Музеология


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Изисквания за прием:

Магистърската програма е предназначена за студенти, завършили образователно-квалификационната степен „бакалавър“ или „магистър“:
 • в същото професионално направление 2.2. История и археология – „История“, „Археология“,
 • както и от професионалните направления:
1.3. Педагогика на обучението по… (история и география, история и чужд език, български език и история, история и философия, история и информационни технологии);
3.3. Социология, антропология и науки за културата – „Етнология“, „Балканистика“ (с профил История).

Цели на програмата:

Магистърската програма „Музеология“ предоставя на студентите теоретично и практическо обучение, чрез което те да придобият инструменти за кариерно развитие и професионална практика в областта на съществуващите и нововъзникващи области и профили на работа с наследството.
Изборът на магистратурата въвежда студентите в интердисциплинарна среда, която насърчава възприемането на пространствената перспектива за миналото и неговата корелация с настоящето и бъдещето.
Обучението по отделните дисциплини има за цел да осигури на участниците в курса:
 • базисни знания в областта на съвременната методология и методика на музейната работа и интегрирането на наследството и паметта в плановете за бъдещата пространствена организация на населените места в нашата държава;
 • надграждане на получената общотеоретична подготовка за културно-историческото наследство на българските земи в бакалавърската програма и запознаване със съществуващите добри практики на водещи европейски школи, музейни центрове и галерии;
 • овладяване на основни понятия и специфични категории в областта на наследството и запознаване с етичните и правови норми от националното законодателство и международната практика в тази област;
 • придобиване на умения и компетентности в областта на проектната дейност и дигитализацията на наследството;
 • възможности за създаване на собствени иновативни ресурси в областта на музейната комуникация, социализацията на наследството и топографията на паметта.

Професионална квалификация:

Магистър по музеология

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Завършилите ОКС „Магистър” на специалността „Музеология“ притежават широк набор от теоретични знания, практически умения и компетентности, осигуряващи им възможност за личностно развитие и професионална конкурентност в условията на съвременния пазар на труда.
 
Знания:
 • относно комплексния характер на процеса по създаване на наследството и културното конструиране на локалността;
 • за културно-историческото наследство на българските земи през различните исторически периоди;
 • за историята и организацията на музейното дело в България, Европа и света;
 • за спецификата на етичните и правовите норми, вкл. юридически/етични норми от международната практика, и тяхното прилагане в професионалните дейности в областта на културно-историческото наследство;
 • за европейските институции и техните информационни ресурси, необходими с оглед на интеграционните процеси в съвременното информационно общество;
 • свързани с регионални, национални и европейски културни и образователни политики в областта на културно-историческото наследство.
Умения:
 • за прилагане на интегралните връзки между музеологията и други информационни науки (библиотекознание, библиографознание и др.);
 • свързани с формирането и управлението на музейния фонд;
 • за научно и художествено проектиране на музейни експозиции;
 • относно провеждането на научноизследователска и културно-образователна дейност в музея;
 • за разработване, управление и реализация на културни и образователни проекти в областта на наследството;
 • необходими за съхранението, управлението и европейското сътрудничество в опазването и социализацията на културно-историческото наследство.
Компетентности:
-Лични компетентности:
 • инициативност и предприемчивост в областта на социализирането и популяризирането на наследството;
 • критично мислене и прилагане на разнообразни методи и похвати при интерпретацията на културни ценности;
 • комуникативни компетентности, включително в областта на владеенето на чужди езици, осигуряващи реализиране на дейности в сътрудничество с различни представители на науката, културата, образованието и бизнеса;
 • самостоятелно вземане на решения и поемане на отговорност при тяхното прилагане в практиката;
 • работа в екип, толерантност и придържане към нормите на професионалната етика;
 • работа в дигитална среда.
- Професионални компетентности:
 • за организиране на изложби в музейни пространства и в градска среда;
 • в сферата на приложението на информационните технологии в съвременните музеи;
 • за провеждане на маркетингови кампании, свързани със специфичните дейности в музейните институции, администрацията, туристическия бизнес или училищната образователна среда;
 • в областта на педагогиката на наследството, интегрираща методите на активното учене, интердисциплинарния подход и партньорството между образованието и културата;
 • за разработване, управление и реализация на културни и образователни проекти в областта на наследството.

Възможности за стажове и практики:

В рамките на обучението в магистърската програма студентите могат да участват в предлаганите от страна на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ програми за академична мобилност с цел:
 • участие в допълнителни обучителни курсове и специализирани програми, свързани с разширяване на теоретичната подготовка по специалността;
 • провеждане на изследователска или събирателска работа за подготовка на магистърската теза, както и възможности за консултации със специалисти в съответната област на научното изследване;
 • включване в международни младежки инициативи и проекти в областта на наследството или участие в научни форуми;
 • посещения на музеи, паметни места и обекти на наследството като част от учебната и практико-приложната работа по отделни дисциплини от програмата.
Чрез прилагането на системата за Трансфер на академични кредити на ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий”, изработена в съответствие с изискванията на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), на магистрите се осигурява академична мобилност и се признава международна сравнимост на проведени в чужбина обучения, практики и/ или стажове.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Обучението в магистърската програма приключва при успешно положени изпити по всички дисциплини – задължителни и избираеми, предвидени в учебния план и придобит набор от натрупани кредити.
Завършването на програмата може да стане по два начина – чрез защита на дипломна работа или чрез полагане на писмен държавен изпит.

Професионална реализация:

Като интердисциплинарна, актуална и перспективна специалност в съвременния свят, магистърската програма „Музеология“ подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на музейната теория и практика, способни да работят с различните видове наследство в условията на конкурентна пазарна среда. Специалността дава възможност на завършилите да намерят професионална реализация като:
 • специалисти в общински, регионални и национални музеи;
 • експерти в местната, регионална и централна администрация, ангажирана с политики в областта на културата;
 • сътрудници в държавни, общински, обществени и частни институции, притежаващи сбирки от културни ценности, както и в структури, свързани с управлението на музейната мрежа;
 • консултанти в различни НПО или частни компании, работещи в областта на културния, поклонническия и ученическия туризъм.
Предлаганата магистърска програма предоставя възможност на студентите, съгласно ЗВО (ДВ, бр. 17/01.03.2016 г.) и Правилника на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, да продължат обучението си в следващата образователна и научна степен „доктор” в същото професионално направление.