Църковна история и богослужебно предание


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Православен богословски факултет)  Задочна (Православен богословски факултет)

Обучаващо звено:

Православен богословски факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите за обучение в магистърската програма следва да имат завършена образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или образователно-квалификационна степен „Магистър“ в друго ПН, като продължителността на програмата е 2 семестъра. Входящият бал при кандидатстване се формира от общия успех  в дипломата за завършена степен на висше образование и успеха от държавните изпити.

Цели на програмата:

 1. Първата цел е надграждане на придобитите знания в ОКС “Бакалавър” или “Магистър” по друга специалност (професионално направление) с теологична перспектива. Тази перспектива способства за основаването на ясни принципи, критично мислене и активно гражданско поведение в отговор на предизвикателствата на променящия се свят и нуждите на нашата страна и Църква.
 2. Развитие на научни изследвания в областта на Историята на Църквата, Литургиката и Практическата теология и обвързването им със съответните приложни полета, насочени към обществото и Църквата.
 3. Оптимизиране на системата за управление на качеството на обучение, с оглед професионална реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда. Индивидуалният подход към студентите и техните интереси е предпоставка за  обновяване на стандартите в преподаването и ученето; усъвършенстване на обучителните методи и включване на интерактивни форми на преподаване: внедряване на съвременни мултимедийни компютърни системи и платформи, информационни и комуникационни технологии в учебния процес с цел повишаване на качеството на обучението.
 4.  Поддържане на активни международни контакти с чуждестранни университети партньори и научни организации на основата на взаимно сътрудничество за образователен и научен обмен във всички  области на теологията.

Професионална квалификация:

Теолог

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Знания (обем, специфика и качество на усвоената информация:
 • широк спектър от теоретични и практически знания, повече от които са специализирани в основните области на теологията, и надграждащи наученото в предходната образователна степен;
 • познание, разбиране и изразяване на богословски концепции за историята на Църквата и богослужението, овладяване на принципи и закономерности, приложими към богословското осмисляне на съвременните проблеми на църковния живот в страната и света;
 • завършилите демонстрират критическо осъзнаване на знанията в областта и връзките между различните изучавани области и теории в теологията, както и знания в широк кръг исторически, литургически и филологически дисциплини като: История на Църквата, История на БПЦ, Литургика,Катехетика,Патристика, Старобългарски език и литература.
Умения (способност за извършване на определени дейности на основата на придобитите знания):
 • овладяване на богат арсенал от практически познавателни умения и подходи, необходими за разбирането на тенденциите в богослужението и историческото развитието на Православната църква и останалите християнски църкви и изповедания;
 • овладяване на умения за диагностициране на проблемите на църковния живот, и прилагане на интегрирани знания от всички области на теологията за генериране на нови знания и иновативни методи за тяхното преодоляване;
 • умения за адекватна преценка в ситуации на кризи на църковното общество и отделната личност;
 • инициативност в работата и изучаването на развитието на Църквата и богослужението, на основата на което се решават проблеми с множество взаимодействащи си фактори.
Компетентности – лични и професионални (способност за извършване на професионални дейности на равнище на базисни приемливи стандарти за съответната образователна или образователно-научна степен).
Самостоятелност и отговорност:
 • умее да диагностицира проблемите в устройствения и богослужебен живот на Църквата  и самостоятелно или в екип способства за решаването им;
 • демонстрира оперативно взаимодействие при управление на социалната промяна в сложна заобикаляща среда;
 • проявява творчество и новаторство при разработване и реализиране на проекти;
 • инициира процеси и организира дейности, изискващи висока степен на съгласуваност на усилията, формулира политики и демонстрира лидерски качества за изпълнението им.
Компетентности за обучение:
 • системно и задълбочено оценява познанията си и идентифицира потребности от самообучение;
 • демонстрира висока степен на самостоятелност в овладяването на нови знания и тяхното прилагане;
 • владее богат понятиен апарат и способности за критическо мислене.
Комуникативни и социални компетентности:
 • умее да представя ясно и достъпно научно утвърдени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред различна аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи;
 • разработва, излага и прилага аргументирани схващания относно ключови богословски аргументи и решения, социални процеси и практики в църковния живот, свързани с развитието на обществото, демокрацията, организациите и прави предложения за тяхното усъвършенстване.
Професионални компетентности:
 • събира, разработва и интерпретира разнообразна информация, свързана с проблемите на Църквата, богослужението, организациите и държавата необходима за тяхното преодоляване;
 • интегрира широк кръг от знания от различни източници на информация за проблемите на Църквата и обществото в нов и сравнително непознат контекст;
 • прави обосновани преценки и намира решения на проблемите на социалната промяна в сложна среда на разнообразни взаимодействия, даващи отражение върху живота на Църквата;
 • способности за адекватно взаимодействие в специализирана професионална среда.

Възможности за стажове и практики:

Въз основа на подписаните договори  за провеждане на учебни практики и стажове в институции на Църквата, държавната и местната власт, нестопанските организации и др.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Получаване на минимума кредити в 2-та семестъра и държавен изпит или защита на дипломна работа.

Професионална реализация:

След завършване на   курса на обучението обучаемите притежават знания, умения и компетентности да заемат длъжности в различни сфери на обществения живот:
 • в Църквата и нейните учреждения и институти, училищата, научно-изследователските центрове, университетите и други научни и образователни организации;
 • в държавната администрация като експерти по религиозни, социални, културни и образователни звена;
 • в неправителствения сектор като участници в проекти със социална, културна или просветна насоченост;
 • в органите на местната и национална власт като мениджъри, длъжностни лица или като участници в социални проекти;
 • в медийния сектор като анализатори и експерти, които наблюдават съвременните религиозни институции и техните становища, събират информация за тях от различни източници;
 • във всички други професионални сфери, на длъжности, изискващи изпълнение на задачи от длъжностното описание на група 2633 от НКПД.