Българският език като втори език (преподаване на български език в чуждоезикова среда и сред малцинствени общности)


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Изисквания за прием:

Кандидатства се по документи: представя се диплома за завършена ОКС „бакалавър“  (8 семестъра или 240 кредита) или ОКС „магистър“.
Кандидатите трябва да имат успех от дипломата за завършена степен на висше образование не по-малък от „добър 4“.

Цели на програмата:

 • надграждане и допълване на придобити в предходна степен знания от областта на езиковите и междукултурните комуникации, българската история и култура, социо- и психолингвистиката;
 • надграждане и придобиване на нови знания и умения от областта на: българската книжовноезикова норма, комуникативната граматика на българския език, електронните образователни ресурси;
 • придобиване на нови знания и умения от областта на чуждоезиковото обучение: комплексен комуникативен подход, преодоляване на интерференции, ситуативни игри, тематична лексика, творческо писане, съставителство на учебни средства;
 • изграждане на умения в специфична област на преподаване на български език като втори или чужд език за носители на други езици и култури (вкл. в университетите в чужбина), също в училищата сред българската диаспора в чужбина и за малцинствени общности в страната.
Обучението цели също: формиране на изследователски нагласи; способност за търсене на иновативни и интердисциплинарни подходи; социални умения за различни форми на общуване; стимулиране на обективна самооценка и стремеж към професионално самоусъвършенстване; подготовка за конкурентната среда на пазара на труда.

Професионална квалификация:

Специалист по български език като втори или чужд език

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:

 1. Теоретична подготовка, специфични знания и приложението им в преподаването на българския език като чужд в образователните системи на други страни (в  университети, в които българският език като чужд е основна или втора специалност).
 2. Теоретична подготовка, специфични знания и приложението им в преподаването на българския език в училища и университети в чужбина, в които се обучават деца и възрастни от българската диаспора, т.е. преподаване на родния книжовен език в специфични условия. 
 3. Теоретична подготовка, специфични знания и приложението им в преподаването на българския език на носители на друг майчин език в България (преподаване на българския език за малцинствени общности като официалния държавен език и като езика на образователната система).
Умения:
 1. Прилагане на специфични научно-приложни и методически подходи при упражняване на професията учител (при налична учителска квалификация) в конкретна и специфична работна среда.
 2. Въвеждане на специфични образователни похвати в обучението на посочените целеви групи по комуникативна граматика, езикова култура, правоговор, тематична лексика, ситуативни игри,  езикови и междукултурни комуникации, странознание, българска литература и др.
 3. Приложение на специализираната подготовка при разработване на учебници, учебни помагала и учебни комплекси за обучение по български език като втори език, вкл. за преодоляване на отрицателни интерференции и за развитие на умения за устна и писмена комуникация на български език.
Компетентности – лични и професионални:
Самостоятелност и отговорност:
 • демонстрира висока степен на самостоятелност при изследване на източници и при запознаване с досегашни постижения в областта на професионалната квалификация;
 • развива инициативност за диагностика на проблеми, свързани с предмета и целите на образователната програма.
Компетентности за учене:
 • използва разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно и приложно съдържание;
 • владее богат понятиен апарат, подчинен на концептуално мислене;
 • лесно се ориентира в голям обем информация, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването ѝ.
Комуникативни и социални компетентности:
 • надгражда и усвоява адекватни за професионалната квалификация комуникативни умения спрямо конкретни целеви групи;  
 • умее да поставя концептуалната страна на усвоеното в широк и в тесен социален контекст;
 • умее да формулира, разработва и излага аргументирани схващания.
Професионални компетентности:  
 • ангажира се с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на обучението и в по-късната професионална работа;
 • интегрира базисни и нови знания с приложенията им в конкретна комуникативна и образователна среда;
 • проявява аналитичен подход при решаване на конкретни казуси в професионална и в неспециализирана среда.

Възможности за стажове и практики:

 • партньорства с университети в чужбина, където се изучават български език и българска култура – с практика по програма „Еразъм+“;
 • практика или стаж чрез участие в работата на български  училища в чужбина, по програма „Еразъм+“  и други проекти;
 • практика или стаж в училища в страната, където процентът на учениците с роден или майчин език, който не е български,  е висок;
 • наблюдение на полезни практики и включване в дейности на неправителствени организации и техни проекти със същата насоченост;
 • партньорство с институции и организации с предмет на дейност – адаптация на имигранти в българското общество;
 • практика в структурни звена на ВТУ, чийто предмет на дейност е обвързан с чуждестранни студенти, специализанти и преподаватели.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До държавен изпит се допускат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити и са придобили предвидения в програмата брой кредити.
Обучението в програмата завършва със защита на магистърска теза с приложен характер. Процедурите за дипломиране са отразени в Регламента на Филологическия факултет за провеждане на държавни изпити и за допускане, разработване и защита на дипломни работи в съответната образователно-квалификационна степен.

Професионална реализация:

Завършилите програмата могат да работят като:

 • преподаватели по български език като чужд (като втори) във висши и специализирани училища;
 • учители в български училища в чуждоезикова среда (при налична учителска квалификация);
 • учители в училища в България със специфичен езиков профил по критерия „майчин“ език (при налична учителска квалификация);
 • преподаватели и сътрудници в неправителствени организации, насочени към преодоляване на проблеми с неграмотността в определени етнически общности в страната;
 • експерти по въпроси, свързани с адаптацията на имигранти в българското общество;
 • експерти по въпроси, свързани с междуетническия диалог и ролята на езика.

Програмата дава възможност за:

 • специализирано приложение на знания и умения в преподаването на български език в чуждоезикова среда, в работата по ограмотяването, образованието и социалната адаптация в българското общество на носители на други езици и култури;
 • продължаване на образованието във филологически и свързани с хуманитаристиката докторски програми.