Английска филология. Лингвистика и превод


Форми на обучение / Информационен пакет:

  • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет)
  • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Изисквания за прием:

За включване в магистърската програма „Лингвистика и превод” се предполага много добро владеене на английски език на ниво В2-С1 по Общоевропейската езикова рамка, както и предварителни познания по основните дисциплини на английското и общото езикознание и теорията и практиката на превода. Магистърската програма е ориентирана към студенти, завършили бакалавърска степен в областта на филологията и сродните й специалности с държавен изпит по английски език или със специализиран изпит по английски език за горепосочената степен на владеене на езика.

Цели на програмата:

Програмата цели да задълбочи знанията в базисни области на лингвистиката, да доразвие аналитичните и комуникативни умения, придобити от студентите на бакалавърско ниво, както и да ги запознае с най-новите тенденции в преводаческата дейност. Програмата дава и солидна теоретична основа на студентите за провеждане на научни изследвания в областта на англицистиката и тероията на превода.

Професионална квалификация:

Филолог-преводач по английски език

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Основни знания:
Магистърската степен по Лингвистика и превод предлага профилиране и задълбочаване на знанията и уменията, придобити в бакалавърската степен в областта на езикознанието и преводаческата работа. Предвижда се запознаване с някои съвременни описателни модели по основни дялове на английската лингвистика – синтаксис, семантика и прагматика, теорията на съпоставителното езикознание и конкретиката на междуезиковото съпоставяне “български – английски. Съществена част от тази магистърска програма е теорията и практиката на превода, като особено внимание се отделя на разширено практическо обучение чрез занятия по превод от най-различни области. Предлага се и запознаване с методологията и практическите аспекти на разработката на магистърска теза.
 
Основни умения:
Освен придобиването на аналитични умения в рамките на съвременни езиковедски описателни модели, в магистърската програма са включени голям брой занятия по специализиран превод с теоретико-практическа насоченост, които имат за цел да развият преводаческите и комуникативните умения на студентите. Освен дисциплините от задължителния блок, студентите се обучават и по две избираеми дисциплини, които допълнително повишават квалификационното равнище. В отделен факултативен модул студентите се подготвят да планират, изготвят и защитават собствена научноизследователска разработка.
 
Компетентности – лични и професионални:
  1. Самостоятелност и отговорност – Завършилият образователната програма умее да прилага информационните технологии в преводаческата и административна дейност, да взема адекватни решения, свързани с текущата служебна ситуация, да работи с документация, да осъществява преводаческа дейност, да инициира и развива образователни проекти чрез стимулиране на партньорства между чуждестранни и местни образователни институции, да проявява творчество и инициативност при реализирането на различни професионални дейности.
  2. Компетентности за учене – Завършилият образователната програма умее да интерпретира и продуцира нови знания на базата на извършени самостоятелни проучвания в съответната научна област, да формира адекватна преценка на собствената си квалификация и потребността от придобиване на нови знания и умения в избраната професионална област. Владее богат терминологичен апарат и използва разнообразни техники за учене и за ориентиране в учебното съдържание.
  3. Комуникативни и социални умения – Завършилият образователната програма умее да общува пълноценно с широка аудитория, както на родния, така и на чуждия език, като формулира тезите си достатъчно ясно и разбираемо, умее да защитава собствената си позиция в контекста на научното общуване, да извършва творческа работа в екип и да проявява лоялност към колегите си.
  4. Професионални компетентности – Завършилите програмата получават възможност за широка професионална реализация, както и да извършват самостоятелна научно-изследователска дейност.

Възможности за стажове и практики:

Програмата дава възможности за специализация в редица европейски университети по линия на програмата „Еразъм +“, като например Политехническия университет във Валенсия, Испания и Улвърхемптънския университет, Великобритания.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До съответната форма на дипломиране се допускат студентите, които са:
  1. положили успешно всички семестриални изпити;
  2. придобили предвидения в програмата брой кредити.
Програмата завършва със защита на магистърска теза или устен държавен изпит.
 

Професионална реализация:

Завършилите магистърска програма „Лингвистика и превод” могат да се реализират като преподаватели по английски език, преводачи от и на английски език; експерти в образователни и културни институции, консултанти в български и чужди фирми и др. Завършилите специалност магистърска програма „Лингвистика и превод” могат да продължават обучението си в образователната и научна степен "доктор".