История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и Средновековието


Форми на обучение / Информационен пакет:

  • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Изисквания за прием:

Курсът на обучение от 2 семестъра по магистърската програма е предвиден за притежаващите ОКС „бакалавър“, завършили специалностите в направление 2.2. История и археология, специалностите с профил история в направление 1.3. Педагогика на обучението по…, както и специалностите Етнология и Етнология и културна антропология в направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

Цели на програмата:

Образователна програма „История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и Средновековието" е съвместна програма на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и СУ „Св. Климент Охридски“. Тя е разработена по проект BG05M2OP001-2.016-019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
Магистърската програма „История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и Средновековието“ има за цел изграждането на система от специализирани знания и умения, които да позволят придобиване на специфични компетенции и на знания по основни и актуални теми и проблеми, свързани с историята и културата на посочените региони, като например запознаване с културно-историческото наследство на региона, както и на умения за научен анализ.

Професионална квалификация:

Специалист по история и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и Средновековието

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания
  Студентите, получили професионална квалификация “магистър по история и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и Средновековието“, придобиват специализирани знания по основни и актуални теми и проблеми, свързани с историята и културата на посочените региони, като например запознаване с културно-историческото наследство на региона и по-конкретно –   тракийското и римското наследство, проблемите на християнизацията, Византия и византийския свят като културно-историческа доминанта в тази част на света през разглежданата епоха, имперската идеология, всекидневието, отношенията на балканския свят с номадите, военната история, монетосеченето, изследване на региона през погледа на „другия“ и по-конкретно на арабите, както и проучване на монашеската история, на франкократията и т.н.
 
Умения
           Студентите получават теоретични и практически умения, необходими за тяхната реализация като висококвалифицирани специалисти по история и култура на Балканите и Източното Средиземноморие през Късната античност и Средновековието (вкл. и като теренни проучватели, музейни специалисти и изследователи), като:
  • умения за проучване и анализ на различни категории исторически извори (писмени, археологически, карти и друг тип изображения и др.);
  • умения за провеждане на изследване по конкретен проблем, разработване на кратки и по-обемни научни текстове, работа с дигитални ресурси в дигитална среда, оформяне на библиография и научен апарат;
  • умения за самоподготовка и научна работа, необходими им да продължат обучението си на по-високо ниво.
Компетентности
Завършилите програмата получават следните професионални компетенции:
  • за изследване, анализ и интерпретиране на проблематика, свързана, пряко или косвено, с историята и културата на Балканите и Източното Средиземноморие през Късната античност и Средновековието;
  • за проучване, издирване и документиране на културно-историческото наследство на България, Балканите и Източното Средиземноморие;
  • за интерпретиране и публикуване на движими и недвижими паметници на културно-историческото наследство на България, Балканите и Източното Средиземноморие;
  • за работа в самостоятелни и колективни научноизследователски проекти.

Възможности за стажове и практики:

Прилагането на Системата за Трансфер на Академични Кредити на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, разработена на основата на Европейската Система за Трансфер на Академични Кредити в страните от Европейския съюз, създава условия за академична мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения. Съществуващите традиции за участие на студентите в програми с европейско финансиране, вкл. програма „Еразъм+“, открива пред тях широк достъп до европейското образователно пространство.
Сключените международни споразумения на ВТУ за осъществяване на изследователски проекти съвместно с други институции извън страната и за посещение на научноизследователски центрове, училища, музеи, архиви, партньорски и неправителствени организации, административни звена на различно ниво на управление – държавни институции, областни и общински управи, кметства, са базисна основа за осъществяване на практики и стажове в областта на изследователската дейност и практико приложното обучение на студентите.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити.
Обучението завършва с разработка и защита на дипломна работа или чрез полагане на писмен държавен изпит.

Професионална реализация:

Със своята научно-изследователска квалификация магистрите – специалисти по история и култура на Балканите и Източното Средиземноморие през Късната античност и Средновековието могат да намерят професионална реализация в сферата на образованието, в научни институти към Българската академия на науките, в системата на министерствата на културата и на образованието и науката, в музеи, в масмедии, в сферата на туризма и на публичната администрация, както и във фондации и неправителствени организации, чийто предмет на дейност е свързан с опазване на културно-историческото наследство, с етнокултурните взаимодействия и процеси, с етническите и междуетническите отношения и др.
Студените, които са придобили ОКС „магистър“ като специалисти по историята и културата на Балканите и Източното Средиземноморие през Късната античност и Средновековието”, имат възможност да продължат своето образование в ОНС “доктор” в същото професионално направление (2.2 История и археология) у нас и в чужбина.