Средновековна българска християнска култура


Форми на обучение / Информационен пакет:

  • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Изисквания за прием:

Определят се съгласно общите положения на вътрешноуниверситетските правилници за прием в ОКС „магистър“.
В програмата могат да се обучават студенти с ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ от същото професионално направление 2.1. Филология, както и от професионалните направления:
1.3. Педагогика на обучението по... (български език + география, история и други);
2.2. История и археология;
2.4. Религия и теология;
3.1. Социология, антропология и науки за културата;
3.9. Туризъм.
Кандидатите трябва да имат успех от дипломата за завършена степен на висше образование не по-малък от „добър 4“.

Цели на програмата:

  • да подготвя висококвалифицирани и конкурентоспособни кадри с компетенции и опит в областта на средновековното културно наследство съобразно изискванията на пазара на труда;
  • да стимулира научноизследователската и художественотворческата дейност, ориентирана към представяне на средновековните български паметници.

Професионална квалификация:

Експерт по български средновековни културни паметници

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България.
 
Знания:
• задълбочени и комплексни знания в няколко медиевистични области, с висока теоретична стойност и със засилена практическа приложимост;
• познаване на спецификата, историческото развитие, теорията и историята на изкуствата и културата в България през Средновековието и техния балкански контекст;
• методологията на различните медиевистични направления и интердисциплинарните връзки между тях.
 
Умения:
• познава и анализира средновековни паметници и ги представя разбираемо на широка аудитория;
• владее богат набор от практически и познавателни умения и подходи, необходими за представянето на типове средновековни паметници;
• аналитичност и способност за генериране на нови знания;
• развива умения за критично отношение към изворите и източниците на информация, анализ и систематизиране на голям обем информация, непрекъснато актуализиране и разширяване на придобитите знания;
• демонстрира самостоятелно вземане на решения и поемане на отговорност за тях, самостоятелно търсене и боравене с извори и източници на информация;
• интегрира знания от различни области за решаване на научни и/или практически проблеми;
• проявява инициативност в работата и ученето в сложна и непредвидима среда, адаптивност в конкурентна среда, комуникативност и конкурентоспособност; работи самостоятелно или в екип.
 
Компетентности – лични и професионални:
1. Самостоятелност и отговорност
• самостоятелно управлява екипи за работа с различни видове паметници на културата;
• разработва и управлява изследователски проекти и европейски проекти в областта на културата и образованието;
• инициира дейности и организира форуми за представяне и популяризиране на средновековното културно наследство.
2. Компетентности за учене
• демонстрира висока степен на самостоятелност и лесно се ориентира в голям обем информация, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването ѝ;
• използва разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно съдържание;
• владее богат понятиен апарат и проявява способности за концептуално и абстрактно мислене.
3. Комуникативни и социални компетентности
• умее да представя средновековни паметници на културата пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи;
• разработва и излага аргументирани схващания.
4. Професионални компетентности
• събира, обработва и интерпретира специализирана информация в областта на медиевистиката; анализира типове култури и преходите между тях, определя културни пластове, културни влияния и др.;
• интегрира познания в областта на теорията и историята на българската християнска култура през Средновековието чрез прилагане на методи от различни медиевистични области;
• проявява аналитичен подход при решаване на медиевистичен казус;
• демонстрира способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и / или специализирана среда;
• работи със средновековни извори, описи, каталози и бази данни за извличане и обработка на информация в областта на медиевистиката;
• ангажира се с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на работата или обучението.

Възможности за стажове и практики:

Магистрантите могат да участват в програмите на Университета за академична мобилност с цел:
  • разширяване на теоретичните познания чрез лекции, курсове, набиране на емпиричен материал за дипломната си работа, консултации със специалисти медиевисти;
  • с практическа насоченост - посещения на музеи, културни обекти и др. като част от учебната и научно-изследователската дейност.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До държавен изпит се допускат студентите, които са:
1. положили успешно всички семестриални изпити;
2. придобили предвидения в програмата брой кредити.
 
Обучението в програмата завършва алтернативно
1. със защита на магистърска теза;
2. с писмен държавен изпит.

Професионална реализация:

Завършилият магистърска програма „Средновековна българска християнска култура“ притежава богат набор от теоретически и практически знания, умения и компетентности, съобразени с потребностите на обществото, които гарантират професионалната му реализация и по-нататъшното му професионално и личностно развитие в следните обществени сфери, съгласно Националната класификация на длъжностите, 2016 г.:
  • в областта на науката: възможност за кариерно развитие в образователна степен „доктор“, преподавател във висше училище;
  • в професии, свързани с разбирането и представянето на средновековното българско културно наследство и неговите употреби: образование, културен туризъм и екскурзоводство, музейно дело;
  • европейската политика в областта на културното наследство: научно-изследователски, образователни, културни и културно-туристически проекти;
  • специалисти и експерти в културните държавни и общински институции;
  • специалист консултант в частния бизнес и в туризма, вещо лице.