Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Изисквания за прием:

За завършили  професионално направление, кандидатите трябва да имат завършена ОКС „бакалавър“, специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“.
За завършили в друго професионално направление, кандидатите трябва да имат завършена ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в друго професионално направление и специалност, различна от специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание. 
 

 

Цели на програмата:

Определят се в съответствие с мисията, целите и задачите, обявени в Стратегията за развитие на Великотърновския университет по начин, който отговаря на особеностите на специалността и се конкретизират в:
 • специализирана подготовка за успешно практикуване на професията спортен педагог;
 • изграждане на специалисти с европейска визия и високо ниво на компетентности за обучение, възпитаване, общуване и взаимодействие с децата и младите хора  в училищната и извънучилищна дейност в процеса на спортната дейност, вкл. за организиране на спорни активности на хора различна възраст;
 • формиране на нагласи за личностно самоусъвършенстване с оглед постигане на високо качество в методико-практическата и научно-приложната дейност в областта на физическото възпитание и спорта.

Професионална квалификация:

Учител по физическо възпитание и спорт

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Обучението на студенти в специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика-учител по физическо възпитание и спорт се осъществява в съответствие с разработена учебна документация, чийто цели и съдържание отговарят на изискванията на националните и европейските стандарти за подобно обучение.
 
Знания:
 • педагогически и психологически основи на обучението по физическо възпитание и спорт;
 • медико-биологични аспекти на обучението по физическо възпитание и спорт;
 • теория, практика  и иновации на обучението по физическо възпитание и спорт;
 • приложни аспекти на научноизследователската работа в спорта.
Умения:
 • да показват висок професионализъм в действията си на всяко ниво от обучението при работа в образователните институции на държавно, регионално, общинско и фирмено равнище;
 • да прилагат творчески, новаторски и оригинален подход в работата си, съобразно съвременните изисквания на възпитание и обучение, и тенденции в развитие на спортно-педагогическия процес;
 • да се самоусъвършенстват и да изграждат успешна професионална кариера.
Компетенции:
 • планиране, провеждане, ръководство, оценяване и контрол на: образователната дейност по физическо възпитание и спорт, спортно-състезателната и тренировъчна работа по вид спорт, рекреационни занимания със спортна насоченост;
 • оптимално реализиране на педагогически взаимодействия чрез индивидуална и екипна работа в условията на спортнодвигателната дейност.
 • проектна и прогностична дейност в сферата на училищното физическо възпитание и в спорта.

Възможности за стажове и практики:

Учебните практики се провеждат в общообразователни, в спортни училища и  спортни клубове. Предоставят се възможности за провеждане на практики при осъществяване на студентска мобилност по програма "Еразъм +" в европейски университети-партньори.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Право на дипломиране  се придобива след изпълнение на дейностите по обучението и успешно полагане на изпитите по учебния план на програмата. Държавният изпит се провежда пред изпитна комисия и включва два компонента. Студентите имат право на избор на един от вариантите:
Вариант 1–Практико-приложен изпит по физическо възпитание и писмен държавен изпит.
Вариант 2–Практико-приложен изпит по физическо възпитание и разработване и защита на дипломна работа. Условията за допускане, разработване и защита на дипломна работа са отразени в Правилата на Педагогическия факултет.
Крайната оценка е средноаритметична от оценките по двата компонента.

Професионална реализация:

В магистърска програма Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика се подготвят висококвалифицирани и конкурентноспособни кадри. След завършването й по смисъла на Приложение 4 към Заповед№ РД01-931/27.12.2010 с влезлите в сила промени в НКПД-2011 от 01.01.2016 те придобиват право да работят като:
 • спортни педагози-учители по физическо възпитание и спорт във всички образователни степени в общообразователни и спортни училища;
 • възпитатели в домове за деца от училищна възраст;
 • преподаватели в колежи и висши училища;
 • специалисти или експерти в направления, свързани със спецификата на преподаване физическо възпитание и спорт в образователната система,  в системата на МВР и БА, в центрове за извънкласна дейност или неправителствени организации, медии и др.
 • специалисти или експерти в направления, свързани с осъществяване на рекреационна дейност в специализирани и туристически центрове;
 • специалисти в различни образователни институции (регионални инспекторати по образованието, звена за извънкласна и извънучилищна дейност, медии, в силовите институции и др.;
 • експерти към МОН и Министерството на физическото възпитание и спорта;
 • директор на училище;
 • председател на спортен клуб.