Педагогика на обучението по история


Форми на обучение / Информационен пакет:

  • за притежаващи ОКС "професионален бакалавър" в същото професионално направление
   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Изисквания за прием:

Курсът на обучение по магистърската програма е предвиден за притежаващите ОКС „професионален бакалавър“, завършили същото професионално направление.
 

Цели на програмата:

Курсът на обучение в магистърската програма е предназначен за професионални бакалаври, завършили същото професионално направление. Основна цел на обучението е предоставяне на съвременна научна, методологическа, дидактическа и практико-приложна подготовка, съобразена с модернизационните тенденции в образованието и потребностите от висококвалифицирани кадри в сферата на историческото познание.

Професионална квалификация:

Учител по История

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Като резултат от завършване на обучението в магистърската програма младите хора придобиват:
Знания:
  • за историческото развитие на света от Древността до наши дни и за неговите особености през отделните исторически периоди;
  • задълбочено осмисляне на методологията на основните научни концепции, обясняващи единството и многообразието на историческия процес, както и спецификата на интерпретациите на миналото от страна на различните исторически школи и направления.
Умения:
  • за боравене с категориалния апарат на историческата наука;
  • за разработване на различни дидактически материали, свързани с обучението по история и цивилизации в двете степени на средното училище.
Компетентности:
  • за планиране и управление на образователния процес по история и цивилизации, съобразно действащата нормативна база;
  • за прилагане на съвременни подходи и образователни технологии в процеса на преподаване и оценяване постиженията на учениците и резултатите от учебния процес.

Възможности за стажове и практики:

По време на обучението в магистърската програма са предвидени следните стажове и практики:
  • хоспитиране по история;
  • текуща педагогическа практика по история;
  • преддипломна (стажантска) педагогическа практика по история.
Практико-приложното обучение се осъществява в базовите училища на Университета и съчетава методическото ръководство от страна на университетските преподаватели с наставничеството на педагогическите специалисти. Студентите имат възможност да наблюдават и провеждат уроци в двете степени на средното училище, усвоявайки добри педагогически практики, обогатявайки притежавания професионален опит и създавайки собствени дидактически ресурси в хода на стажантската практика.
Прилаганата система за трансфер на кредити предоставя възможности за студентска мобилност в страната и в чужбина, за включване в европейски програми, целево насочени към бъдещите учители. В тази посока участниците в програмата ползват преференциите по всички договори, сключени от страна на Университета и Историческия факултет, както и действащите споразумения за педагогическа практика в българските училища зад граница в рамките на 3-6 месеца.
В зависимост от предпочитанията за професионална реализация в сферата на образованието или за продължаване в следващата образователно-квалификационна степен (доктор), дипломиралите се студенти имат избор в един широк, динамичен и перспективен диапазон за личностно кариерно развитие.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити.
Обучението завършва с разработка и защита на дипломна работа или чрез полагане на писмен държавен изпит.
За придобиване на професионална квалификация „учител“ се полага практико-приложен държавен изпит по история.

Професионална реализация:

Завършилите специалността „Педагогика на обучението по история” са специалисти с висока историко-методологическа, дидактическа и теоретико-методическа подготовка, с умения за осъществяване на преподавателска и научна дейност, отговарящи на съвременните обществени потребности.
Тяхната реализация в областта на образованието е като преподаватели в прогимназиалната и гимназиалната степен на средното училище и в специализираните учебни заведения. Те могат да работят и като специалисти в историческите музеи, в научни, културни, административни и неправителствени институции и организации, предлагащи образователни услуги.
Придобитите теоретични и практико-приложни знания и професионални компетенции откриват пред завършилите магистри възможност да продължат своето образование в по-високата ОКС „доктор” във Великотърновския университет или други висши училища.