Архивистика и документалистика


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Изисквания за прием:

Двусеместриалната магистърската програма е предназначена за студенти, завършили образователно-квалификационната степен „бакалавър“ или „магистър“:
 • в същото професионално направление 2.2. История и археология – „История“, „Археология“,
 • както и от професионалните направления:
1.3. Педагогика на обучението по… (история и география, история и чужд език, български език и история, история и философия, история и информационни технологии);
3.3. Социология, антропология и науки за културата – „Етнология“, „Балканистика“ (с профил История).
Трисеместриалната магистърската програма е за бакалаври и магистри, които са завършили различни от посочените специалности.

Цели на програмата:

Магистърска програма „Архивистика и документалистика“ има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на документалния и архивния мениджмънт, които притежават професионални умения и компетентности в съответствие с потребностите на съвременното информационно общество.
В съдържателно отношение обучението по задължителните и избираемите дисциплини въвежда студентите в актуалната научна проблематика, свързана с:
 • работа с документите в учрежденията на всички стадии от техния жизнен цикъл;
 • управлението на документалното наследство в архивите, обхващащо процесите комплектуване, отчет, научно-техническа обработка, съхраняване и използване.

Професионална квалификация:

Магистър по архивистика и документалистика

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Завършилите ОКС „Магистър” на специалността „Архивистика и документалистика“ притежават широк набор от теоретични знания, практически умения и компетентности, осигуряващи им възможност за личностно развитие и професионална конкурентност в условията на съвременния пазар на труда.
Знания:
 • за нормативната уредба в областта на документирането, документооборота, архивирането и използването на архивните документи, както и свързаното с тях законодателство;
 • за организацията на документационните процеси в различните системи на управление;
 • за съвременната организация, типология и управление на архивите;
 • за електронното управление и прилагането на новите информационни технологии в архивните дейности;
 • относно историята и организацията на архивното дело в България и света;
 • свързани с историята на възникване и развитие на българските държавни институции, политически партии и обществени организации в периода ХІХ–ХХІ в., които са основни фондообразуватели на държавните архиви;
 • свързани с европейските институции и техните информационни ресурси, необходими с оглед на интеграционните процеси в съвременното информационно общество;
 • относно актуалните проблеми по осигуряването на съвременното информационно общество с документна информация.
Умения:
 • за формулиране на проблеми, решаване на задачи, разработване на планове и обезпечаване на тяхното изпълнение в избраната сфера на професионална дейност;
 • практическа работа по комплектуването, обработката, осигуряването на съхранението и използването на документите в архивите от всички равнища и форми на собственост, както и по документосъставянето и документооборота;
 • за планиране и провеждане на научни изследвания при анализа на съвременните процеси в областта на организацията на съхранение и използване на архивните документи;
 • за управлението на документна информация;
 • за самостоятелно търсене, подбор, анализ и представяне на информация;
 • за ориентиране в автоматизираните системи на деловодство и комплектуване на архивите с електронни документи;
 • за самостоятелно боравене с информационни източници с оглед необходимостта от непрекъснато усъвършенстване равнището на професионална подготовка;
 • за спазване на етичните и правови норми в професионалната дейност.
Компетентности – лични и професионални:
 • критично мислене и проява на етична и социална ангажираност;
 • инициативност и адаптивност към нови ситуации;
 • умения за работа в екип и вземане на решения при лидерски позиции;
 • самостоятелно решаване на проблеми и поемане на отговорност при конкретни ситуации в областта на документалния и архивния мениджмънт;
 • генериране на иновативни и конкурентни предложения;
 • обновяване на знанията чрез непрекъснато самообучение.

Възможности за стажове и практики:

Магистърската програма включва две задължителни учебни практики:
 • в деловодство и учрежденски архив (І семестър);
 • в централен или териториален държавен архив (ІІ семестър).
Практическите занятия на студентите в държавните архиви се провеждат въз основа на Договора за сътрудничество и съвместна дейност между ДА „Архиви” и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий, в сила от 16.12.2009 г.
Магистрите могат да участват в проект „Студентски практики“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Прилаганата система за трансфер на кредити дава възможност за студентска мобилност в страната и в чужбина, за включване в европейски програми (Еразъм+ и др.).

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Обучението в магистърската програма приключва при успешно положени изпити по всички дисциплини – задължителни и избираеми, предвидени в учебния план и придобит набор от натрупани кредити.
Завършването на програмата може да стане по два начина – чрез защита на дипломна работа или чрез полагане на писмен държавен изпит.

Професионална реализация:

В изпълнение на Директивите от Общата система за улесняване на мобилността на гражданите на ЕС, професията „архивист“ е вписана в Списъка на регулираните професии в Република България (https://nacid.bg/sites/qual/index.php?id=21&profession_id=4) и е аналогична на регулираната европейска и световна професия „архивист“.
Завършилите образователно-квалификационната степен “магистър” на специалността „Архивистика и документалистика” притежават умения и компетентности за успешна професионална реализация в сферата на документационното осигуряване на управлението в държавни учреждения, обществени организации и частния сектор, в системата на държавните (централни и териториални) архиви, в специализираните архиви с постоянен състав на документите, в архивите на институции от държавния и частния сектор във всички области на обществения живот (стопанска, културна, научна, политическа и т. н.), в музеи, библиотеки, в издателства, в информационни центрове.
Предлаганата магистърска програма предоставя възможност на студентите, съгласно ЗВО (ДВ, бр. 17/01.03.2016 г.) и Правилника на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, да продължат обучението си в следващата образователна и научна степен “доктор” в същото професионално направление.