Транслатология със славянски или балкански език


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Филологически факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Изисквания за прием:

Съгласувани с вътрешноуниверситетския ред за прием в ОКС „магистър“.
Кандидатите трябва да имат успех от дипломата за завършена ОКС „бакалавър“  (8 семестъра или 240 кредита) или ОКС „магистър“, не по-малък от „добър 4“.
Приемът на студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен със съответния език се осъществява по документи и за балообразуваща се взема оценката от писмения държавен изпит по езика в дипломата. Минималната оценка по езика трябва да бъде 4,50.
Студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен без държавен изпит по съответния език, се приемат след провеждане на писмен изпит (превод на обществено-политически текст от чужд на роден език), който проверява езиковите знания и умения по чужд и роден език и способността за извършване на междуезиков трансфер. Минималната оценка по езика трябва да бъде 4,50.

Цели на програмата:

 • надграждане и допълване на придобити в предходна степен знания от областта на езиковите и междукултурните комуникации;
 • надграждане и придобиване на нови знания и умения от областта на: теорията на превода, лингвокултурологията, приложението на информационните технологии в преводаческата практика, видовете общ и специализиран превод, устния превод и др.;
 • надграждане на знания и умения от областта на чуждоезиковото обучение: комплексен комуникативен подход, преодоляване на интерференции, фонови знания и превод;
 • изграждане на умения в специфичната област на писмена и устна комуникация с носители на други езици и култури.
Обучението цели също:
 • способност за търсене на иновативни и интердисциплинарни подходи;
 • социални умения за различни форми на общуване;
 • стимулиране на обективна самооценка и стремеж към професионално самоусъвършенстване;
 • подготовка за конкурентната среда на пазара на труда.

Професионална квалификация:

Експерт-преводач (с полски или със словашки или със сръбски и хърватски или с албански или с новогръцки или с румънски език или с български език като чужд)

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
 1. Теоретична подготовка, специфични знания и приложението им в преводаческата професия.
 2. Теоретична и приложна подготовка по лексикография и ползване на видове лексикографски и сходни справочни продукти.
 3. Познания от областта на историята и теорията на преводаческото изкуство.
 4. Знания за съвременните видове превод и тяхното приложение в обществения живот на държавите, в междудържавното общуване, в международни институции с различен ранг.
Умения:
 1. Прилагане на специфични приложни подходи при упражняване на професията преводач в конкретна и специфична работна среда.
 2. Въвеждане на специфични похвати в превода на базата на подготовка по комуникативна граматика, писмена езикова култура, правоговор, тематична обща и специализирана лексика, ситуативни роли,  езикови и междукултурни комуникации, странознание, литература и др.
 3. Приложение на специализираната подготовка при ползването на речници, справочници и други помощни средства.
Компетентности – лични и професионални:

Самостоятелност и отговорност:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;
 • участва в сложни професионални дейности, респ. в тяхното административно управление, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности за изпълнение на задачи в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност;
 • отдава приоритетно значение на екипността при реализирането на дейности в динамично променящата се среда за осъществяване на устни и писмени преводи.

Компетентности за учене:

 • използва разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно и приложно съдържание;
 • владее богат понятиен апарат, подчинен на концептуално мислене;
 • лесно се ориентира в голям обем информация, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването ѝ;
 • проявява готовност за учене през целия живот на базата на демонстрираната динамика в избраната професионална сфера.

Комуникативни и социални компетентности:

 • надгражда и усвоява адекватни за    професионалната квалификация комуникативни умения спрямо конкретни целеви групи;  
 • умее да поставя концептулната страна на усвоеното в широк и в тесен социален контекст;
 • умее да формулира, разработва и излага аргументирани схващания;
 • формулира и излага ясно и разбираемо не само своите тези, но и идеите и комуникативните намерения на участниците в междуезиковата комуникация както на родния, така и на чуждия език;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с колегите, умее да работи в екип.

Професионални компетентности:

 • ангажира важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на обучението и в по-късната професионална работа;
 • интегрира базисни и нови знания с приложенията им в конкретна комуникативна и образователна среда;
 • проявява аналитичен подход при решаване на конкретни казуси в професионална и в неспециализирана среда;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • ползва съвременни технологии за осъществяване на превод при междуезиков и междукултурен трансфер;
 • умее да  работи както самостоятелно и да взема аргументирани решения, така и да работи в екип, с лоялност към колегите и към останалите участници в комуникативната ситуация.

Възможности за стажове и практики:

 • партньорства с университети в чужбина, където се изучават съответните езици – с практика по програма „Еразъм+“;
 • практика или стаж чрез участие в работата на институции в съответните страни, по програма „Еразъм+“  и други проекти;
 • наблюдение на полезни практики и включване в дейности на неправителствени организации и техни проекти с междуезикови комуникации;
 • стажантски програми с бизнес партньори – потребители на кадри от областта на превода и междуезиковите комуникации;
 • практика в структурни звена на ВТУ, чийто предмет на дейност е обвързан с чуждестранни студенти, специализанти и преподаватели.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До държавен изпит се допускат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити и са придобили предвидения в програмата брой кредити.
Обучението в програмата завършва с писмен държавен изпит (прав и обратен превод с анотации) или със защита на магистърска теза с приложен характер. Процедурите за дипломиране са отразени в Регламента на Филологическия факултет за провеждане на държавни изпити и за допускане, разработване и защита на дипломни работи в съответната образователно-квалификационна степен.

Професионална реализация:

Завършилите програмата могат да работят като:
 • експерти по превод (преводачи) с прилагане на придобития широк спектър от практически умения в областта на писмения и устния превод;
 • експерти по въпроси, свързани с междуетническия диалог и ролята на езика;
 • работа в културни и неправителствени институции.
Програмата дава възможност за:
 • бъдещи изяви в областта на транслатологията;
 • продължаване на образованието във филологически и свързани с хуманитаристиката докторски програми.