Ръководство на музикални състави


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Изисквания за прием:

В магистърската програма се обучават студенти, придобили ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър” в специалност „Педагогика на обучението по музика” в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… или бакалавърска или магистърска степен по други специалности в направлението, изучаващи се в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев„ гр. Пловдив и НМА „Проф. Панчо Владигеров„ гр. София и притежаващи учителска правоспособност.

Цели на програмата:

 • да се изградят специалисти с професионална педагогическа подготовка и преподавателски компетенции за музикални занимания на деца и ученици в извънкласни и извънучилищни дейности;
 • да се придобият знания върху методика на вокално-инструменталното обучение информационните технологии;
 • да се формират компетентности за практическо преподаване на пеене или свирене на определен музикален инструмент, за дирижиране и ръководство на хорови и инструментални музикални състави в извънкласни и извънучилищни форми на обучение;
 • да се придобият знания за организацията за колективно управление на авторските права и колективните договори, PR и реклама при организиране на концерти и спектакли.

 

Професионална квалификация:

Ръководител на музикален състав

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
Познава, разбира и изразява теории, концепции, принципи и закономерности.
Студентите от магистърската програма „Ръководство на музикални състави” придобиват професионална подготовка, обхващаща разширени знания в областите на:
 • музикалното изкуство (класическо и народно);
 • педагогика и управление на образованието;
 • психология;
 • история на изкуството;
 • музикалната теория;
 • методика на вокално-инструменталното обучение;
 • дирижиране и ръководство на хорови и инструментални музикални състави;
 • информационните технологии;
 • организацията за колективно управление на авторските права и колективните договори;
 • PR и реклама и организиране на концерти и спектакли.
Умения:
 • прави диагностика на проблемите и ги решава, като се основава на съвременни изследвания чрез интегриране на нови знания;
 • студентите –магистри усъвършенстват вокално-инструменталната и диригентската си техника;
 • придобиват умения за анализ и интерпретация на различни по стилове музикални творби;
 • получават по-задълбочена професионална компетентност, даваща им умения за организация и ръководство на концертната дейност на музикални състави (класически и народни) в системата на образованието и културните институти.
Компетентности:
 • лични и професионални - събира, обработва и интерпретира специализирана информация, необходима за решаването на проблеми от изучаваната област;
 • ангажира се с важни научни, социални и нравствени проблеми възникващи в процеса на работата или обучението.

Възможности за стажове и практики:

Въз основа на подписаните договори за провеждане на учебни практики и стажове в институции, организации, фирми и др.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Писмен държавен изпит или защита на дипломна работа.

Професионална реализация:

Придобилите образователно-квалификационната степен „магистър” по програмата “Ръководство на музикални състави” могат да се реализират като Ръководител на музикален състав на класически и народни вокално-инструментални състави в системата на образованието и културните институти, да провеждат музикално-образователния процес в тях и организират и ръководят концертната им дейност.
Дипломираните магистри могат да извършват и научно-изследователска дейност в областта на музикалното изкуство и музикалната педагогика, както и диагностика и консултативна дейност, свързана с музикалното развитие и възпитание на подрастващите.