Гражданско образование


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Изисквания за прием:

Цели на програмата:

Магистърската програма има за цел да осигури широка теоретична, методическа и практическа подготовка на бъдещите специалисти по гражданско образование. Обучението е конструирано на интердисциплинарна основа и съчетава базисни знания в областта на историята, географията, икономиката, правото, политологията, предметите от философския цикъл и общопедагогическата подготовка.

Професионална квалификация:

Магистър, педагогически специалист по гражданско образование

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Завършилите програмата получават знания и притежават професионални компетенции, които да могат да прилагат в образователната сфера и да решават ефективно задачи в обучението в различните типове училища.
Знания:
 • свързани с познаване, разбиране и прилагане на принципите на демокрацията, правовата и социалната държава;
 • отнасящи се до конституционното устройство на България и правата, които тя гарантира на българските граждани;
 • за ролята на гражданското общество при осигуряване на демократичното функциониране на държавата;
 • за ролята на собствеността в развитието на гражданското общество и оценяването на икономическите процеси в България, ЕС и света в контекста на устойчивото развитие;
 • свързани с познаването на политическата и социалната система на ЕС;
 • относно различните видове малцинствени политики и съществуващите основни документи и институции за защита правата на малцинствата в България и Европа;
 • за глобалния характер на различни екологични и демографски проблеми в съвременността.
Умения:
 • за разработване и управление на проекти;
 • за работа в екип;
 • за решаване на конфликти;
 • за коректно и мотивирано дефиниране и отстояване на активна гражданска позиция по основни проблеми на политическото, социалното и стопанското развитие на обществото.
Компетентности – лични и професионални.
Магистърската програма има за цел формиране на следните компетентности:
 • свързани с демократичната култура (определени от Съвета на Европа);
 • институционална грамотност;
 • социална и гражданска компетентност;
 • дигитална компетентност.

Възможности за стажове и практики:

Прилагането на Системата за Трансфер на Академични Кредити на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, разработена на основата на Европейската Система за Трансфер на Академични Кредити в страните от Европейския съюз, създава условия за академична мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения. Съществуващите традиции за участие на студентите в програми с европейско финансиране, вкл. програма „Еразъм+“, открива пред тях широк достъп до европейското образователно пространство.
Сключените международни споразумения на ВТУ за осъществяване на изследователски проекти съвместно с други институции извън страната и за посещение на научноизследователски центрове, партньорски и неправителствени организации, административни звена на различно ниво на управление – държавни институции, областни и общински управи, кметства, са базисна основа за осъществяване на практики и стажове в областта на изследователската дейност и практико-приложното обучение на студентите.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Държавен изпит или защита на дипломна работа и  държавен (практико-приложен) изпит по гражданско образование.

Професионална реализация:

Завършилите програмата притежават професионални компетенции, които да могат да прилагат:
 • в образователната сфера като решават ефективно задачи в обучението по гражданско образование в различните типове училища;
 • в неправителствени организации и административни звена на различно ниво на управление.