Българският език - актуални приложни аспекти


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Изисквания за прием:

Магистърската програма е предназначена за студенти, завършили образователно-квалификационната степен „бакалавър“ или „магистър“:
 • в същото професионално направление 2.1. Филология – Българска филология, Приложна лингвистика. Български език, английски език и информационни технологии;
 • както и от професионални направления: 1.3. Педагогика на обучението по… (Български език и история, Български език и география, Български език и чужд език, Български език и информационни технологии); 1.2. Педагогика.
За прием в програмата могат да кандидатстват и студенти от небългаристични специалности, в чийто учебен план е включена дисциплината „Съвременен български език“ („Българска граматика“).

Цели на програмата:

Целите се определят в съответствие с мисията, целите и задачите, обявени в Стратегията за развитие на Великотърновския университет.
 1. Да се задълбочат и разширят знанията, получени по време на обучението в бакалавърската степен, като българският език се включи в богата интердисциплинарна парадигма.
 2. Да се усъвършенстват компетенции съобразно европейската директива за учене през целия живот, като се добавят нови.
 3. Да се осмислят практиките във функционирането на българския език в различните сфери на речева употреба.
 4. Да се формират широкопрофилни специалисти, които да могат да заемат ръководни длъжности съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията.
 5. Да се подготвят специалисти по определени теми, които да продължат обучението си в докторската степен.

Професионална квалификация:

Филолог – експерт по приложни аспекти на българския език

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Професионалните компетенции са съобразени, от една страна, с широкоспектърния профил на реализация на завършилите магистри филолози, а от друга – с изискването за учене през целия живот.
 
Знания:
 • за езиковите особености според употребата на българския език в различните речеви сфери – разговорната, медийната, деловата, художествената сфера, интернет комуникацията;
 • за прагматичната значимост на българския език с оглед на функционалния подход в лингвистиката;
 • за интердисциплинарните аспекти на комуникацията, които ще помогнат да се осмислят вече придобитите знания за българския език в социолингвистичен, антропоцентричен и функционален аспект;
 • за спецификите на българския език в мултикултурна образователна среда въз основа на общите черти и различията с другите балкански и славянски езици.
Умения:
 • за организация и провеждане на самостоятелни проучвания във връзка с усвоените компетенции по време на обучението;
 • за прилагане на получените знания за функционирането на българския език при професионална реализация като учител, журналист, редактор, администратор и др.;
 • за адекватно ориентиране в специфичната езикова проблематика, свързана с мястото на българския език сред останалите езици;
 • за интегриране на усвоените компетенции за приложните аспекти на българския език в социални и образователни проекти;
 • за създаване на съвременни образователни продукти.
Компетентности – лични и професионални:
Самостоятелност и отговорност:
 • в процеса на обучение се изгражда специалист с висока степен на самостоятелност при изпълнението на  възложените задачи, както и при проучването на постигнатото в областта на магистърската програма;
 • при подготовката на магистърската теза се изгражда отговорност към зачитането на интелектуалните постижения на работилите в съответната област.
Компетентност за учене:
 • в процеса на обучение се усвояват различни методи за обработка и систематизиране на голям обем информация, включва се в употреба терминологичен апарат, съответстващ на професионалната квалификация;
 • създават се навици за учене през целия живот.
Професионални компетентности: Основната цел на магистърската програма е да изгради специалисти по комуникация на български език в различни области на обществения живот, които изграждат логични и аргументирани становища, използват езика убеждаващо и се съобразяват с контекста на общуването в широк и в тесен смисъл.

Възможности за стажове и практики:

 • партньорства с университети в чужбина, където се изучават български език и българска култура – с практика по програма „Еразъм+“;
 • практика или стаж чрез участие в работата на български  училища в чужбина, по програма „Еразъм+“;
 • наблюдение на полезни практики и включване в дейности на неправителствени организации и техни проекти;
 • модериране на студентски научни и творчески прояви;
 • сътрудничество в организирането на научни прояви;
 • практика в структурни звена на ВТУ, както и в партньорски организации на ВТУ.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До държавни изпити се допускат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити и са придобили предвидения в програмата брой кредити.
Обучението в програмата завършва със защита на магистърска теза. Процедурите за дипломиране са отразени в Регламента на Филологическия факултет за провеждане на държавни изпити и за допускане, разработване и защита на дипломни работи в магистърската степен.

Професионална реализация:

Магистърската програма „Българският език – актуални приложни аспекти“ си поставя за цел подготовката на квалифицирани широкоспектърни професионалисти по приложните аспекти на българския език в различни сфери на обществения живот – научна, медийна, делова, като насочването на вниманието е към успешната убеждаваща комуникация и средствата за нейното реализиране. Предвидените стажове дават възможност за среща с работодатели още по време на обучителния процес.
Завършилите програмата могат да работят като:
 • преподаватели по български език във висши и специализирани училища;
 • учители в българските училища (при налична учителска квалификация);
 • редактори и коректори в издателства;
 • преподаватели и сътрудници в неправителствени организации, насочени към преодоляване на неграмотността в контекста на концепцията за учене през целия живот;
 • специалисти по медиен език и стил;
 • ръководители и специалисти в областта на рекламата;
 • модератори на публични изяви;
 • заемащи ръководни длъжности в държавната администрация.
Програмата дава възможност за:
 • продължаване на образованието във филологически и свързани с хуманитаристиката докторски програми.