Литература и култура


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Изисквания за прием:

Кандидатства се по документи: представя се диплома за завършена ОКС „бакалавър“ (8 семестъра или 240 кредита) или ОКС „магистър“.
Кандидатите трябва да имат успех от дипломата за завършена степен на висше образование не по-малък от „добър 4“.

Цели на програмата:

В съответствие с мисията на университета програмата цели:
 • формиране на задълбочени познания в областта на теорията и историята на литературата, както и на нейните културни контексти;
 • формиране на умения за формулиране на научен проблем и неговото решаване, за самостоятелен анализ и провеждане на научно изследване;
 • формиране на умения за професионална реализация в конкурентна среда в страната и в чужбина;
 • надграждане и допълване на придобити в предходна степен знания от областта на литературните и междукултурните комуникации, българската история и култура.
Обучението цели също: формиране на изследователски нагласи; способност за търсене на иновативни и интердисциплинарни подходи; социални умения за различни форми на общуване; стимулиране на обективна самооценка и стремеж към професионално самоусъвършенстване; подготовка за конкурентната среда на пазара на труда.

Професионална квалификация:

Филолог

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Резултатите от обучението се определят съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Завършилият магистърска програма „Литература и култура“ притежава богат набор от теоретични и практически знания, умения и компетентности, които гарантират по-нататъшното му развитие и практическо приложение на придобитите знания и умения. Неговата подготовка е съобразена с потребностите на обществото от специалисти и експерти в областта на литературното обучение и културните институции в държавата.
Завършилият програмата получава знания в област, различна от завършената в бакалавърската степен и изграждаща интердисциплинарен мост между различни типове познание. Разширяват се знанията върху литературата и останалите изкуства. Запознава се с теорията, историята и практиката на тези изкуства. Обогатява езиково-изразния си потенциал и мисловна дълбочина.
 
Знания
Завършилият програмата притежава задълбочени и комплексни знания:
 • относно историческото развитие на литературните процеси и техните връзки с останалите изкуства;
 • относно съвременните научни направления и тенденции в областта на литературознанието;
 • относно интердисциплинарните връзки в избраната научна област;
 • относно методологията на научните изследвания в областта на литературознанието;
 • относно изпълнението на изследователски задачи, индивидуално и в екип;
 • относно сферите на приложимост на различни методологии и подходи на изследователската и проектна работа.
Умения
Завършилият програмата развива умения за интегриране на знания от различни области с цел решаването на дадени научни проблеми. Повишава уменията за анализ на различни типове текстове (литературни, театрални, кинотекстове, журналистически, изкуствоведски) и за извличане на дълбочинни смислови пластове от тях.
 • умее да изпълнява информационно-селективни, аналитични, оценъчни и прогностични дейности;
 • умее да работи с адекватно подбран емпиричен материал;
 • умее да формулира актуален научен проблем и да намира пътища за неговото решаване;
 • умее да създава интердисциплинарни връзки за решаване на научни и практически проблеми;
 • умее да анализира различни типове текстове (литературни, театрални, кинотекстове, журналистически, изкуствоведски) и да извлича дълбочинни смислови пластове от тях.
Компетентности – лични и професионални
Самостоятелност и отговорност
Завършилият програмата е в състояние:
 • да организира оптимално своята дейност и да поема отговорност за нея;
 • да работи в екип;
 • да проявява адаптивност и конкурентоспособност, за да се реализира пълноценно като специалист в избраната област.
Компетентност за учене
Завършилият обучението в програмата може:
 • да анализира и систематизира голям обем от информация;
 • да прилага идеята за учене през целия живот, като актуализира непрекъснато придобитите знания;
 • да оценява адекватно постиженията на други учени и да прави реалистична самопреценка за собствените постижения.
Комуникативни и социални компетентности
Придобилият ОКС «магистър»:
 • може да участва в научния обмен на знания в страната си и в чужбина;
 • може да разпространява резултатите от научните изследвания в своята област в писмена и устна форма, чрез различни медии и за различна аудитория.

Възможности за стажове и практики:

Участниците в магистърската програма могат да се възползват от програмите за академична мобилност с цел разширяване на теоретичния апарат, набиране на емпиричен материал за разработката си, консултации с изявени специалисти в областта на литературознанието и културологията.
 • партньорства с университети в чужбина, където се изучават български език и българска култура – с практика по програма „Еразъм+“;
 • практика или стаж чрез участие в работата на български училища в чужбина, по програма „Еразъм+“ и други проекти.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До държавен изпит се допускат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити и са придобили предвидения в програмата брой кредити.
Обучението в програмата завършва със защита на магистърска теза или с писмен държавен изпит. Процедурите за дипломиране са отразени в Регламента на Филологическия факултет за провеждане на държавни изпити и за допускане, разработване и защита на дипломни работи в съответната образователно-квалификационна степен.

Професионална реализация:

Магистърският курс "Литература и култура" предлага широк набор от компетентности, свързани с духовната култура и с ориентация към специализиране на знанията върху българското литературно и културно наследство. Целта е да се въведат актуални проблеми на историята и теорията на литературата и да се запознаят студентите с новите постижения на хуманитаристиката. Курсът предлага широки интердисциплинарни връзки (литература, кино, изобразително изкуство, нови медии) и дава необходимата квалификация за работа във всички сфери на духовната култура: работа в медии, издателства, образователни и културни институции.
Завършилите програмата могат да работят като:
 • преподаватели по литература във висши и специализирани училища;
 • учители в български училища;
 • редактори в различни медии, поддържащи културни рубрики;
 • редактори и коректори в издателства.