История. Българска история


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Исторически факултет) - 2 семестъра  Задочна (Исторически факултет) - 2 семестъра
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Исторически факултет) - 3 семестъра  Задочна (Исторически факултет) - 3 семестъра

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Изисквания за прием:

2 сем. за бакалаври или магистри по специалности в същото професионално направление и специалностите: История, Археология, Педагогика на обучението по история и география, Педагогика на обучението по история и философия, Педагогика на обучението по история и чужд език, Педагогика на обучението по български език и история, Етнология, Балканистика (с профил История).
3 сем. за бакалаври или магистри в други професионални направления.
 

 

Цели на програмата:

Основната цел на обучението в магистърската програма е да подготви квалифицирани специалисти, които компетентно и творчески да работят в областта на българската история. Програмата има за цел да осигури широка теоретична, методическа и практическа подготовка на специалистите по история. . Обучението съчетава базисни знания в областта на историята.

Професионална квалификация:

Магистър по българска история

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Завършилите програмата получават знания и притежават професионални компетенции, които да могат да прилагат в изследователската и образователната сфера.
 
Знания:
 • свързани с познаване, разбиране и прилагане на принципите на държавната структура;
 • отнасящи се до конституционното устройство на България и правата, които тя гарантира на българските граждани;
 • за ролята на гражданското общество.
Умения:
 • анализ и синтез на историческия, политическия и културен процес;
 • предлагат и защитават собствени тези по изучаваната проблематика;
 • представят информация, идеи и проблеми както на специализирана, така и на неспециализирана аудитория.
Компетентности – лични и професионални.
 • теоретичните основи на историческото познание;
 • запознати са с основните проблеми, по които днес се водят спорове и дискусии в българската историография;
 • методология и методика на историческия анализ и изследване;
 • знания за националната политика.

Възможности за стажове и практики:

Прилагането на Системата за Трансфер на Академични Кредити на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, разработена на основата на Европейската Система за Трансфер на Академични Кредити в страните от Европейския съюз, създава условия за академична мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения. Съществуващите традиции за участие на студентите в програми с европейско финансиране, вкл. програма „Еразъм+“, открива пред тях широк достъп до европейското образователно пространство.
Сключените международни споразумения на ВТУ за осъществяване на изследователски проекти съвместно с други институции извън страната и за посещение на научноизследователски центрове, партньорски и неправителствени организации, административни звена на различно ниво на управление – държавни институции, областни и общински управи, кметства, са базисна основа за осъществяване на практики и стажове в областта на изследователската дейност и практико-приложното обучение на студентите.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Държавен изпит или защита на дипломна работа.

 

Професионална реализация:

Завършилите получават квалификация, която позволява активно и бързо ориентиране и реализиране в научноизследователска дейност, преподавателска дейност в средното образование, музейно дело, сферата на културата. Те могат да се реализират като:
 • специалисти в управленската йерархия на административните организации и институции;
 • специалисти за системата на средното и висшето образование;
 • специалисти за българската архивна система;
 • специалисти за музейната система;
 • специалисти експерти в административните звена на изпълнителната власт;
 • съветници и консултанти на ръководни административни органи;
 • специалисти и експерти в научноизследователски организации ;
 • консултанти в структурите на неправителствени организации.