Конферентен превод с един чужд език (английски, немски или френски)


Форми на обучение / Информационен пакет:

  • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Изисквания за прием:

Магистърската програма по конферентен превод стартира през академичната 2003/2004 г. От самото си начало тя се осъществява с любезното съдействие на Генералната дирекция по устен превод към Европейската комисия, Брюксел, Белгия.
Програмата е предназначена за лица с бакалавърска степен по специалностите “Английска филология”, “Немска филология” и “Френска филология”, както и “Приложна лингвистика” (английски/немски/френски + II-ри чужд език) и “Български и съответен западен език”.
Бакалаври от други специалности могат да кандидатстват, ако притежават нужната езикова компетентност.
Програмата също така приема граждани на чужди страни, които имат нужната квалификация и желаят да се реализират като устни преводачи с компетентност по български език.

Цели на програмата:

Програмата се стреми към разширяване и задълбочаване на вече придобити практически умения за осъществяване на превод в съвременни условия. Обучението на преводачи, владеещи английски, немски и френски език, се осъществява в синхрон със съвременните теоретични и дидактични концепции за превод, както и на основата на богатия опит на представителите на „Генералната дирекция по устен превод“ към ЕК, Брюксел. Със своята практическа насоченост програмата се стреми да подготви квалифицирани специалисти за осъществяване на ефективни междуезикови контакти в условията на глобална междукултурна комуникация. Теоретичните дисциплини дават на студентите възможност да задълбочат знанията си за ЕС и функционирането на неговите основни институции.
Като цяло програмата цели да подготви студентите за достойна професионална реализация в сферата на устния превод. Тя е тясно обвързана с членството на България в Европейския съюз и ред нейни възпитаници работят за Европейските институции.

Професионална квалификация:

Устен преводач от и на английски език, Устен преводач от и на немски език, Устен преводач от и на френски език

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Програмата има подчертано практическа насоченост. Наборът от задължителни и избираеми дисциплини, които са включени в нея, е съобразен с изискванията на Генералната дирекция по устен превод към ЕК и Консорциума за придобиване на Европейска магистърска диплома по конферентен превод (EMCI).
Завършилите програмата се очаква да са придобили следните компетенции:
1. Самостоятелност и отговорност: завършилият образователната програма може да участва в сложни професионални дейности, респ. в тяхното административно управление, включително на екипи и ресурси; поема отговорности за изпълнение на задачи в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори; проявява творчество и инициативност; отдава приоритетно значение на екипността при реализирането на дейности в динамично променящата се среда за осъществяване на устен превод.
2. Умения за учене: завършилият образователната програма последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация. Проявява готовност за учене през целия живот на базата на демонстрираната динамика в избраната професионална сфера.
3. Комуникативни и социални компетенции: абсолвентът на образователната програма формулира и излага ясно и разбираемо не само своите тези, но и идеите и комуникативните намерения на участниците в междуезиковата комуникация, както на родния, така и на чуждия език; проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с колегите, умее да работи в екип.
4. Професионални компетенции:
  • завършилият образователната програма прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
  • подготовката му за осъществяване на междуезиков и междукултурен трансфер включва уменията за ползване на съвременни технологии за осъществяване на превод;
  • умее да работи както самостоятелно и да взема аргументирани решения, така и да работи в екип, като проявява лоялност към колегите и към останалите участници в комуникативната ситуация.
Знания:
  • за културната и политическа специфика на Европа;
  • за структурата на ЕС и европейските институции;
  • преводаческата етика;
  • норми на устната комуникация на български език и съответния изучаван чужд език.
Умения:
В областта на симултанния и консекутивния превод на професионално ниво. Завършилият образователната програма владее методи и средства, позволяващи решаване на сложни задачи, свързани с преводаческата дейност и управлението на проекти; прилага логическо мислене и проявява новаторство и творчески подход при решаване на нестандартни задачи. Тези умения го подготвят за реализиране в практиката в условията на силно конкурентна среда на трудовия пазар.

Възможности за стажове и практики:

Възможност за провеждане учебни практики в реални условия и стажове осигуряват сключените споразумения между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и партньорски университети. Съществува принципна възможност за участие в неплатени стажове в Брюксел. Възможно е и осъществяване на академична мобилност в рамките на програмата „Еразъм+“.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Двусеместриалното обучение приключва с придобиване на 60 кредита от изпълнение на учебния план, а четирисеместриал-ното обучение приключва с придобиване на 120 кредита (за студенти с тригодишна ОКС „бакалавър“) и с устен държавен изпит, включващ тестване на преводаческите умения и на знания за структурата и историята на ЕС. До държавен изпит се допускат студентите, които са:
1. положили успешно всички семестриални изпити;
2. придобили предвидения в програмата брой кредити.
На изпита в качеството си на външни екзаминатори присъстват представители на Генералната дирекция по устен превод и вземат активно участие в оформянето на оценките. Последното гарантира високото ниво на провеждането му в съответствие с образователните стандарти в ЕС.

Професионална реализация:

Завършилите програмата могат да работят като устни преводачи в България и чужбина. Могат да продължат развитието си и в докторска програма.