Културно-историческо наследство в България и Русия


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Исторически факултет) - 2 семестъра  Задочна (Исторически факултет) - 2 семестъра
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Исторически факултет)  Дистанционна (Исторически факултет)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Изисквания за прием:

Съгласно Правилниците за приемане на студенти във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в различните образователно-квалификационни степени, приложими за съответната академична година.
За завършили образователно-квалификационна степен "Бакалавър" или "Магистър" в професионално направление 2.2. История и археология и за завършили специалностите История и география, История и чужд език, История и философия, История и информационни технологии, Български език и история, Български език и география, География и информационни технологии, Балканистика, Етнология, Културен туризъм, Културно-историческо наследство, География, Регионално развитие и геоикономика.

Цели на програмата:

Курсът на обучение по магистърската програма цели студентите да задълбочат своята подготовка, като им даде специализирани познания по основни и актуални теми и проблеми в областта на културно-историческото наследство на България и Русия.

Професионална квалификация:

Магистър по културно-историческо наследство на България и Русия

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В рамките на предвидения двусеместриален курс на обучение по магистърската програма студентите придобиват, разширяват и усъвършенстват своите:
Знания:
 • придобиват системни и задълбочени знания по различни въпроси както от общата проблематика, така и по специфични теми в областта на културно-историческото наследство на България и Русия, които са предпоставка за формирането на основа за оригинален подход при разработването и прилагането на нови идеи и решения;
 • получават познания в сферата на терминологията, теоретични и методологически проблеми на културно-историческото наследство на България и Русия;
 • получават цялостна представа за формите и развитието на обществения и държавен живот през отделните епохи в историческото развитие на България и Русия, като специфичен акцент е поставен върху представянето на културно-историческото им наследство от древността до наши дни;
 • обогатяват познанията си за културно-историческото наследство на България и на Русия чрез възможността за разглеждането им в сравнителен план и съответно – за мястото им в съкровищницата на европейската цивилизация и общочовешката култура;
 • разширяват представата си за всекидневието на различните прослойки на средновековното европейско общество;
 • получават познания по отношение на защитата и опазването на културно-историческото наследство в България и Русия.
Умения:
 • студентите, завършили успешно магистърската програма, придобиват практически умения в областта на културно-историческото наследство в България и на Русия, необходими им за тяхната реализация като висококвалифицирани специалисти;
 • усвояват умения за прилагане на исторически анализ и синтез, на аналитичен подход при изследователска работа, както и развиват умения за формулиране на изводи и заключения по изследователски теми и проблеми.
Компетентност за:
 • системно и задълбочено оценяване на познанията си и идентифициране на потребности от нови знания;
 • демонстриране на висока степен на самостоятелност и лесно ориентиране в сложно учебно съдържание, както и прилагане на собствени подходи и методи за овладяването му;
 • ясно и достъпно представяне и защита на постигнати научни резултати по изследователски теми пред специализирана и неспециализирана аудитория;
 • разработване и излагане на аргументирани схващания относно въпроси в областта на културно-историческото наследство в България и Русия;
 • събиране, обработване и интерпретиране на специализирана информация, необходима за решаването на сложни проблеми от областта на културно-историческото наследство в България и Русия;
 • работа в екипи по проблеми с изследователски характер, изискващи професионална диагностика и базиране на съвременни изследвания чрез интегриране на знания от нови или интердисциплинарни области;
 • проява на творчество и новаторство при разработването и осъществяването на изследователски проекти на базата на усвоения необходим набор от практически и познавателни умения и подходи за изследователска дейност.

Възможности за стажове и практики:

Въз основа на подписаните договори за провеждане на учебни практики и стажове в институции, организации, фирми и др., магистърската програма дава възможност за осъществяване на учебни и научноизследователски практики в:
 • национални институции (библиотеки, музеи, архиви и др.) в Р. България;
 • партньорски институти и университети в извън страната, включително и по двустранни договори.
Прилагането на системата на Трансфер на академични кредити на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, изработена в съответствие с изискванията на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), която осигурява академична мобилност и международна сравнимост на проведени в чужбина стажове и практики.
Възможност за продължаване на обучението в следващата ОНС „доктор” в същото или друго научно направление.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити.
Обучението може да завърши с разработка и защита на дипломна работа на тема, съответстваща на хронологическата и тематична насоченост на курса на обучение в магистърската програма или чрез полагане на писмен държавен изпит по конспект, обхващащ тематиката на заложените в учебния план лекционни курсове.

Професионална реализация:

Получената комплексна интердисциплинарна подготовка и придобитите специфични умения и компетентности дават на успешно завършилите магистърската програма възможност за пълноценна реализация и перспективно кариерно развитие в следните направления:
 • в областта на научноизследователската работа в научни институти;
 • като консултанти по въпросите на културно-историческото наследство и неговото опазване в различни държавни институции, неправителствени организации, политически партии и др.;
 • като компетентни специалисти и експерти в културни институции като библиотеки, читалища, музеи, архиви, издателства и др.;
 • в сферата на културния туризъм, както и на информационното и библиографско обслужване и пр.;
 • в областна и общинска администрация;
 • в като експерти при разработване на общински и областни програми за развитие и опазване на културно-историческото наследство.