Културно-историческо наследство /Културен туризъм/


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет)  Дистанционна (Исторически факултет)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Изисквания за прием:

Съгласно Правилниците за приемане на студенти във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в различните образователно-квалифи­кационни степени, приложими за съответната академична година.
За студенти от същото професионално направление - 2 семестъра;
В програмата по учебния план за двусеместриално обучение могат да се обучават студенти с ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ и от професионалните направления:
1.3. Педагогика на обучението по... (история + география, български език, философия, чужд език и други); 
2.4. Религия и теология;
3.1. Социология, антропология и науки за културата;
3.9. Туризъм.

Цели на програмата:

 • да подготвя висококвалифицирани и конкурентоспособни кадри с компетенции и опит в областта на културно-историческото наследство съобразно изискванията на пазара на труда;
 • да стимулира научноизследователската и популяризаторската дейност, ориентирана към представяне на културно-историческото наследство.
Курсът на обучение по магистърската програма цели студентите:
 • да усвоят основни познания за историята и културата на България през вековете;
 • да придобият познания за културата на най-древните обитатели на нашите земи – траките;
 • да познават културното наследство на Византия (в нейните балкански територии), Сърбия, Влахия, Молдова - градове, църкви, манастири, видни личности, свързани с културата и самите културни средища;
 • да познават основни и специфични културно-исторически понятия и категории.

Професионална квалификация:

Магистър по културно-историческо наследство

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
 • задълбочени и комплексни знания в областта на културно-историческото наследство по българските земи и на Балканите от древността до наши дни с висока теоретична стойност и със засилена практическа приложимост;
 • познаване на специфичните особености на българското и балканското културно-историческо наследство от Античността, Средновековието, Новото време и Съвременната епоха;
 • познаване на методологията на различните научни направления, свързани с издирването, опазването и представянето на културно-историческото наследство и интердисциплинарните връзки между тях.
Умения:
 • познава и анализира паметници на културно-историческото наследство и ги представя разбираемо на широка аудитория;
 • владее богат набор от практически и познавателни умения и подходи, необходими за представянето на типове паметници на културно-историческото наследство;
 • аналитичност и способност за генериране на нови знания;
 • развива умения за критично отношение към източниците на информация, анализ и систематизиране на голям обем информация, непрекъснато актуализиране и разширяване на придобитите знания;
 • демонстрира самостоятелно вземане на решения и поемане на отговорност за тях, самостоятелно търсене и боравене с източници на информация;
 • интегрира знания от различни области за решаване на научни и/или практически проблеми;
 • проявява инициативност в работата и ученето в сложна и непредвидима среда, адаптивност в конкурентна среда, комуникативност и конкурентоспособност; работи самостоятелно или в екип.
Компетентности – лични и професионални:
 1. Самостоятелност и отговорност:
 • самостоятелно управлява екипи за работа с различни видове паметници на културно-историческото наследство;
 • разработва и управлява изследователски и европейски проекти в областта на  културно-историческото наследство;
 • инициира дейности и организира форуми за представяне и популяризиране на паметници на културно-историческото наследство.
      2. Компетентности за учене:
 • демонстрира висока степен на самостоятелност и лесно се ориентира в голям обем информация, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването ѝ;
 • използва разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно съдържание;
 • владее богат понятиен апарат и проявява способности за концептуално и абстрактно мислене.
      3. Комуникативни и социални компетентности
 • умее да представя паметници на културно-историческото наследство пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи;
 • разработва и излага аргументирани схващания.  
     4. Професионални компетентности
 • събира, обработва и интерпретира специализирана информация в областта на  културно-историческото наследство;
 • демонстрира способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и специализирана среда;
 • работи с извори, описи, каталози и бази данни за извличане и обработка на информация в областта на културно-историческото наследство.

Възможности за стажове и практики:

Магистърската програма предвижда осъществяване на практики по:
 • екскурзоводство (Теория и практика на културно-туристическите маршрути);
 • разработване и управление на културно-туристически проекти.
Обучаващите се могат да участват в програмите на Университета за академична мобилност с цел:
 • разширяване на теоретичните познания чрез лекции, курсове, набиране на емпиричен материал за дипломната си работа, консултации със специалисти;
 • с практическа насоченост - посещения на музеи, културни и исторически обекти и др. като част от учебната и научно- изследователската дейност.
Прилагането на системата за Трансфер на академични кредити на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, изработена в съответствие с изискванията на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), осигурява академична мобилност и международна сравнимост на проведени в чужбина стажове и практики.
Възможност за продължаване на обучението в акредитираната от НАОА образователна и научна степен „доктор” в същото научно направление Културно-историческо наследство.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити.
Обучението завършва с разработка и защита на дипломна работа или чрез полагане на писмен държавен изпит.

Професионална реализация:

Завършилият магистърската програма „Културно-историческо наследство (Културен туризъм):
 • притежава богат набор от теоретични знания и практически умения и компетентности, съобразени с потребностите на обществото, които гарантират професионалната му реализация и по-нататъшното му професионално и личностно развитие в следните обществени сфери;
 • в областта на науката: възможност за кариерно развитие в образователната и научна степен „доктор“ в същото научно направление „Културно-историческо наследство“, която е акредитирана от НАОА във ВТУ;
 • преподавател във висше училище;
 • в професии, свързани с представянето на културно-историческото наследство: образование, културен туризъм и екскурзоводство, музейно дело;
 • в сферата на прилагането на европейската политика в областта на културното наследство: научно-изследователски, образователни, културни и културно-туристически проекти;
 • специалисти и експерти в културните държавни и общински институции;
 • специалисти консултанти в частния бизнес и в туризма, вещо лице.
Завършилите  успешно магистърската програма притежават необходимата квалификация да заемат административни длъжности в следните направления:
 • областна и общинска администрация;
 • в консултантски фирми;
 • участие като експерти при разработване на общински и областни програми за опазване и представяне на културно-историческо наследство;
 • в изследователски центрове и в изследователски екипи.