Транслатология с един чужд език


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да имат успех от дипломата за завършена ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“, не по-малък от „добър 4“.
Приемът на студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен със съответния език се осъществява по документи и за балообразуваща се взема оценката от писмения държавен изпит по езика в дипломата. Минималната оценка по езика трябва да бъде 4,50.
Студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен без държавен изпит по съответния език се приемат след провеждане на писмен изпит (превод на обществено-политически текст от чужд на български език), който проверява езиковите знания и умения по чужд и по български език и способността за извършване на междуезиков трансфер. Минималната оценка по езика трябва да бъде 4,50.

Цели на програмата:

 • подготовка на квалифицирани експерт-преводачи в условията на глобална междукултурна комуникация на ниво, съпоставимо с С1+ по Общата европейска езикова рамка;
 • надграждане и допълване на придобити в предходната степен знания и умения в областта на езиковите и междукултурните комуникации, теорията на превода, лингвокултурологията, приложението на информационните технологии в преводаческата практика, видовете общ и специализиран превод, устния превод;
 • развиване на разнообразни практически умения за осъществяване на превод в съвременни условия, включително и с използване на технологиите за компютърно подпомогнат превод;
 • развиване на компетенции в областта на чуждоезиковото обучение – комплексен комуникативен подход, преодоляване на интерференции, фонови знания и превод;
 • усъвършенстване на умения в специфичната област на писмена и устна комуникация с носители на други езици и култури;
 • развиване на способност за търсене на иновативни и интердисциплинарни подходи; социални умения за различни форми на общуване; стимулиране на обективна самооценка и стремеж към професионално самоусъвършенстване; подготовка за конкурентната среда на пазара на труда;

Обучението на преводачи, владеещи английски, китайски, испански, немски, руски и френски език, се осъществява в синхрон със съвременните теоретични и дидактични концепции за превод.

Професионална квалификация:

Експерт-преводач с един чужд език (английски/китайски/испански/немски/руски/френски)

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Придобитите актуални знания и практически умения са съобразени с динамичните и сложни процеси в условията на глобална междукултурна комуникация. Те са в пълен синхрон с нормите на писмената и устната комуникация на български език и съответния чужд език, като гарантират владеенето му на ниво С1+ по ОЕЕР.
Знания:
Завършилите програмата придобиват задълбочени познания в областта на теорията и практиката на преводаческото изкуство, историческото развитие и съвременните акценти в сферата на транслатологията, текстолингвистиката, лексикографията, културологията; знания за системата и функционирането на езиците в процеса на междуезикова и междукултурна (специализирана) комуникация; знания за управление на преводачески проекти и практическо упражняване на преводаческата професия; знания за съвременните видове превод и тяхното приложение в обществения живот на държавите, в междудържавното общуване, в международни институции с различен ранг. Постига се ниво С1+ на владеене на чуждия език по ОЕЕР.
Умения:
 • умения за упражняване на професията преводач;
 • умения за успешно осъществяване на междуезикова и междукултурна (писмена и устна) комуникация, работа с преводачески софтуер, извършване на специализиран и художествен превод, редакторска и коректорска работа, обективно и аргументирано оценяване качеството на превода;
 • умения и знания за решаване на сложни задачи, свързани с преводаческата дейност и управлението на проекти, което допринася за отлична практическа реализация в условията на конкурентна среда.
Компетентности – лични и професионални
1. Самостоятелност и отговорност:
 • участие в сложни професионални дейности и в тяхното административно управление, включително на екипи и ресурси;
 • поемане на отговорност за изпълнение на комплицирани задачи, произтичащи от влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проява на творчество и инициативност;
 • отдава се приоритетно значение на екипността, когато е възможно, при реализирането на дейности в динамично променящата се среда за осъществяване на устни и писмени преводи.
2. Компетентности за учене:
 • използване на разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно и приложно съдържание;
 • овладяване на богат понятиен апарат, подчинен на концептуално мислене;
 • лесно ориентиране в голям обем информация, прилагайки усвоените подходи и методи за нейното асимилиране, анализиране, интерпретиране и трансфер;
 • оценяване на собствената квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения;
 • да се планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната квалификация, изразяваща се в готовност за учене през целия живот.
3. Комуникативни и социални компетентности:
 • надграждане и усвояване на адекватни за професионалната квалификация комуникативни умения спрямо конкретни целеви групи;
 • поставяне на концептуалната страна на усвоеното в широк и в тесен социален контекст;
 • ясно и разбираемо формулиране и излагане не само на своите тези, постановки и схващания, но и на идеите и комуникативните намерения на участниците в междуезиковата комуникация както на родния, така и на чуждия език;
 • широк личен мироглед, за разбирателство и солидарност с колегите;
 • за работа в екип.
4. Професионални компетентности:
 • за прилагане на придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • способност за осъществяване на междуезиков и междукултурен трансфер;
 • прилагане на придобитите умения за ползване на съвременните технологии при превод;
 • вземане на аргументирани решения;
 • ангажиране с важни научни, социални и нравствени проблеми на съвременността;
 • интегриране на базисни и нови знания и прилагането им в конкретна комуникативна и образователна среда;
 • прилагане на аналитичен подход при решаване на конкретни казуси в професионална и в неспециализирана среда.

Възможности за стажове и практики:

По двустранните договори между Великотърновския университет и партньорски университети в чужбина, където се изучават съответните езици;
• мобилност, практики и стажове по програма „Еразъм+“ и др.;
• по проект „Студентски практики“;
• наблюдение на полезни практики и включване в дейности на неправителствени организации и техни проекти, свързани с междуезикови комуникации;
• стажантски програми с бизнес партньори – потребители на кадри от областта на превода и междуезиковите комуникации;
• практика в структурни звена на ВТУ, чийто предмет на дейност е обвързан с чуждестранни студенти, специализанти и преподаватели.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До дипломиране се допускат студенти, които успешно са положили всички семестриални изпити по дисциплините, включени в актуалния учебен план, и са натрупали необходимия брой кредити.
Формите на дипломиране са: писмен държавен изпит (прав и обратен превод) или разработване и защита на магистърска теза (дипломна работа) с практико-приложен или теоретичен характер. Процедурите за дипломиране са описани в Регламента на Филологическия факултет за провеждане на държавни изпити и за допускане, разработване и защита на дипломни работи в ОКС „магистър“.

Професионална реализация:

Със своята теоретико-приложна насоченост програмата издига подготовката и обучението на преводачи на качествено ново, по-високо ниво в пълен унисон със съвременните теоретични и дидактични концепции за превод и напълно отговаря на обществено-икономическите потребности от квалифицирани специалисти, подготвени да осъществяват междуезикови контакти в условията на глобална междукултурна комуникация.
Завършилите програмата могат да работят:
 • като експерт-преводачи в държавни институции, органи и структури, в държавната и общинската администрация, в частни фирми;
 • във висшите училища в страната и чужбина, в научни и културни институти, неправителствени организации и др.;
 • като експерт-преводачи, редактори, коректори на свободна практика;
 • експерти по въпроси, свързани с междуетническия диалог и ролята на езика.
Програмата дава възможност на студентите:
 • за специализирано приложение на знания и умения при превод, интерпретация, анализиране, синтезиране и редактиране на устна и писмена реч;
 • да получат допълнителна квалификация и да продължат образованието си в други магистърски програми;
 • да продължат образованието си в докторски програми.