Англицистика. Език - култура - литература


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Изисквания за прием:

Програмата е предназначена за студенти с бакалавърска степен по специалностите “Английска филология”, “Български език и английски език” и “Приложна лингвистика” (с английски като първи или втори език), както и от други специалности с широко изучаване на английски език.
За приема на кандидати, които не са завършили бакалавърската степен на горните специалности, се изисква или представяне на международно признат сертификат (напр. IELTS, Oxford Test of English, FCE, CAE), или академична справка, съдържаща подробно описание на дисциплините от предишното следване, които са били изучавани на английски език. При липса на ясни доказателства за владеене на езика такива кандидати могат да положат приемен изпит по английски език.
Нивото на владеене на английски език за всички кандидати трябва да е най-малко B2.
Обучението е изцяло на английски език и програмата е отворена към чуждестранни студенти с минимум 240 кредита от предходна образователна степен.
До магистърската програма се допускат кандидати със средна оценка, не по-ниска от Добър 4.00 (С по The ECTS Grading Scale), формирана от семестриалните изпити и държавния изпит на съответната бакалавърска специалност.

Цели на програмата:

Програмата цели да задълбочи знанията в базисни области на англицистиката, да доразвие аналитичните и комуникативни умения, придобити от студентите на бакалавърско ниво, както и да ги запознае с най-новите тенденции в преподаването на английски език. Тя се стреми да изгради специфичен усет за проблемите на интеркултурната комуникация с оглед на бъдещата професионална реализация на студентите като посредници в условията на един глобализиращ се свят.
Програмата дава и солидна теоретична основа за провеждане на научни изследвания в областта на англицистиката и други хуманитарни области.

Професионална квалификация:

Филолог

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Основни знания:
 • задълбочени знания за английския език като основно средство за комуникация в епохата на глобализацията;
 • задълбочени знания за англоезичните страни и тяхната култура и литература;
 • знания относно новите тенденции в преподаването на английския език;
 • знания за основни теории в областта на културологията и други сфери на хуманитаристиката.
Основни умения:
 • набор от комуникативни стратегии за бързо и адекватно ориентиране в контакти с партньори от англоезичните страни;
 • умения за пространен анализ на литературни текстове и явления на културата на англоезичните страни;
 • професионални умения в областта на чуждоезиковото обучение.
Компетентности – лични и професионални
 1. Самостоятелност и отговорност: Завършилият образователната програма може да участва в сложни професионални дейности, респ. в тяхното административно управление, включително на екипи и ресурси; поема отговорности за изпълнение на задачи в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори; проявява творчество и инициативност; отдава приоритетно значение на екипността при реализирането на дейности в динамично променящата се среда.
 2. Компетентности за учене: Завършилият образователната програма последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от
 3. разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация. Проявява готовност за учене през целия живот на базата на демонстрираната динамика в избраната професионална сфера.
 4. Комуникативни и социални компетентности: Абсолвентът на образователната програма формулира и излага ясно и разбираемо не само своите тези, но и идеите и комуникативните намерения на участниците в междуезиковата комуникация, както на родния, така и на чуждия език; проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с колегите, умее да работи в екип.
 5. Професионални компетентности: Завършилите програмата могат да се реализират в областта на преподаването на английски като чужд език, литература и странознание в средни и висши училища в страната и чужбина, като преводачи, фирмени консултанти и др.

Възможности за стажове и практики:

Програмата дава възможности за специализация в Улвърхемптънския университет, Великобритания, както и ред други европейски университети по линия на програмите „Еразъм +“ и CEEPUS.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До съответната форма на дипломиране се допускат студентите, които са:

       • положили успешно всички семестриални изпити;

       • придобили предвидения в програмата брой кредити.

Програмата завършва със защита на магистърска теза или държавен изпит.

Професионална реализация:

Програмата дава възможност за:
 • прилагане на придобития широк спектър знания и практически умения в горепосочените области към нуждите на чуждоезиковото обучение, превода и междукултурния обмен;
 • бъдещи научни изяви в областта на културологията, лингвистиката, литературознанието, чуждоезиковото обучение и междукултурния обмен;
 • интегриране на абсолвентите в образователни центрове в страната и в чужбина;
 • работа в културни институции.