Религиозно образование


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Православен богословски факултет)  Задочна (Православен богословски факултет)

Обучаващо звено:

Православен богословски факултет

Изисквания за прием:

За магистърска програма по „Религиозно образование“ имат право да кандидатстват бакалаври и магистри, завършили специалности в други професионални направления с придобита педагогическа правоспособност.
 

Цели на програмата:

Магистърската програма по „Религиозно образование“ е предназначена за учители, които проявяват интерес към православното богословие, православната духовност и религията въобще и желаят да преподават религия. Тя дава възможност на имащите интерес към проблематиката да се запознаят с основни теми в областта на библеистиката, догматическото и нравственото богословие, историята на религиозните учения и съвременното религиозно образование, както и отделни аспекти от църковното служение в съвременен контекст.
Основна цел на магистърската програма по специалност „Религиозно образование“ е завършилите студенти да придобият умения за осъществяване на научно-педагогическа и приложно-методическа образователна дейност, отговаряща на нуждите на съвременното българско училище от учители по религия с адекватен на съвременността светоглед и актуален профил на образование, творческо мислене и активно гражданско поведение. Това се осъществява в изпълнението на следните по-конкретни цели:
 • Ÿда се предоставят на учителите квалификация и средства за придобиване на съответните ресурси за обучение с цел изграждане на необходимите умения за преподаване на религиозното познание;
 • Ÿда се запознаят с основни теми в областта на библеистиката, догматическото и нравственото богословие, историята на религиозните учения и съвременното религиозно образование, както и отделни аспекти от църковното служение в съвременен контекст;
 • Ÿда се подчертае, че обучението с цел придобиване на квалификация „учител по религия“ формира и усъвършенства в учителите уменията им, чрез които да съдействат за изграждането на едно по-толерантно общество;
 • Ÿстудентите да придобият критична оценка по отношение надеждността и валидността на религиозните източници и да се улеснят възможностите за обмен и диалог с различни културни среди.

Професионална квалификация:

Учител по религия

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Квалифицираната фундаментална и специализираща подготовка на завършилите образователно-квалификационната степен „магистър“ по специалността „Религиозно образование“ се постига чрез изучаването на задължителни и избираеми дисциплини и форми на дипломиране.
Магистърската програма по Религиозно образование дава възможност студентите да придобият следните знания, умения и компетентности:
На ниво знания обемът, спецификата и качеството на усвоената богословска и педагогическа информация предполага като очакван резултат:
 • Ÿ познаване и разбиране на политическия, правен и структурен контекст на религиозното многообразие;
 • Ÿ познания за международната рамки и разбиране на основните принципи, които се отнасят до съвременното обучение по религия като част от приобщаващото и интеркултурно образование;
 • Ÿ познания за различните измерения на религиозното разнообразие и разбиране за спецификата на неговото функциониране в образователните институции;
 • Ÿ познаване на обхвата на учебните подходи, методи и материали, съответстващи на съвременното обучение по религия;
 • Ÿ познаване на творчески подходи за осъществяване на обучението по религия;
 • Ÿ познаване на европейската практика на съвременното религиозно образование и религиозно-педагогическите изследвания.
На ниво умения:
 • Ÿ да оценяват влиянието на културните и исторически фактори в развитието на религиозното образование като провеждат обучението по религия съобразно историческия и културен образователен контекст;
 • Ÿ да интегрират теорията и практиката на религиозното образование;
 • Ÿ да възприемат критично интеграцията на лични, духовни и професионални измерения на религиозното образование;
 • Ÿ да имат възможности за по-нататъшни религиозно-педагогически изследвания, свързани с училищното обучение по религия;
 • Ÿ да могат да се ангажират с критичен прочит на съответната литература;
 • Ÿ специфични организационни умения на учителя за: управление на класа, за програмиране и организиране на работата в екип, за организиране на училищен интеркултурен обмен (индивидуално, групово, в клас);
 • Ÿ да може да формира в учениците умения за прилагане на основни техники на учене: на наблюдение, слушане, разбиране, за връзки в групата по религия, комуникиране, за работа в интердисциплинарни групи; да създава атмосфера на приемане, да има високи очаквания за ученическите достижения и да способства за положително саморазбиране (психологическо, етническо, културно и индивидуално) и културна идентичност.
Компетентности – лични и професионални:
 • Ÿ демонстриране на професионална компетентност в планирането, координирането, изпълнението и оценката на учебната програма и училищното обучение по религия;
 • Ÿ притежаване на методическа компетентност, която предполага наличието на компетенции за създаване на атмосфера на откритост и взаимно уважение в училищната общност; активизиране на групата по религия за включване в обучението на всички ученици индивидуално и в сътрудничество с другите, индивидуализация на преподаването, проектиране на проблеми, цели, концепции, пренасяне на изследователските идеи в педагогическа ситуация, автовалидизация;
 • Ÿ придобиване на някои нови, кореспондиращи на съвременния контекст, компетенции като поликултурност, диалогичност и инклузивност;
 • Ÿ компетентностна системна рефлексия и оценка на собствената практика и нейното въздействие върху учениците.
Общопедагогически (метапредметни) компетентности: Те съответстват на обособените групи компетентности в Приложение №3 към Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител":
 1. Преподаване - компетентности за организиране на процеса на обучение, за осъществяването на преподаването и подпомагането на ученето, за постигането на успешни резултати в овладяването на учебното съдържание.
 2. Взаимоотношения с учениците - компетентности за ефективно взаимодействие с учениците.
 3. Взаимоотношения с другите педагогически специалисти - компетентности за постигане на ефективност във взаимоотношенията между учителите и другите педагогически специалисти за постигане както целите на обучението, така и на цели, свързани с личностното развитие на учениците.
 4. Лидерство - компетентности за мотивиране на учениците за активно участие в образователни дейности, насочени към личностното им развитие, за стимулиране на иновативност и креативност в рамките на педагогическото взаимодействие, за ефективно подготвяне на учениците за многобройните предизвикателства на живота.
 5. Работа с родителите и семейната общност - компетентности за ефективно взаимодействие с родителите и други представители на семейната общност.
 6. Възпитателна работа - компетентности за подпомагане на процеса на личностно развитие на учениците като индивидуалности и членове на обществото.
 7. Работа в мултикултурна и приобщаваща училищна среда - компетентности в областта на приобщаващото, интеркултурното и гражданското образование.

Възможности за стажове и практики:

Въз основа на подписаните договори за провеждане на учебни практики и стажове в базовите за ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ училища.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Писмен държавен изпит или защита на дипломна работаи интегриран практико-приложен държавен изпит, който се състои от изнасяне и защита на разработен от обучавания урок.
Определят се съобразно ЗВО (държавен изпит, защита на дипломна работа), спецификите на програмата, професионалните компетенции, получавани след дипломирането, и процедурите за провеждане на държавните изпити в съответното обучаващо звено.

Професионална реализация:

Студентите, придобили образователно-квалификационната степен „магистър“ по специалността „Религиозно образование“, могат да се реализират като учители по религия в системата на българското образование, както и като научни работници в сферата на религиозното образование. Те придобиват знания и умения в теоретичен и практико-приложен план, за да могат да работят професионално като преподаватели по религия и експерти по въпросите на интеркултурните и междурелигиозните взаимодействия в образованието.