Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности


Форми на обучение / Информационен пакет:

  • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)
  • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Изисквания за прием:

Цели на програмата:

Магистърската програма „Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности”, от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., осигурява базисна научнотеоретична и практическа подготовка за реализация по професионалната квалификация „Учител по физическо възпитание и спорт. Учител по физическо възпитание и спорт на деца и младежи със специални образователни потребности”.
Обучението в магистърска програма „Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности” се основава на съвременните демократични ценности и принципи, общовалидни стандарти за толерантност и подкрепа в обучението по физическо възпитание и спорт на деца и младежи със специални образователни потребности.
Тази програма има за цел да подготви широкопрофилни специалисти с европейска визия и високо ниво на компетентности по физическо възпитание и спорт за работа с деца и младежи със СОП за реализация в системата на образователните и социалните институции, както и в сферата на извънучилищните дейности и организирането на свободното време.

Професионална квалификация:

Учител по физическо възпитание и спорт. Учител по физическо възпитание и спорт на деца и младежи със специални образователни потребности

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
* специалнопедагогически и психологически основи на обучението по физическо възпитание и спорт на деца и младежи със СОП;
* знания по теория и методика на адаптираното физическо възпитание и адаптираната физическа активност;
* знания за адаптирани спортове за решаване на задачите на физическото възпитание и спорта за деца и младежи със СОП;
* изследване на двигателния потенциал;
* приложни аспекти на научноизследователската работа в спорта;
* организиране на свободното време чрез средствата на физическото възпитание и спорта на деца и младежи със СОП;
* проектна дейност в областта на физическото възпитание и спорта като средства за интеграция на деца и младежи със СОП.
 
Умения:
* професионално отношение в работата с деца и младежи със СОП, съобразно съвременните принципи за толерантност, подкрепа и включване в образователния процес;
* прилагане на творчески, новаторски и оригинален подход в процеса на обучение на деца и младежи със СОП;
* познавателни, социални, педагогически умения, гарантиращи успешно провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт и спортни дейности с деца и младежи със СОП;
* планиране, организиране и реализиране на специализирани учебни форми на основата на адекватни подходи за постигане на очакваните резултати;
* планиране, организиране и реализиране на свободното време чрез средствата на спорта при деца и младежи със СОП;
* самостоятелна или екипна работа по проекти за социална интеграция на деца и младежи със СОП чрез средствата на физическото възпитание и спорта;
* самоусъвършенстване и изграждане на успешен педагогически процес.
 
Компетенции:
* планиране, провеждане, ръководство, оценяване и контрол на: образователната дейност по физическо възпитание и спорт за деца и младежи със СОП;
* спортно-състезателен и тренировъчен процес по адаптиран спорт;
* провеждане на рекреационни занимания със спортна насоченост;
* оптимално реализиране на педагогически взаимодействия чрез индивидуална и екипна работа в условията на обучението на деца и младежи със СОП;
* проектна и прогностична дейност в сферата на училищното физическо възпитание и спорт за деца и младежи със СОП;
* интегрирано обучение на деца и младежи със специални образователни потребности;
* развиване на двигателните качества и двигателната активност на децата и младежите със СОП;
* компетенции за законодателната рамка и интеграцията на лица със специални образователни потребности;
* формиране на нагласи за личностно самоусъвършенстване с оглед постигане на високо качество в методико-практическата и научно-приложната дейност в областта на физическото възпитание и спорта.

Възможности за стажове и практики:

Учебните практики се провеждат в общообразователни училища, в центрове за специална образователна подкрепа, в дневни центрове.
На основата на Европейската квалификационна рамка и на ЕСТК, осигуряващи мобилност, валидиране и взаимно признаване на компетентности придобилите ОКС „Магистър“ с професионална квалификация „Учител по физическо възпитание и спорт. Учител по физическо възпитание и спорт на деца и младежи със специални образователни потребности” биха могли да се реализират в съответни институции в други европейски страни.
Предоставят се възможности на обучаващите се също за провеждане на практики при осъществяване на студентска мобилност по програма "Еразъм +" в европейски университети-партньори.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Право на дипломиране се придобива след изпълнение на дейностите по обучението и успешно полагане на изпитите по учебния план на програмата.
Държавният изпит се провежда пред изпитна комисия и включва два компонента. Студентите имат право на избор на един от следните варианти:
 
1. В същото професионално направление:
Вариант 1 – писмен държавен изпит;
Вариант 2 –  разработване и защита на дипломна работа.
 
2. В друго професионално направление:
Вариант 1 – писмен държавен изпит и държавен практико-приложен изпит;
Вариант 2 –  разработване и защита на дипломна работа и държавен практико-приложен изпит.
 
Условията за допускане, разработване и защита на дипломна работа са отразени в Правилника на Педагогически факултет.
Дипломната работа се защитава пред комисия, която поставя крайната оценка на дипломанта.

 

 

Професионална реализация:

В магистърска програма „Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности” се подготвят висококвалифицирани и конкурентноспособни кадри, които могат да се реализират в следните направления:
 
* учители по физическо възпитание и спорт във всички образователни степени;
* учители по физическо възпитание и спорт с насоченост работа с деца и младежи със СОП, във всички образователни степени в общообразователните училища, както и в центрове за специална образователна подкрепа;
* преподаватели по физическо възпитание и спорт в колежи и висши училища;
* специалисти или експерти в направления, свързани със спецификата на преподаване на физическото възпитание и спорта в образователната система, в системата на МВР и БА, в центрове за извънкласна дейност или неправителствени организации, медии и др.
* специалисти или експерти в направления, свързани с осъществяване на рекреационна дейност в специализирани и туристически центрове;
* специалисти в различни образователни институции (регионални инспекторати по образованието, звена за извънкласна и извънучилищна дейност);
* експерти към Министерството на образованието и науката и Министерството на физическото възпитание и спорта;
* директор на училище;
* председател на спортен клуб;
* в специализирани центрове за работа с деца, учащи, младежи;
* в домове и центрове за подкрепа и грижа за деца и младежи със специални образователни потребности и други институции от социален и здравно-подкрепящ характер, чиито предмет на дейност са деца със специални образователни потребности;
* в неправителствени организации;
* възпитатели в социални институции.