Дигитална култура: език, литература, комуникация


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Филологически факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Изисквания за прием:

За магистърската програма с продължителност на обучението 2 семестъра: Представя се диплома за завършена ОКС „бакалавър“  (8 семестъра или 240 кредита) или ОКС „магистър“. Кандидатите трябва да имат успех от дипломата за завършена степен на висше образование не по-малък от „добър 4.00“ и ниво на владеене на чужд език (английски, немски, руски, френски) минимум С1.  Полага се изпит (тест) за  ниво на владеене на чуждия език (английски, немски, руски, френски или български като чужд).
За магистърската програма с продължителност на обучението 4 семестъра: Представя се диплома за завършена ОКС „бакалавър“  (8 семестъра или 240 кредита; 6 семестъра или 180 кредита) или ОКС „магистър“. Кандидатите трябва да имат успех от дипломата за завършена степен на висше образование не по-малък от „добър 4.00“ и ниво на владеене на чужд език (английски, немски, руски, френски) минимум В2.  Полага се диагностичен тест с цел доказване на нивото на владеене на чуждия език (английски, немски, руски, френски или български като чужд).

Цели на програмата:

Образователна програма „Дигитална култура: език, литература, комуникация” е съвместна програма на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, СУ „Св. Климент Охридски“ и Югозападен университет „Неофит Рилски“. Тя е разработена по проект BG05M2OP001-2.016-019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Обучението е насочено към:
 • систематизиране и разширяване на общи филологически и интердисциплинарни познания;
 • надграждане и допълване на придобити в предходна степен знания от областта на езиковите и междукултурните комуникации, по социолингвистика и психолингвистика;
 • придобиване на нови знания и умения от областта на чуждоезиковото обучение: комплексен комуникативен подход, преодоляване на интерференции, ситуативни игри, тематична лексика, творческо писане, използване на съвременни дигитални учебни средства;
 • надграждане и придобиване на нови знания и умения от областта на съответната езикова норма и комуникативна граматика, за ползване на електронни образователни ресурси;
 • компетенции по български език и стил, ориентирани към преводите на български език;
 • формиране на способност за търсене на иновативни и интердисциплинарни подходи и на изследователски нагласи;
 • социални умения за различни форми на общуване;
 • стимулиране на обективна самооценка и стремеж към професионално самоусъвършенстване;
 • усъвършенстване на компетенции съобразно европейската директива за учене през целия живот, вкл. придобиване  на нови;
 • подготовка за конкурентната среда на пазара на труда;
 • формиране на специалисти, способни да продължат професионалната си квалификация, както и в докторски програми.

Професионална квалификация:

Експерт по език, литература и междукултурна комуникация (с английски или немски или руски или френски език и български език)

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
 • теоретична подготовка и специфични знания, съответстващи на целите на програмата и приложението им по чуждия и по български език;
 • основни компетентности по приложение на информационни технологии в хуманитаристиката;
 • способност за учене и иновативен подход към надграждането на собствените професионални компетенции;
 • социална, предприемаческа и гражданска компетентност;
 • културно съзнание, инициативност и изява.
Умения:
 • за прилагане на специфични научно-приложни знания при упражняване на професия, свързана с подготовка по чужди езици, литератури и междукултурни комуникации;
 • за прилагане на получените знания в казуси, изискващи самостоятелни решения;
 • за ползване и създаване на съвременни образователни и информиращи продукти, базирани на дигиталните технологии.
Компетентности – лични и професионални:
 1. Самостоятелност и отговорност: демонстрира висока степен на самостоятелност при изследване на източници и при запознаване с досегашни постижения в областта на професионалната квалификация; развива инициативност за диагностика на проблеми, свързани с предмета и целите на образователната програма.
 2. Компетентности за учене: използва разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно и приложно съдържание; владее богат понятиен апарат, подчинен на концептуално мислене; лесно се ориентира в голям обем информация, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването ѝ.
 3. Комуникативни и социални компетентности: надгражда и усвоява адекватни за    професионалната квалификация комуникативни умения спрямо конкретни целеви групи;  умее да поставя концептулната страна на усвоеното в широк и в тесен социален контекст; умее да формулира, разработва и излага аргументирани схващания.
 4. Професионални компетентности:  ангажира се с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на обучението и в по-късната професионална работа; интегрира базисни и нови знания с приложенията им в конкретна комуникативна и образователна среда; проявява аналитичен подход при решаване на конкретни казуси в професионална и в неспециализирана среда.

Възможности за стажове и практики:

 • практики и стажове в партньорство с потребители на кадри от областта на съвременните приложения на лингвистични, филологически и културологични компетенции;
 • наблюдение на полезни практики и включване в дейности на неправителствени организации и техни проекти със същата насоченост;
 • практика в структурни звена на партниращите си университети, чийто предмет на дейност е обвързан с чуждестранни студенти, специализанти и преподаватели, както и с организация и провеждане на международни форуми;
 • стажове и практики в сфери на стопанския живот, в които са потребни специалисти по езикови и междукултурни комуникации;
 • партньорства с университети в чужбина, където се изучават български език и българска култура – вкл. с практика по програма „Еразъм+“;

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До дипломиране се допускат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити, изпълнили са самостоятелните (извънаудиторни) задачи, имат заверен стаж и са придобили предвидения в съответната образователна програма брой кредити.
Обучението в програмата завършва със защита на магистърска теза с приложен характер. Процедурите за дипломиране са отразени в съответните университетски и факултетски регламенти и правилници.

Професионална реализация:

Завършилите програмата могат да работят като:
 • специалисти и експерти по съответния чужд език и български език в сектори на обществения и стопанския живот, изискващи съответните компетенции;
 • преводачи, комуниканти и модератори в национални, европейски и други международни институции;
 • обучители и инструктори по езикови и междукултурни комуникации, вкл. в неправителствения сектор;
 • експерти по въпроси, свързани с адаптацията на имигрантски общности в друга социална среда;
 • експерти по въпроси, свързани с междуетническия диалог и ролята на езика;
 • други дейности според прфесионалната квалифиакция.