Английски език и чуждоезиково обучение в средното училище


Форми на обучение / Информационен пакет:

  • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Изисквания за прием:

Програмата е предназначена за кандидати, притежаващи ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър" в други професионални направления и за кандидати, притежаващи ОКС "професионален бакалавър" от същото професионално направление.
До магистърската програма се допускат кандидати със средна оценка, не по-ниска от 4.00, формирана от семестриалните изпити и държавния изпит на съответната бакалавърска специалност. Кандидатите полагат писмен изпит по английски език, който включва следните компоненти:
  • диктовка на оригинален текст от произведение на съвременен англоезичен автор (20-25 реда);
  • тест за проверка на знанията по граматика (10-15 примера с избор на верен отговор от зададени варианти);
  • съчинение на свободно зададена тема (около 350 думи).
В програмата се приемат кандидати с минимален бал 8 (средната оценка от семестриалните изпити и държавния изпит от съответната бакалавърска програма и оценката от приемния изпит по английски език).
 

Цели на програмата:

Магистърската програма цели да подготви висококвалифицирани преподаватели по английски език за нуждите на прогимназиалния и гимназиалния етап на образование, които
 
(1) владеят езика на високо ниво;
(2) притежават фундаментални знания за езика, културата и литературата на англоезичните страни;
(3) запознати са с най-актуалните тенденции в съвременната педагогика и притежават умения за преподавателска работа на високо ниво;
(4) притежават много добри познания по методиката на преподаването на английски език;
(5) имат широк набор от професионални умения в областта на чуждо-езиковото обучение;
(6) притежават висока степен на мотивация за учителска реализация, както и стремеж към постоянно повишаване на професионалната си квалификация.

Професионална квалификация:

Учител по английски език

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Завършилите програмата притежават
(1) високо ниво на компетентност по английски език (C1 – С2);
(2) фундаментални знания за езика, културата и литературата на англоезичните страни;
(3) отлична запознатост с най-актуалните тенденции в съвременната педагогика и умения за преподавателска работа на високо ниво;
(4) много добри познания по методиката на преподаването на английски език;
(5) широк набор от професионални умения в областта на чуждоезиковото обучение.
 
Компетентности – лични и професионални
1. Самостоятелност и отговорност:
Завършилият образователната програма може
  • да участва в сложни професионални дейности, респ. в тяхното административно управление, включително на екипи и ресурси;
  • да поема отговорности за изпълнение на задачи в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
  • да проявява творчество и инициативност;
  • да отдава приоритетно значение на екипността при реализирането на дейности в динамично променящата се среда.
2. Компетентности за учене:
Завършилият образователната програма последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация. Проявява готовност за учене през целия живот на базата на демонстрираната динамика в избраната професионална сфера.
3. Комуникативни и социални компетентности:
Абсолвентът на образователната програма
  • формулира и излага ясно и разбираемо не само своите тези, но и идеите и комуникативните намерения на участниците в междуезиковата комуникация, както на родния, така и на чуждия език;
  • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с колегите, умее да работи в екип.
4. Професионални компетентности:
Със своята теоретико-приложна насоченост магистърската програма „Английски език и чуждоезиково обучение в средното училище“ се стреми да издигне обучението на бъдещи учители по английски език на качествено по-високо ниво, да го синхронизира със съвременните теоретични и дидактични концепции за преподавателската дейност и да отговори на обществено-икономическите потребности от квалифицирани специалисти, подготвени да осъществяват широк диапазон от педагогически дейности. Програмата е обвързана с европейската система за трансфер на кредити. Придобилите магистърска степен се реализират в областта на преподаването на английски език, литература и странознание както в българските училища, така и в чужбина.

Възможности за стажове и практики:

Учебният план предвижда учебна практика, даваща възможност на магистрантите да се запознаят с условията в българското училище и конкретните потребности на обучението по английски като чужд език у нас, както и да докажат своите собствени знания и умения.
Магистрантите имат възможност да обогатят знанията си по езика и по методика на чуждоезиковото обучение и посредством специализации в други европейски университети по линия на програма „Еразъм +“.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До съответната форма на дипломиране се допускат студентите, които са:
1. положили успешно всички семестриални изпити;
2. придобили предвидения в програмата брой кредити.
Обучението в програмата завършва алтернативно с разработването на магистърска теза върху тема от методиката на преподаването на английски като чужд език или с държавен изпит.
Задължително се полага държавен (практико-приложен) изпит по английски език съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“.

Професионална реализация:

Програмата дава възможност за:
1) прилагане на придобития широк спектър практически умения в областта на чуждоезиковото обучение;
2) бъдещи научни изяви в областта на методиката на чуждоезиковото обучение;
3) интегриране на абсолвентите в образователни центрове в страната и в чужбина;