Археология


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Исторически факултет) - 3 семестъра  Задочна (Исторически факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Задочна (Исторически факултет) - 4 семестъра

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Изисквания за прием:

Курсът на обучение от 3 семестъра по магистърската програма е предвиден за притежаващите ОКС „бакалавър“, завършили специалност „Археология“.
Курсът на обучение по магистърската програма от 4 семестъра е предвиден за притежаващите ОКС „бакалавър“, завършили специалност „История“ в професионално направление 2.2. „История и археология“ и завършили специалности в други професионални направления.

Цели на програмата:

Магистърската програма по археология има за цел изграждането на система от специализирани знания и умения в областта на съвременната археологическа теория и практика, интердисциплинарни методи на теренни проучвания и научен анализ. Задължителните и избираемите дисциплини предлагат многостранен анализ на материалните свидетелства за развитието на човешката цивилизация от праисторическата епоха до Късното средновековие, открити на територията на България и контактните културни зони на Балканите.

Професионална квалификация:

Археолог. Магистър по археология

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
Студентите, получили професионална квалификация “Археолог. Магистър по археология“, придобиват специализирани знания в основните направления в археологията, Праистория, Античност и Средновековие за характерни аспекти на археологически култури в българските земи, като:
 • погребални практики;
 • провинциална римска култура;
 • селищен живот;
 • археология на религиозните култове;
 • недеструктивни методи на теренни изследвания;
 • интердисциплинарни изследвания на археологически материал.
Умения:
Студентите получават теоретични и практически умения в областта на археологията, които са необходими за тяхната реализация като висококвалифицирани археолози (теренни проучватели, музейни специалисти и изследователи). Избираемите и факултативните дисциплини с методическа насоченост в 3 семестриалния и 4 семестриалния курс на обучение, както и магистърския практикум в 3 семестриалния курс на обучение развиват:
 • умения за обогатяване на знанията си в съответствие с развитието на археологическата наука, с цел устойчиво професионално развитие;
 • умения за самоподготовка и научна работа, необходими им да продължат обучението си на по-високо ниво.
Компетентности:
Завършилите програмата получават следните професионални компетенции:
 • за издирване, проучване, и документиране на движими и недвижими паметници на археологическото наследство на България;
 • за интерпретиране, обнародване, опазване и стопанисване на движими и недвижими паметници на археологическото наследство на България;
 • за работа в самостоятелни и колективни научноизследователски проекти.

Възможности за стажове и практики:

Теренната археологическа практика на студентите, притежаващи ОКС „бакалавър“ в специалност „Археология“, е задължителен елемент от тяхното обучение в III курс. Тя се осъществява под методическото ръководство на преподаватели от катедра „Археология” на археологически обекти, избрани от студентите в съответствие с техните научни интереси.
През целия период на своето обучение в магистърските програми с продължителност 3 и 4 семестъра, студентите имат възможност за теренна практика на археологически обекти в страната и чужбина като стажанти.
Прилагането на системата на Трансфер на академични кредити на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, изработена в съответствие с изискванията на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), която осигурява академична мобилност и международна сравнимост на проведени в чужбина стажове и практики.

 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити.
Обучението завършва с разработка и защита на дипломна работа или чрез полагане на писмен държавен изпит.

Професионална реализация:

Придобилите образователно-квалификационната степен “магистър” по специалност “Археология” притежават необходимата квалификация:
 • да работят като специалисти (уредници, проучватели, екскурзоводи) в национални и регионални исторически музеи, в частни музеи;
 • да извършват теренни проучвания на археологически ценности с длъжността „археолог” (единична група 2632 по НКПД, 2011) в съответствие с чл. 150, ал. 1 на Закона за културното наследство (Обн., ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г.);
 • да бъдат назначавани за инспектори в регионалните звена на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” към Министерство на културата в съответствие с чл. 16, ал. 4 на Закона за културното наследство;
 • да бъдат назначавани като инспектори в Националния институт за недвижимо културно наследство;
 • да работят като изследователи в научни институти към БАН;
 • да работят като преподаватели във ВУ;
 • да работят в системата на общинската и държавната администрация, като експерти по културно-историческото наследство;
 • да работят в системата на МВР, като експерти по опазване на културно-историческото наследство;
 • да работят в частния сектор в сферата на културния туризъм и др. у нас и в чужбина.
Студените, придобили ОКС „магистър по археология” имат възможност да продължат своето образование в ОНС “доктор” в същото професионално направление (2.2 История и археология) у нас и в чужбина.