Език на медиите и рекламата. Подготовка и редактиране на текстове


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Изисквания за прием:

Кандидатства се по документи: представя се диплома за завършена ОКС „бакалавър“  (8 семестъра или 240 кредита) или ОКС „магистър“.
Кандидатите трябва да имат успех от дипломата за завършена степен на висше образование не по-малък от „добър 4“.

Цели на програмата:

 • да даде балансирани теоретични познания за съвременния български език и неговото нормативно устройство, както и за основните дисциплини, изучаващи медиите и рекламата в различни аспекти, с акцент върху речевата култура;
 • да надгради, да разшири и да допълни знанията, придобити в предходни степени на обучение, в областта на българския език, неговата система, структура, нормативност и кодификация, както и за динамичните изменения в тези области;
 • да бъдат усвоени нови знания и умения от областите, свързани с теория и практика на текста, теория и практика на редактирането, езиково редактиране и коригиране, функциониране на езика в медиите и рекламата, както и за разнообразните прояви на целенасочената употреба на езиковите единици;
 • да се изградят практически умения за създаване на текст в сферата на медиите и рекламата, както и за неговото коригиране и редактиране;
 • да се формират и да се затвърдят практическите умения за работа с конкретни текстове и за оценка на комуникативните им качества в различните етапи от създаването до редактирането им, които са необходими както в журналистическата практика, така и в рекламната дейност;
 • да се създадат навици за наблюдение върху измененията в нормативната уредба на българския правопис и стил като важно качество при формиране на изследователски нагласи, за професионален анализ и оценка на езиковите и на речевите явления в медийни и в рекламни текстове, включително на регистрираните аномалии;
 • да се формират компетентности, които позволяват успешна реализация и по-нататъшно развитие в областта на медийния и рекламния пазар.

Магистърската програма стимулира обективната самооценка,  позволява самоусъвършенстване и дава възможност за удовлетворяване на личните предпочитания при избираемите и факултативните дисциплини като част от подготовката за конкурентната среда на трудовия пазар.

Професионална квалификация:

Редактор и коректор

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Придобитите актуални знания и практически умения, съобразени с динамичните и комплицирани процеси в медиите и рекламата, позволяват да се оптимизират езиковите качества на текстове, предназначени за медийно разпространение и реклама. Това е сериозно предизвикателство за всеки автор, редактор и копирайтър като професионалисти с широк профил. Редакторските умения са неделима част от отличното владеене на българския език и високата речева култура.

Знания:

 1. Теоретична подготовка, специфични знания и приложението им в практиката при създаване и редактиране на медийни и рекламни текстове на български език: овладян терминологичен апарат; познаване на най-типичните нови черти и тенденции в езика и стила на медиите и рекламата. Да се осъзнават причините за речеви грешки и отклонения като част от езиковата динамика.
 2. Теоретична подготовка, специфични знания и приложението им в практиката при редактиране на медийни и рекламни текстове, преведени от други езици и адаптирани за българския пазар. Да се осъзнават причините за речеви грешки и отклонения като част от чуждоезиково влияние и неуместен превод.

Умения:

 1. Прилагане на специфични научно-приложни и практически подходи при упражняване на професията редактор и коректор в конкретна работна среда.
 2. Приложение на специализираната подготовка за контрол върху качествата на текста в медиите и рекламата.
 3. Прилагане на аналитичен подход при оценяване на текст с оглед на неговата езикова култура (правопис и пунктуация) и системни наблюдения върху нарушенията на нормативността.
 4. Съобразяване с изискванията на устната и писмената комуникация на български език при създаване на медийни и рекламни текстове.

Компетентности – лични и професионални:

 1. Самостоятелност и отговорност: демонстрира висока степен на самостоятелност при изследване на източници и при запознаване с досегашни постижения в областта на професионалната квалификация; развива инициативност за диагностика на проблеми, свързани с предмета и целите на образователната програма.
 2. Компетентности за учене: използва разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно и приложно съдържание; владее богат понятиен апарат, подчинен на концептуално мислене; лесно се ориентира в голям обем информация, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването ѝ.
 3. Комуникативни и социални компетентности: надгражда и усвоява адекватни за    професионалната квалификация комуникативни умения спрямо конкретни целеви групи;  умее да поставя концептулната страна на усвоеното в широк и в тесен социален контекст; умее да формулира, разработва и излага аргументирани схващания.
 4. Професионални компетентности:  ангажира се с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на обучението и в по-късната професионална работа; интегрира базисни и нови знания с приложенията им в конкретна комуникативна и образователна среда; проявява аналитичен подход при решаване на конкретни казуси в професионална и в неспециализирана среда. 

Със своята теоретико-приложна насоченост магистърската програма се стреми да издигне обучението на редактори и коректори на качествено по-високо ниво, да го синхронизира със съвременните теоретични концепции за медийния и рекламния текст и да отговори на обществено-икономическите потребности от квалифицирани специалисти, подготвени ефективно да създават и да обработват текстове в условията на многоканална комуникация.

Възможности за стажове и практики:

 • партньорства с университети в страната и в чужбина, където се изучават български език и българска култура, както и медии и реклама; включително с практика по програма „Еразъм+“;
 • практика или стаж в редакции, издателства и/или в рекламни агенции в страната;
 • наблюдение на полезни практики и включване в дейности на неправителствени организации и техни проекти със същата насоченост;
 • партньорство с институции, дружества и организации с предмет на дейност създаване и редактиране на медийни и на рекламни текстове;
 • практика в структурни звена на ВТУ, чийто предмет на дейност е обвързан с издателска и рекламна дейност.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До държавен изпит се допускат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити и са придобили предвидения в програмата брой кредити.
Обучението в програмата завършва с държавен изпит или със защита на магистърска теза (дипломна работа). Процедурите за дипломиране са отразени в Регламента на Филологическия факултет за провеждане на държавни изпити и за допускане, разработване и защита на дипломни работи в съответната образователно-квалификационна степен.

Професионална реализация:

Завършилите програмата могат да работят в широк кръг социокултурни сфери като:

 • редактори и коректори в информационни и рекламни организации (национални, регионални, местни), медиахолдинги, както и в културни институции;
 • журналисти, репортери, водещи в печатни и в електронни средства за масово осведомяване;
 • копирайтъри в рекламни агенции и сродни дружества;
 • специалисти в пресслужбите и в сродни административни звена на фирми и организации;
 • медийни и рекламни експерти;
 • специалисти в неправителствени организации, които се занимават с медии и реклама;
 • блогъри и др.

Програмата дава възможност на студентите:

 • за специализирано приложение на знания и умения в създаването и редактирането на медийни и рекламни текстове;
 • да получат допълнителна квалификация и да продължат образованието си в други магистърски програми, свързани с хуманитаристиката;
 • да продължат образованието си във филологически и свързани с хуманитаристиката докторски програми.