовката на студенти, притежаващи образователно-квалификационната степен „бакалавър“ или „магистър“ в областта на хуманитарните и социални науки, по общата проблематика на антропологията. Образователните цели на специалността се свеждат до получаване на систематизирани базисни и специализирани познания, чрез които магистриращите студенти да придобият комплексна подготовка и рядката квалификация на специалисти по културна антропология, с развити универсални умения за решаване на различен тип проблеми, способни на самостоятелен анализ и проучвания с научен и практически характер.

Професионална квалификация:

Магистър по културна антропология

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В рамките на предвидения курс на обучение по магистърската програма студентите придобиват следните професионални компетентности:
Знания:
 • усвояват системни знания по въпроси от общата проблематика на антропологията, по общотеоретични и специфични теми в областта на основните ѝ направления – културна, историческа, философска;
 • притежават детайлни познания върху терминологията, теоретичните и методологичните ориентири в културната антропология, нейното историческо развитие, формираните школи и направления и различните теории в проучването и интерпретацията ѝ;
 • запознати са с най-актуалните дискусионни въпроси, тези и хипотези в съвременната наша и чужда литература върху проблемите на културната антропология;
 • имат цялостна представа за възникването на човешката култура в световен мащаб и за факторите, които влияят и определят посоките на развитието и появата на различни варианти на тази култура; съвременните теории за многообразието от култури и форми на културно изразяване и актуалния дебат за индивидуалните и колективни идентичности в съвременното мултикултурно общество;
 • имат базисни познания върху формите и структурите на етносоциалната организация и културната еволюция, върху релациите „човек – общество“, „власт – общество“, „религия–човек–общество“, върху адаптацията на човека към времето и пространството; върху измеренията на границите и граничните зони в контекста на етноложките им изследвания;
 • получават специализирана информация в областта на антропологията на Европа и в частност на Балканския ареал: културно-цивилизационни модели; локални варианти на родови структури, брачен модел и типове семейство;
 • познават измеренията на всекидневието и спецификите на града и градската култура на всички балкански народи; психологията и етнокултурните особености на средновековните българи и на българите в чужбина днес;
 • придобиват специализирани познания върху типологията на културите и типология на културните текстове, семиотиката на историята и на историческия текст в контекста на специфичното мислене за времето и събитията, които го изпълват;
 • познават основните понятия и проблеми на семиотиката на културата като подразделение на културната антропология и конкретно на лингвосемиотиката с оглед на същественото място на езика в съвременната вербална култура.
Умения:
 • доразвиват формираните възприятия и умения за научен синтез в предходната образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
 • усвояват методите за анализ на комплекси от данни от т. нар. етнографски извори, както и на т. нар. етноархеологическо проучване;
 • придобиват умения да откриват в езиковите факти следите от културата и да осъществяват паралели между исторически и езикови аргументи при интерпретацията на определен проблем, да правят анализ на отделни фрагменти от картината на света;
 • притежават умения за последователен сравнителен анализ на общества и култури;
 • владеят и прилагат методика за компаративни изследвания в областта на антропологията, етнологията, фолклористиката;
 • усвояват практически умения за теренна работа, за самостоятелно съставяне на анкети и статистическа обработка на получените данни;
 • притежават умения за работа в интердисциплинарен екип.
Компетентности – лични и професионални:
Студентите, успешно завършили обучението си в магистърската програма „Културна антропология“, развиват компетентност за:
 • системно и задълбочено оценяване на познанията си и планиране на последващо кариерно развитие;
 • ясно и достъпно представяне и защита на постигнати научни резултати по изследователски теми и проекти пред специализирана и неспециализирана аудитория;
 • събиране, обработване и интерпретиране на специализирана информация, необходима за решаването на сложни проблеми и прогностични и статистически наблюдения при работа в различни екипи;
 • самостоятелно усвояване на нови изследователски методи и прилагане на усвоените базови знания в научноизследователска и експертно-аналитична дейност;
 • работа в екипи по проблеми с изследователски характер, изискващи професионална диагностика и базиране на съвременни изследвания чрез интегриране на знания от нови или интердисциплинарни области;
 • притежават необходимата квалификация и компетентности за подготовка, организиране и провеждане на изследователски проекти.

Възможности за стажове и практики:

Провеждане на социологически проучвания и научноизследователска практика в различен тип административни и културни институции, целеви теренни изследвания в региони с полиетнично и мултиконфесионално население, включително и чрез включване на обучаваните магистри в национални и международни проекти.
Прилаганата система за трансфер на кредити дава възможност за студентска мобилност в страната и в чужбина, за включване в европейски програми, в рамките на програма „Еразъм +“, както и по линия на двустранните договори на ВТУ.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити. Обучението по културна антропология завършва с разработка и защита на магистърска теза или чрез полагане на писмен държавен изпит.

Професионална реализация:

Успешно завършилите магистърската програма получават рядката квалификация на специалисти по културна антропология със систематизирани и специализирани познания в областта на науката за човека, социалните структури и културните феномени в тяхната взаимовръзка. Получената комплексна интердисциплинарна подготовка и придобити специфични умения и професионални компетентности дават възможност за пълноценна реализация в областта на социологическите проучвания; като част от екипа на изявени обществено-политически дейци; като специалисти към различни агенции за прогностични и статистически наблюдения, както и като преподаватели в последната степен на обучение в СУ и в специализираните средни училища (езикови и хуманитарни гимназии, Национална гимназия за древни езици и култури – София).
Прилагането на Системата за трансфер на академични кредити във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ дава възможност за академична мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения и професионални компетентности.
Обучението в магистърската програма „Културна антропология“ осигурява на дипломиралите се необходимата квалификация и знания за успешно продължаване на обучението им в следващата образователна и научна степен „доктор“.