История и цивилизации


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Изисквания за прием:

1. Завършена ОКС "Бакалавър" или "Магистър" от друго професионално направление.

2. Да отговарят на условията на чл. 21, ал. 3 от ЗВО (успех от диплома за завършена степен на висше образование не по-малък от Добър (4) по смисъла на параграф 4 д, т. 4 от допълнителните разпоредби на ЗВО)

Цели на програмата:

Целите на образователната програма са подготовката на ново поколение професионалисти – учители по история, свързани с образованието и функционирането на историческите знания в обществото. Програмата е ориентирана към постигане на високо качество на професионалните знания и умения на обучаващите се чрез осигуряване на баланс между теоретико-методологическите и практико-приложните компетенции в областта на историческото образование.

Магистърската програма е насочена към студенти, желаещи да получат висока професионална квалификация „Учител по история“, което е обвързано с пазара на образователни услуги. В резултат на обучението студентите:

 • са способни самостоятелно да поставят и решават научно-методически и изследователски задачи в съвременната динамична образователна среда;
 • участват в провеждането на теоретични и експериментални изследвания в сферата на образованието и могат да обработват и интерпретират получените данни;
 • имат възможност да анализират различните нормативни и методически документи в областта на историческото образование;
осъществяват преподавателска дейност в основни, средни и висши училища и участват в прилагането на резултати от научни изследвания и експертни образователни дейности.

Професионална квалификация:

Учител по история

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В резултат на обучението в магистърска програма "История и цивилизации" студентите ще придобият:

Знания по:

Предметна област история:

 • за историческото развитие на България и света от Древността до наши дни, за неговите особености през отделните исторически периоди;
 • основни научни концепции, обясняващи единството и многообразието на историческия процес, както и спецификата на интерпретациите на миналото от страна на различни школи на историческата наука;
 • проблеми, свързани с историческата периодизация;
 • основният категориален апарат на историческата наука.

Област професионално педагогическа подготовка:

 • нормативната документация за средното образование при планиране, организация и провеждане на процес на обучение по история и цивилизации;
 • методите за планиране на образователния процес и разработване на различни образователни материали;
 • разнообразни форми и средства за контрол и оценяване постиженията на учениците и резултатите от учебния процес, в съответствие с целите на обучението по история и цивилизации.

Компетентности, които се изграждат по време на обучението:

Основни компетентности в предметна област история:

 • предлагат собствени идеи и подходи при обсъждане на различни въпроси, свързани с общите исторически процеси и конкретни исторически факти;
 • установяват, аргументират и оценяват причинно-следствени връзки между исторически явления и процеси;
 • разбират, критично анализират и интерпретират историческите факти и събития чрез осмислянето им в цивилизационни, културни, типологически и структурни контексти;
 • познават, владеят и прилагат възможностите на анализа на историческите източници на основата на съвременни методи и подходи.

Основни компетентности в област професионално педагогическа подготовка:

 • педагогическият блок от дисциплини, включително и часовете за практическо обучение (наблюдения и изнасяне на уроци) формират у студента професионалните умения на учителя по история;
 • разпознават предпочитанията в стила на учене както на дадена аудитория, така и в индивидуален план;
 • идентифицират образователни и възпитателни потребности на учениците;
 • прилагат разнообразни образователни стратегии, методи и техники на обучение, учене, преподаване и мотивиране на учениците;
 • оценяват по критерии качествата и адекватността на образователни и учебни материали;
 • самостоятелно придобиват с помощта на информационните технологии и използват в практическата дейност нови знания и умения при реализиране на задачи, свързани с иновативна образователна политика;
 • осъществяват професионално и личностно самообразование и проектират последващо кариерно развитие.

Възможности за стажове и практики:

Обучението в магистърската програма "История и цивилизации" е обезпечено с провеждане на задължителните практики (хоспитиране, текуща педагогическа практика и стажантска педагогическа практика) в утвърдени базови училища на територията на град Велико Търново. 
Предоставят се възможности за провеждане на обучение с включени в тях практики в детски градини и начални училища по програма "Еразъм +" по сключените двустранни споразумения с европейски университети-партньори. Предлагат се възможности за съдействие за организиране на Еразъм практики чрез асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО) съвместно с международен отдел на ВТУ „Св. св Кирил и Методий“.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Право на дипломиране  се придобива след изпълнение на дейностите по обучението и успешно полагане на изпитите по учебния план на програмата.
Студентите, които завършват магистърската програма "История и цивилизации" могат да се дипломират чрез един от двата варианта, предложени в учебния план.

Професионална реализация:

Квалифицираната и специализираща подготовка на завършилите образователно-квалификационната степен “магистър” на специалността „История и цивилизации“ се постига чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

Специалността е с педагогическа насоченост и основните й цели се свеждат до обучението на висококачествени специалисти с магистърска степен по история с оглед на доказаната необходимост от подобни кадри в региона и страната.

Завършилите специалността "История и цивилизации" получават професионална квалификация учител по история. Те могат да работят в основните и средни училища, да се реализират като специалисти в историческите музеи, в научните, културните, административните и неправителствените институции и организации.