Етнология


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Дистанционна (Исторически факултет)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Изисквания за прием:

4 сем. за бакалаври или магистри в други професионални направления

Цели на програмата:

Целите на програмата са съобразени с обучението на студенти, завършили друго професионално направление. По тази причина те осигуряват:
 • задълбочени и систематизирани знания за етнологията като самостоятелна наука;
 • усвояване на основните знания за методологията на етноложкото изследване;
 • получаване на комплексни знания за етническото и културното развитие на българите и останалите народи по света;
 • разграничаване на традициите и иновациите в културното развитие на народите;
 • знание за проблемите, свързани със съвременното етническо развитие на българите и останалите етнически общности, живеещи сред тях.
Определят се в съответствие с мисията, целите и задачите, обявени в Стратегията за развитие на Великотърновския университет по начин, който отговаря на особеностите на съответното обучение.

Професионална квалификация:

Етнолог

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
 • широкопрофилни знания в областта на историческата етнология, която включва и специализирани познания от областта на археологията, антропологията, историята и други науки;
 • усвоили са задължителните знания по българска диалектология, необходими при провеждането на теренно етноложко изследване;
 • могат да различават традициите и иновациите в културното развитие на народите;
 • познават проблемите, свързани със съвременното етническо развитие на българите и останалите етнически общности, живеещи сред тях.
Умения:
 • умения и възможности за самостоятелна изследователска дейност в областта на етнологията;
 • анализиране на първична първична етноложка информация и данни;
 • разкриване на причинно-следствени взаимовръзки в областта на етнологията;
 • проследяване и анализ на исторически процеси и тенденции в народната култура;
 • сравнителен анализ на културни характеристики и профили на различни етнографски (етнически) групи.
Компетентности:
 • провеждане на теренна изследователска дейност, необходима при разработването на етнологичен проблем;
 • приложение на съвременни други методи на работа;
 • самостоятелно разработване на проблеми, свързани с етническото развитие на българите и останалите етнически общности по света;
 • могат сами да усъвършенстват професионалното си развитие.

Възможности за стажове и практики:

Възможностите за стажове и практики са следните:
 • участие в научноизследователски проекти по Наредби на МОН;
 • участие в общоуниверситетски проекти, свързани с практика в етнографски музеи.
Прилагането на системата на Трансфер на академични кредити на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, изработена в съответствие с изискванията на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), която осигурява академична мобилност и международна сравнимост на проведени в чужбина стажове и практики.
Възможност за продължаване на обучението в следващата ОНС „доктор” в същото или друго научно направление.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити.
Обучението завършва с разработка и защита на дипломна работа или чрез полагане на писмен държавен изпит.
Изискванията се определят съобразно ЗВО (държавен изпит, защита на дипломна работа), спецификите на програмата, професионалните компетенции, получавани след дипломирането и процедурите за провеждане на държавните изпити в съответното обучаващо звено.

Професионална реализация:

С получената квалификация магистрите по етнология могат да намерят своята реализация в сферата на научните и културните институти, музеите и обществените организации, свързани с проблемите на малцинствените групи, с образователните програми, с етносоциологическите проучвания и др.