Обща история. Европейска цивилизация: антично и средновековно наследство


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Изисквания за прием:

1. Завършено висше образование и притежаване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” или „магистър” по направление 2.2. История и археология или по друго професионално направление.
2. Изпълнение на условията на чл. 21, ал. 3 и 4 от ЗВО (успех от диплома за завършена степен на висше образование не по-нисък от Добър /4/) по смисъла на параграф 4д, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗВО.

Цели на програмата:

Курсът на обучение по предложената магистърска програма цели да осигури профилиране на подготовката на студенти, притежаващи образователно-квалификационната степен „бакалавър” или „магистър” по професионално направление 2.2. История и археология или по друго професионално направление, като им даде специализирани познания по основни и актуални теми и проблеми на историята на Стария свят и Средновековието.

Професионална квалификация:

Магистър по стара и средновековна обща история

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В рамките на предвидения курс на обучение по магистърската програма студентите придобиват, разширяват и усъвършенстват своите:
Знания:
 • придобиват системни и задълбочени знания по въпроси от общата проблематика, както и по специфични теми в областта на историята на Стария свят и средновековната обща история, които са предпоставка за формирането на основа за оригинален подход при разработването и прилагането на нови идеи и решения;
 • получават детайлни познания в сферата на терминологията, теоретични и методологически проблеми на античната и средновековната обща история;
 • получават цялостна представа за формите и развитието на обществения и държавен живот през Античността, като специфичен акцент е поставен върху представянето на историческото наследство от древността по отношение на формите на държавна организация, органите за управление и институциите, еволюцията на значението на някои понятия като например „демокрация” в исторически контекст;
 • разширяват своите познания относно развитието на политическите системи и държавния живот на Балканския полуостров в епохата на древността и проекцията му върху съвременните проблеми на политическото и етнокултурно балканско наследство;
 • усвояват разширена и детайлна информация относно икономическото развитие на средновековна Европа и спецификата на отделните му етапи, довели до началото на индустриалната епоха;
 • обогатяват познанията си за европейското антично и средновековно културно наследство и мястото му в съкровищницата на общочовешката култура;
 • разширяват представата си за всекидневието на различните прослойки на средновековното европейско общество;
 • запознават се с най-актуалните дискусионни теории, тези, хипотези и концепции в съвременната наша и чужда историография по проблеми на историята на Стария свят и средновековната обща история.
Умения:
 • доразвиват уменията си за анализ на писмени извори, за извършване на историографски проучвания и сравнително-исторически изследвания;
 • разширяват получените в ОКС „бакалавър умения за прилагане на исторически анализ и синтез, на аналитичен подход при изследователска работа;
 • развиват умения за ясно и недвусмислено формулиране на изводи и заключения по изследователски теми и проблеми.
Компетентности – лични и професионални:
 • системно и задълбочено оценяване на познанията си и идентифициране на потребности от нови знания;
 • демонстриране на висока степен на самостоятелност и лесно ориентиране в сложно учебно съдържание, и прилагане на собствени подходи и методи за овладяването му;
 • ясно и достъпно представяне и защита на постигнати научни резултати по изследователски теми пред специализирана и неспециализирана аудитория;
 • разработване и излагане на аргументирани схващания относно социални процеси и практики от Античността и Средновековието и тяхната проекция в съвремието;
 • събиране, обработване и интерпретиране на специализирана информация, необходима за решаването на сложни проблеми от областта на античната и средновековната обща история;
 • работа в екипи по проблеми с изследователски характер, изискващи професионална диагностика и базиране на съвременни изследвания чрез интегриране на знания от нови или интердисциплинарни области;
 • проява на творчество и новаторство при разработването и осъществяването на изследователски проекти на базата на усвоения необходим набор от практически и познавателни умения и подходи за изследователска дейност.

Възможности за стажове и практики:

Магистърската програма дава възможност за:
 • осъществяване на научноизследователски практики в библиотеки, музеи, архиви и др. институции в Р. България;
 • учебни и научноизследователски практики в партньорски институти и университети в Полша, Латвия, Исландия и др. европейски държави с продължителност между 2 и 6 месеца в рамките на програма „Еразъм +”.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити.
Обучението може да завърши с разработка и защита на дипломна работа на тема, съответстваща на хронологическата и тематична насоченост на курса на обучение в магистърската програма или чрез полагане на писмен държавен изпит по конспект, обхващащ тематиката на заложените в учебния план лекционни курсове.

Професионална реализация:

Получената комплексна интердисциплинарна подготовка и придобити специфични умения и компетентности дават на успешно завършилите магистърската програма възможност за пълноценна реализация и перспективно кариерно развитие:
 • в областта на  научноизследователската работа в научни институти;
 • като консултанти по въпросите на европейската интеграция в държавни институции, неправителствени организации, политически партии;
 • като компетентни специалисти и експерти в културни институции като библиотеки, читалища, музеи, архиви, издателства и др.;
 • в сферата на културния туризъм, на информационното и библиографско обслужване и пр.