Психология на езиковата комуникация


Форми на обучение / Информационен пакет:

  • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да притежават ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото или друго професионално направление (от областите на висше образование: 1. Педагогически науки, 2. Хуманитарни науки, 3. Социални, стопански и правни науки) и да имат успех от дипломата за завършена степен на висше образование не по-малък от “добър”.
Приемът е по документи. Класирането е според предходната образователна (бакалавър или магистър) степен и средния успех.

Цели на програмата:

Магистърската програма надгражда получените в предходното образование знания в областта на педагогическите, хуманитарните или социалните, стопанските и правните науки с актуални знания за езиковата комуникация, като основният акцент е върху нейните психологическите аспекти. Предлагат се дисциплини, които дават възможност за проникване в механизмите на речевото убеждаване, манипулации, пропаганда, на интеркултурната комуникация, на разбираемостта на текстовете и осмислянето им с оглед на фактори от когнитивно, психолингвистично, социолингвистично, лингвокултурологично, семиотично естество.

Професионална квалификация:

Филолог - специалист по психология на езиковата комуникация

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Основни знания:
Завършилият програмата получава задълбочени теоретични и практико-приложни знания относно психологическите аспекти на речевата комуникация. Това са знания относно процесите на пораждане и възприемане на речта, асоциативния характер на човешката мисловна дейност, закономерностите в усвояване на езика като обусловени от човешките познавателни способности, физиологичните основи на езика и др. Те се осмислят с оглед на фактори също и от когнитивно, социално, културологично, семиотично естество. Вниманието е съсредоточен върху такива качества на речта, като: разбираемост, манипулативност, способност за убеждаване, културна обусловеност, клишираност, патологичност. Получените знания дават възможност за осмисляне на същността на тези свойства на речта.
 
Основни умения:
Завършилите програмата придобиват умения за прилагане на усвоените теоретични и практико-приложни знания за съобразяване с механизмите на речевото въздействие в рекламата, пропагандата, дейността на средствата за масова информация; усъвършенстване на текстовете в учебници, брошури и вестници с оглед на тяхната разбираемост; за съобразяване с психолингвистичните особености на речта в криминалистиката и съдебната практика; съобразяване с особеностите на интеркултурната комуникация и др.
 
Компетентности – лични и професионални
1. Самостоятелност и отговорност: Завършилият образователната програма може да участва в сложни професионални дейности респ. в тяхното административно управление, включително на екипи и ресурси; поема отговорности за изпълнение на задачи в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори; проявява творчество и инициативност; отдава приоритетно значение на екипността при реализирането на дейности в динамично променящата се среда за осъществяване на устни и писмени преводи.
2. Компетентности за учене: Завършилият образователната програма последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация. Проявява готовност за учене през целия живот на базата на демонстрираната динамика в избраната професионална сфера.
3. Комуникативни и социални компетентности: Абсолвентът на образователната програма формулира и излага ясно и разбираемо не само своите тези, но и идеите и комуникативните намерения на участниците в междуезиковата комуникация, както на родния, така и на чужди езици; проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с колегите, умее да работи в екип.
4. Професионални компетентности: Завършилите магистърската програма, усвоили необходимите теоретични и практико-приложни знания в областта на психологията на езиковата комуникация, ще бъдат експерти по отношение на такива качества на речта, като разбираемост, убеждаваща сила, манипулативност, културна обусловеност, патологичност. Ще могат да оценяват когнитивните, невролингвистичните, културните, социалните фактори на речевата комуникация.

Възможности за стажове и практики:

В настоящата програма не са предвидени учебни практики и стажове. Възможно е осъществяване на академична мобилност в рамките на програмата Еразъм+.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Обучението в програмата завършва с разработването на магистърска теза или полагане на държавен изпит. До защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит се допускат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити и са придобили предвидения в програмата брой кредити.

Професионална реализация:

Завършилите магистърската програма ще притежават задълбочени знания, усъвършенстващи техните способности за успешна речева комуникация съобразно поставяните цели. По този начин ще усъвършенстват реализацията си по придобитата в предходното образование специалност в областта на педагогическите, хуманитарните или социалните, стопанските и правните науки, където езиковата комуникация е изключително важна. Ще могат да се реализират на позиции, изискващи познаването на механизмите на речевото въздействие, на пораждането и възприемането на речта, на интеркултурната комуникация: в държавната администрация, образованието, медии, издателства, съдебна практика и др.