Терапевтични практики чрез изобразително изкуство


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Факултет по изобразително изкуство)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Факултет по изобразително изкуство)

Обучаващо звено:

Факултет по изобразително изкуство

Изисквания за прием:

В   магистърската   програма   „Терапевтични практики чрез изобразително изкуство” 2 семестъра могат  да продължат   обучението   си   студенти,   които   притежават   бакалавърска  степен по специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, които притежават педагогическа правоспособност.
В   магистърската   програма   „Терапевтични практики чрез изобразително изкуство” 4 семестъра могат да продължат обучението си студенти, които притежават бакалавърска или магистърска степен от друго професионално направление.
Приемането на студенти в магистърска програма „Терапевтични практики чрез изобразително изкуство” се извършва с портфолио и събеседване.
В програмата могат да кандидатстват български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, завършили български или чуждестранни висши училища с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

Цели на програмата:

 • да се подготвят квалифицирани специалисти-педагози, които да умеят да използвант изразните средства на визуалните изкуства като арттерапия  в системата на предучилищното и училищно образование и в социални центрове за подкрепа;
 • придобиване на допълнителни знания в комплекса от теоретични и практико-приложни дисциплини в областта на педагогиката и арттерапията;
 • усъвършенстване на професионални и технологични познания, технически умения и сръчности за работа в конкретни техники на изящните изкуства;
 • усъвършенстване на комуникативни и практически умения, които решават компетентно и творчески актуални проблеми в сферата на предучилищното и училищно образование, благодарение на теорията и художествената практика в полето между арттерапия, психология и педагогика на изобразителното изкуство.

Професионална квалификация:

Педагог – терапевт чрез изобразително изкуство в образователна и неформална среда

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В резултат на обучението си и проведената художественотворческа дейност студентите придобиват специализирана подготовка в контекста на арттерапевтичните методи и техники, която им позволява да използват креативни практики за преодоляване на предизвикателства свързани с образователния процес както в системата на образуванието така и в различни социални центрове за подкрепа. Теоретичните дисциплини задълбочават и обогатяват знанията свързани с теорията, историята и приложението на арттерапевтичните подходи на работа в областта на педагогиката.
 Знания:
 • знания за история на терапевтичните практики чрез изобразително изкуство;
 • знания за същността и целите на арттерапевтичните практики в педагогическата дейност в системата на предучилищното и училищно образование;
 • знания за използването на традиционни и иновативни художествени практики от различни области на визуално-пластичните изкуства като възможност за терапия в педагогическата дейност;
 • знания за модела за психично здраве и структурата на здравата личност;
 • знания за най-често срещаните в системата на образованието психични и физически състояния в абнорма, диагностиката им и техните изразни особености;
 • знания за етапите на развитие в детската рисунка, както и за прояви на патологична образност в нея;
 • знания с  теоретико-практически изследователски възможности в разнообразни по вид художествено-творчески дейности, използвани в педагогическата работа с терапевтична цел.
Умения:
 • базови комуникативни умения за работа в сферата на предучилищното и училищно образование  според особеностите на арттерапевтичните взаимодействия;
 • базови умения за анализ на образа и неговата символика в продуктите на изобразителна дейност;
 • умение да се експериментира в арттерапевтичната работа с изразните средства от различни области на визуално-пластичните изкуства;
 • умения за сравняване на творческите и терапевтичните процеси и използването на възможностите им според целите на педагогическата работа в извънкласни дейности;
 • умения за водене на документация по време на терапевтична дейност чрез изобразително изкуство;
 • умение за рефлектиране на процесите на взаимодействие и професионални предизвикателства в собствено творчество;
 • умения за подготвяне, структуриране и изпълнение на дипломна работа/ запознаване с изискванията за публикация;
 • умения за реализиране на собствени авторски проекти в областта на арттерапията в сферата на образованието и на дейностите в социални центрове за подкрепа;
 • умения за работа в междуинституционална среда;
 • умения за използване на съвременни информационни технологии.
 Компетентности:
 • компетентност за сътрудничество с основните образователни институции в сферата на предучилищното и училищно образование;
 • компетентност за сътрудничество с социални центрове за подкрепа;
 • компетентност за работа в група според особеностите на арттерапевтичните взаимодействия;
 • компетенции за взаимодействие с други педагогически специалисти;
 • развитие на социални и комуникативни компетентности;
 • развитие на умения за участие в екипна работа, развиване на мотивация за творческа изява и личностна реализация;
 • развитие на инициативност и предприемчивост (креативност, новаторство, участие в творчески проекти; творческо използване на нестандартни материали; представяне на резултатите от творческата дейност).

Възможности за стажове и практики:

Чрез многобройните двустранни договори, подписани от Факултет по изобразително изкуство по програмата „Еразъм“, е осигурена широка мобилност на студентите чрез частично обучение в избрано от тях висше учебно заведение в чужбина в рамките на европейските програми за международно сътрудничество, като по този начин да придобиват знания и ценен опит.
Студентите имат възможност за участие в Проект "Студентски практики" по ОП НОИР.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Магистърска  програма   „Терапевтични практики чрез изобразително изкуство” 2 семестъра завършва със защита на Дипломна работа по изборен блок, включваща теоретична и практическа разработка в направлението и се полага пред държавна изпитна комисия, чийто състав се определя със заповед на ректора на висшето училище.
Дипломната работа включва:
 • теоретично изследване на тема, свързана с историята на арттерапевтичните практики, методи и техники;
 • естетиката и теория на изобразителното изкуство;
 • използването на арттерапевтичните техники в специфичен социален/психотерапевтичен/социално-педагогически аспект;
 • с формулиране на концепция, която служи като основа за разработка на конкретен авторски проект.
Практическата разработка е в направленията: графика, графичен дизайн, живопис, скулптура, стенни изкуства и форми на съвременното изкуство. Съотношението между теория и практическа разработка е динамично и зависи от характера на избрания за изследване проблем (30:70% или обратно).
Магистърска  програма   „Терапевтични практики чрез изобразително изкуство” 4 семестъра завършва със два варианта за дипломиране:
Вариант 1: Държавен изпит и Интегриран практико-приложен държавен изпит по изобразително изкуство.
Студентите разработват писмено теоретичен въпрос по зададен конспект. Интегрираният практико-приложен държавен изпит по изобразително изкуство се провежда в базово училище на университета. Студентите подготвят и провеждат урок по изобразително изкуства по зададена тема от годишното разпределение на учителя. Урокът се оценяват от комисия преподаватели.
Вариант 2: Защита на дипломна работа и Интегриран практико-приложен държавен изпит по изобразително изкуство.
Дипломната работа включва теоретична и практическа разработка в направлението и се полага пред държавна изпитна комисия, чийто състав се определя със заповед на ректора на висшето училище. Дипломната работа включва теоретично изследване на зададена тема. В дипломните работи се формулира концепция, която е основа за разработването на конкретен авторски проект.
Съотношението между теория и практическа разработка е динамично и зависи от характера на избрания за изследване проблем (30:70% или обратно).

Професионална реализация:

Завършилите магистърската програма „Терапевтични практики чрез изобразително изкуство“ след придобиване на квалификацията „Педагог – терапевт чрез изобразително изкуство в образователна и неформална среда”  реализират знания и умения чрез функциите си на педагог – терапевт чрез изобразително изкуство в образователна и неформална среда в:  
 • системата на предучилищното и училищно образование;
 • извънкласни и извън училищни дейности при сътрудничество с основните образователни институции;
 • социални центрове за подкрепа на личностно развитие.
Завършилите магистърската програма имат следните професионални компетентности свързани с функцията им на пазара на труда:
 • да преподават теория, практика и изпълнение на визуални изкуства;
 • да прилагат ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните потребности на деца и възрастни, като използват възможностите на изобразителното изкуство като терапия;
 • да организират допълнителни дейности или занимания по интереси свързани с използването на изобразителното изкуство като терапия с цел подкрепа на личностното развитие на деца и възрастни при сътрудничество с основните образователни институции и социални центрове за подкрепа;
 • да съдействат за създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и взаимопомощ, като използват в извънкласни дейности креативни методи и възможности на визуалните изкуства, при сътрудничество с основните образователни институции;
 • да съдействат или съвместяват функциите на ресурсен учител в детска градина, училище или център за подкрепа на личностно развитие, прилагайки знание за терапевтичните възможности на изобразителното изкуство и художественотворческата дейност;
 • при сътрудничество с основните образователни институции да съдействат за организиране и адаптиране на образователната среда за ефективно включване на децата и учениците със специални образователни потребности в образователния процес, използвайки терапевтичната функция на креативните методи и техники чрез изобразително изкуство;
 • да осъществяват  индивидуална или групова работа с деца и ученици със специални образователни потребности чрез предоставяне на допълнителна подкрепа като използват възможностите на изобразителното изкуство и креативните дейности;
 • да взаимодействат с другите педагогически специалисти във връзка с придобиване на компетентности и постигане на резултати в образователния процес за децата или учениците при сътрудничество с основните образователни институции;
 • да разпознават възможностите за развитие на силните страни и способностите на  децата или учениците, проявени в художественотворческа дейност и да информират родителите за тези възможности с цел подпомагане на процеса на личностно развитие;
 • да предоставят частно обучение или обучение за малки групи от хора като допълнителна дейност към учебния план в сътрудничество както с основните образователни институции, така и със социални центрове за подкрепа на личностното развитие;
 • да извършват консултантска дейност, свързана с използването на методите на арттерапията в сферата на социално- превантивна дейност;
 • да организират и извършват арттерапевтични дейности към различните социално-педагогически практики сързани с работата с деца в детската градина, в училище и др. институции, подпомагаща родители и семейства; консултантска работа с учители, възпитатели; превантивни или амбулантни практики с възрастни в ситуации на риск и др.;
 • да се реализират като педагог – терапевт чрез изобразително изкуство в социални центрове за подкрепа на личностно развитие като: дневни центрове за деца и възрастни с увреждания; центрове за ресоциализация и социална интеграция за хора с увреждания; центрове за обществена подкрепа; домове за стари хора; институции за отглеждане и възпитание на деца в риск; психиатрични клиники; домове за деца и младежи с умствена изостаналост; защитени жилища; центрове за настаняване от семеен тип, и др.