География и икономика


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Задочна (Исторически факултет) - 3 семестъра  Редовна (Исторически факултет)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Изисквания за прием:

2 сем. за бакалаври или магистри в същото професионално направление и за завършили специалностите: География (с учителска правоспособност), История и география, Български език и география, География и биология
3 сем. за бакалаври или магистри в други професионални направления

Цели на програмата:

Курсът на обучение по магистърската програма цели да осигури профилиране и задълбочаване на подготовката на студенти, притежаващи образователно-квалификационната степен „бакалавър”, по общата проблематика на географията и икономиката, като дава систематизирани базисни и специализирани познания по основните и актуалните теми и проблеми в географските и икономически дисциплини.

Професионална квалификация:

Учител по география и икономика

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

За кандидати от същото професионално направление:
Професионалните компетентности за завършилите студенти са в рамките на предвиденото едногодишно обучение:
 • разкриват същността и взаимовръзките на природно-географските и социално-икономическите процеси и явления;
 • открояват териториалната структура на световното стопанство; притежават задълбочени знания за природната география на България и на континентите;
 • имат специализирани географски познания за отделните страни и региони в Европа и останалите континенти;
 • да са изяснили представата за културното и религиозно образование на съвременния свят, както и за глобалните проблеми на човечеството;
 • притежават специализирани познания в областта на теоретичната и приложната микроикономика и макроикономика.
За кандидати от друго професионално направление:
Професионалните компетентности за завършили програмата в рамките на предвиденото три семестриално обучение са:
 • да познават същността и взаимовръзките на природно-географските и социално-икономическите процеси и явления;
 • да познават съвременната териториална структура на световното стопанство;
 • да притежават знания за природната география на България и на континентите;
 • да имат специализирани географски познания за отделните страни и региони в Европа и останалите континенти;
 • да са добили представа за културното и религиозно образование на съвременния свят, както и за глобалните проблеми на човечеството;
 • да притежават познания в областта на теоретичната и приложната микроикономика и макроикономика.
 

Възможности за стажове и практики:

За кандидати от същото професионално направление:
Прилаганата система за трансфер на кредити дава възможност за студентска мобилност в страната и в чужбина, за включване в европейски програми, целево насочени към бъдещите учители.
В зависимост от предпочитанията за професионална реализация в сферата на образованието или за продължаване в следващата образователно-квалификационна степен (доктор) дипломиралите се студенти имат избор в един широк, динамичен и перспективен диапазон за личностно кариерно развитие.
За кандидати от друго професионално направление:
По време на обучението в По време на обучението в магистърската програма са предвидени следните стажове и практики:
 • хоспитиране по география и хоспитиране по икономика;
 • текуща педагогическа практика по география и по икономика;
 • преддипломна педагогическа практика по география и по икономика.
В зависимост от предпочитанията за професионална реализация в сферата на образованието или за продължаване в следващата образователно-квалификационна степен (доктор) дипломиралите се студенти имат избор в един широк, динамичен и перспективен диапазон за личностно кариерно развитие.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити.
Обучението завършва с разработка и защита на дипломна работа или чрез полагане на писмен държавен изпит.
При кандидати от друго професионално направление, за придобиване на професионална квалификация учител се полага интегриран практико-приложен държавен изпит по география и икономика.

Професионална реализация:

Завършилите специалност „География и икономика” ще се превърнат в специалисти с висока методологична, дидактична и теоретична подготовка, с умения за осъществяване на преподавателска и научна дейност, отговарящи на съвременните обществени нужди за висококвалифицирани кадри в образованието.