Педагогика на обучението по български език и литература


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Изисквания за прием:

Програмата е предназначена за кандидати, притежаващи ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в други професионални направления, за кандидати от същото професионално направление, които не притежават педагогическа правоспособност по български език и литература, и за кандидати, притежаващи ОКС "професионален бакалавър" от същото професионално направление.
Кандидатите трябва да имат успех от дипломата за завършена степен на висше образование не по-малък от „добър“.

Цели на програмата:

Програмата е създадена в синхрон с мисията на университета и в отговор на нарастващите потребности в образователната система от учители по български език и литература. Тя подготвя кадри, които могат:
 • да прилагат филологическите си знания от областта на българския език и литература в практическата си дейност в българското училище;
 • чрез прилагането на иновативни методи и похвати да допринасят за повишаване на езиковата грамотност на българските ученици и на комуникативната им компетентност;
 • чрез придобитото си образование в други направления да осъществяват успешно междупредметни връзки;
 • да работят ефективно и в мултикултурна образователна среда.

Професионална квалификация:

Учител по български език и литература

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Завършилият МП „Педагогика на обучението по български език и литература“ притежава богат набор от теоретични знания и практически умения и компетентности, които гарантират по-нататъшното му реализиране и развитие като преподавател в българското средно училище.
Основни знания
Завършилият програмата притежава комплексни знания относно:
 • понятийния апарат в сферата на езикознанието и литературознанието;
 • различните етапи в развитието на българската литература (видни представители, значими произведения, релевантни тенденции, взаимодействие с чужди литератури и с други видове изкуства);
 • структурните особености на българския език, неговите функции в писмената и устната комуникация, методите на изследване;
 • съвременната методика и тенденциите в обучението по български език и литература;
 • спецификата при преподаване на български език и литература в мултикултурна образователна среда;
 • функциите на учителя и административните процеси, свързани с преподавателската дейност в българското училище.
Основни умения
Завършилият програмата притежава умение:
 • да диагностицира проблеми от теорията и практиката и да намира адекватни инструменти за решаването им;
 • да проявява инициативност в работата си;
 • да оценява качеството и приложимостта на учебници и учебни материали за постигане на образователните цели;
 • да работи с адекватно подбрани учебници и учебни материали, както и да разработва самостоятелно учебни ресурси в съответствие с конкретната образователна среда;
 • да подбира и използва различни методи и похвати в обучението по български език и литература с оглед на поставените цели;
 • да ръководи и управлява ефективно процеса на обучение по български език и литература;
 • да създава и използва интердисциплинарни и междупредметни връзки;
 • да комуникира с по-широка аудитория.
Компетентности – лични и професионални
1. Самостоятелност и отговорност
Завършилият образователната програма може:
 • да участва в сложни професионални дейности, респ. в тяхното административно управление;
 • да поема отговорности за изпълнение на задачи в сложни условия при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • да проявява творчество и инициативност;
 • да отдава приоритетно значение на екипността в динамично променящата се среда за осъществяване на преподавателската си и възпитателната си дейност.
2. Компетентности за учене
Завършилият програмата:
 • е осъзнал необходимостта от непрекъснато усъвършенстване на своите умения като преподавател и възпитател и от учене през целия живот;
 • е запознат с ресурсите, от които може да черпи информация за своето професионално развитие;
 • в новата си роля на посредник между информация и ученик, а не на единствена инстанция за разпространение на знания, е подготвен за работа в динамична среда, изискваща от него усъвършенстване на знанията в областта на лингвистиката и литературознанието, както и на иновациите в сферата на методиката и дидактиката;
 
3. Комуникативни и социални компетентности
Абсолвентът на програмата е в състояние:
 • да излага ясно и компетентно тези пред различен тип аудитория (ученици, родители, колеги);
 • да общува с колегите си и да участва активно в различни форми за повишаване на квалификацията;
 • да мотивира учениците и да създава благоприятен емоционален и творчески климат в клас;
 • да проявява адаптивност и конкурентоспособност;
 • да демонстрира висока степен на самостоятелност.
 
4. Професионални компетентности:
 • умение за събиране, анализиране и интерпретация на информация в областта на преподаваните дисциплини (български език и българска литература);
 • умение за прилагане на придобитите знания в иновативни идеи в преподавателската дейност;
 • умение да мотивира учениците за автономно учене, за творческа активност, като дава приоритет на продуктивните пред репродуктивните умения;
 • умение да инициира и организира дейности с художественотворчески характер в училището, където преподава;
 • умение за прилагане на интердисциплинарен подход в преподавателската си дейност;
 • умение да оценява адекватно постиженията на учениците и да прави реалистична самопреценка на собствените постижения.

Възможности за стажове и практики:

Обучението предвижда хоспитиране и педагогическа практика в различни средни училища.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До съответната форма на дипломиране се допускат студентите, които са:
1. положили успешно всички семестриални изпити;
2. придобили предвидения в програмата брой кредити.
Обучението в програмата завършва с:
1. Писмен държавен изпит по български език и литература и Държавен (практикоприложен) изпит по български език и литература
2. Защита на магистърска теза по български език или по българска литература и Държавен (практикоприложен) изпит по български език и литература

Професионална реализация:

Получилият ОКС „магистър“ в настоящата програма може:
 • да работи като преподавател по български език и литература в средното училище;
 • да работи като специалист по литературни и езикови въпроси в културни и образователни институции.