Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва:

 1. Да притежават диплома за ОКС „бакалавър” или „магистър” по специалностите от професионално направление 2.2 История и археология, 1.3. Педагогика на обучението по... – специалности История и география, Български език и история, История и философия, История и чужд език (английски/френски език), както и специалност Етнология/Етнология и културна антропология от направление 3.1.
 2. Да отговарят на условията на чл. 21, т. 13,  ал. 4 от ЗВО (успех от диплома за завършена степен на висше образование не по-малък от „добър” (4,00).  

Цели на програмата:

Образователна програма „Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология ” е съвместна програма на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и СУ „Св. Климент Охридски“. Тя е разработена по проект BG05M2OP001-2.016-019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
Магистърската програмата включва 8 задължителни дисциплини, целящи да дадат на студентите по-задълбочени познания в областта на новата и съвременна българска история. Предвидени са и избираеми дисциплини, които задълбочават познанията на студентите.
Магистърската програма има за цел да осигури широка теоретична, методическа и практическа подготовка на бъдещите специалисти по история. Обучението е конструирано на интердисциплинарна основа и съчетава базисни знания в областта на новата и съвременна българска история, икономиката, правото, международните отношения, културата.

Професионална квалификация:

Историк-специалист по нова и съвременна българска история

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Обучението в магистърската програма е насочено към надграждане на компетентности по отношение на:
 • теоретичните основи на модернизационните процеси от края на 19 и през 20 век;
 • запознати са с основните проблеми, по които днес се водят дискусии в българската историография;
 • методология и методика на историческия  анализ и изследване;
 • знания за националната политика;
 • знания за  малцинствените и национални проблеми;
 • знания за духовните и културни процеси и ценностите на обществото;
 • умения за анализ и синтез и оценка на историческите, политическите и културните процеси;
 • специфични техники на историческото познание с акцент върху развитие на критическото мислене и изразяване на гражданска позиция;
 • представят собствени тези по изучаваната проблематика и аргументирано ги защитават;
 • представят информация, идеи и проблеми както на специализирана, така и на по-широка аудитория.
Умения:
 • за работа в екип;
 • за решаване на конфликти.

Възможности за стажове и практики:

Прилагането на Системата за Трансфер на Академични Кредити на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, разработена на основата на Европейската Система за Трансфер на Академични Кредити в страните от Европейския съюз, създава условия за академична мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения. Съществуващите традиции за участие на студентите в програми с европейско финансиране, вкл. програма „Еразъм+“, открива пред тях широк достъп до европейското образователно пространство.
Сключените международни споразумения на ВТУ за осъществяване на изследователски проекти съвместно с други институции извън страната и за посещение на научноизследователски центрове, училища, музеи, архиви, партньорски и неправителствени организации, административни звена на различно ниво на управление – държавни институции, областни и общински управи, кметства, са базисна основа за осъществяване на практики и стажове в областта на изследователската дейност и практико-приложното обучение на студентите.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Учебният план на програмата предвижда курс на обучение в продължение на два семестъра и включва 8 задължителни дисциплини (6 ЗД в първи семестър и 2 ЗД във втори семестър) и 2 задължително избираеми дисциплини във втори семестър. Списъкът на избираемите дисциплини може да бъде актуализиран периодично.
Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити.
Обучението може да завърши с разработка и защита на дипломна работа на тема, съответстваща на хронологическата и тематична насоченост на курса на обучение в магистърската програма.

Професионална реализация:

Завършилите програмата притежават професионални компетенции, които да могат да прилагат:
 • и позволява активно и бързо ориентиране и реализиране в научноизследователска дейност;
 • с преподавателска дейност в образователната сфера като решават ефективно задачи в обучението по история  в различните типове училища;
 •  в сферата на музейно дело, културата и националните архивохранилища;
 • в неправителствени организации и административни звена на различно ниво на управление.
Те могат да се реализират като:
 • специалисти в управленската йерархия на административните организации и институции;
 • специалисти за системата на средното и висшето образование;
 • специалисти за българската архивна система;
 • специалисти за музейната система;
 • специалисти експерти в административните звена на изпълнителната власт;
 • съветници и консултанти на ръководни административни органи;
 • специалисти и експерти  в научноизследователски организации;
 • консултанти в структурите на неправителствени организации.