Философия


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Философски факултет)  Задочна (Философски факултет)

Обучаващо звено:

Философски факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите за обучение в магистърската програма следва да имат завършена образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или образователно-квалификационна степен „Магистър“ в друго ПН, като за тях, програмата е с продължителност 4 семестъра. Входящият бал при кандидатстване се формира от общия успех в дипломата за завършена степен на висше образование и успеха от държавните изпити.

Цели на програмата:

 1. Задълбочаване познанието във всички области на философията и подготовка на кадри със съвременна висока теоретична и методологическа подготовка, годни за практическа и обществена дейност, отговаряща на световните културни традиции, системата на европейските ценности и нуждите на нашата страна от подготвени специалисти с широк хуманитарно-светогледен и социално-ангажиран профил на образование, критично мислене и активно гражданско поведение в отговор на предизвикателствата на променящия се свят и нуждите на страната.
 2. Допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за придобилите висше образование на ОКС “Бакалавър” или “Магистър” по друга специалност (професионално направление).
 3. Развитие на научни изследвания във всички области на философията и обвързването им със съответните приложни полета, насочени към обществото и познанието, както и с процеса на обучение; укрепване и развиване потенциала на академичния състав за научни изследвания и иновационни разработки на съвременно равнище.
 4. Непрекъснато развитие на системата за управление на качеството на обучение, насочено към ефективна професионална реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда чрез прилагане на индивидуален подход към обучаемите и поставяне на студента в центъра на обучителния процес, на компетентностния подход при разработване на учебните планове и програми и непрекъснатото им усъвършенстване, въвеждане на нови модерни подходи и стандарти в преподаването и ученето; усъвършенстване на обучителните методи и включване на интерактивни форми на преподаване: внедряване на съвременни мултимедийни компютърни системи и платформи, информационни и комуникационни технологии в учебния процес с цел повишаване на качеството на обучението и преподаването.
 5. Поддържане на активни международни контакти с чуждестранни университети партньори и научни организации на основата на взаимно сътрудничество за културно-образователен и научен обмен във всички области на философията.

Професионална квалификация:

Философ

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Знания (обем, специфика и качество на усвоената информация):
 • широк спектър от теоретични и практически знания, повече от които са специализирани в основните области на философията, и надграждащи наученото в предходната образователна степен;
 • познание, разбиране и изразяване на философски теории за социалното и ролята на личността в обществото, овладяване на концепции, принцип и закономерности, приложими към философското осмисляне на съвременните проблеми на страната и света;
 • овладяване на високоспециализрани практически и теоретични знания за света, обществото и хората в глобалния свят, включително авангардни и иновативни такива, които да станат основа за оригиналност в разработването на нови идеи и решения;
 • завършилите демонстрират критическо осъзнаване на знанията в областта и връзките между различните изучавани области и теории във философията, както и знания за както и знания в широк кръг историко-философски дисциплини като: Източна философия, Антична философия, Философия на средновековието и ренесанса, Философия на новото време, История на руската и българската философия и Съвременна философия, както и широк кръг знания по Систематична философия, а именно: по Онтология, Логика, Етика, Естетика, Теория на познанието, Философия на историята, Философия на културата, Философия на религията, Философия на правото, на политиката.
Умения (способност за извършване на определени дейности на основата на придобитите знания):
 • овладяване на богат арсенал от практически познавателни умения и подходи, необходими за разбирането на тенденциите на развитието на България, Европа и света в контекста на философски решения на проблемите и ценностите на обществото, демокрацията, правата и свободите на гражданите, и за разработване на творчески решения за тяхното утвърждаване;
 • овладяване на умения за диагностициране на проблемите на обществото, локалната общност и гражданите на основата на съвременни теоретични и практически постижения и прилагане на интегрирани знания от всички области на философията за генериране на нови знания и иновативни методи за тяхното преодоляване;
 • умения за адекватна преценка в ситуации на кризи на обществото, личността и демокрацията, характеризиращи се с непредсказуемост и непълна информация за определящите фактори;
 • свободно прилагане на иновативни методи и инструменти, отличаващи се с евристичност при решаването на сложни задачи и непредвидими проблеми в развитието на държавата, обществото, локалната общност или организация;
 • инициативност в работата и изучаването на развитието на държавата и гражданското общество, на основата на което се решават проблеми с множество взаимодействащи си фактори.
Компетентности – лични и професионални (способност за извършване на професионални дейности на равнище на базисни приемливи стандарти за съответната образователна или образователно-научна степен).
Самостоятелност и отговорност:
 • умее да изгражда административно-организационни структури и самостоятелно да управлява екипи за решаването на сложни проблеми в развитието на обществото, демокрацията, държавата, организациите в непредсказуема среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • демонстрира оперативно взаимодействие при управление на социалната промяна в сложна заобикаляща среда;
 • проявява творчество и новаторство при разработване и реализиране на проекти;
 • инициира процеси и организира дейности, изискващи висока степен на съгласуваност на усилията, формулира политики и демонстрира лидерски качества за изпълнението им.
Компетентности за обучение:
 • системно и задълбочено оценява познанията си и идентифицира потребности от самообучение;
 • демонстрира висока степен на самостоятелност в овладяването на нови знания и тяхното прилагане;
 • владее богат понятие апарат и способности за абстрактно и критическо мислене.
Комуникативни и социални компетентности:
 • умее да представя ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред различна аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи;
 • разработва, излага и прилага аргументирани схващания относно ключови философски аргументи и решения, социални процеси и практики, свързани с развитието на обществото, демокрацията, организациите и прави предложения за тяхното усъвършенстване;
Професионални компетентности:
 • събира, разработва и интерпретира разнообразна информация, свързана с проблемите на обществото, организациите, държавата, демокрацията, необходима за тяхното преодоляване;
 • интегрира широк кръг от знания от различни източници на информация за проблемите на развитието на обществото в нов и сравнително непознат контекст;
 • прави обосновани преценки и намира решения на проблемите на социалната промяна в сложна среда на разнообразни взаимодействия;
 • способности за адекватно взаимодействие в специализирана професионална среда.

Възможности за стажове и практики:

Въз основа на подписаните договори за провеждане на учебни практики и стажове в институции на държавната и местната власт, организации, фирми и др.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Получаване на минимума кредити в 4те семестри и държавен изпит или защита на дипломна работа философия.

Професионална реализация:

След завършване на курса на обучението обучаемите притежават знания, умения и компетентности да заемат длъжности в различни сфери на обществения живот:
 • в училища, научно-изследователски центрове, университети и други научни и образователни организации вкл. Българската академия на науките;
 • в частни компании като служители в изследователска развойна дейност, анализатори и консултанти по въпроси на обществения живот;
 • в държавната администрация като експерти по социални, културни и образователни звена;
 • в неправителствения сектор като участници в проекти със социална, културна или просветна насоченост и като специалисти, предоставящи индивидуални и семейни социални услуги;
 • в органите на местната и национална власт като мениджъри, длъжностни лица или като участници в социални проекти;
 • в медийния сектор като анализатори и експерти, които наблюдават съвременните институции и техните становища, събират информация за тях от различни източници;
 • във всички други професионални сфери, на длъжности, изискващи изпълнение на задачи от длъжностното описание на група 2633 от НКПД.