Педагогика на обучението по музика


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Изисквания за прием:

В магистърската програма „Педагогика на обучението по музика“ - два семестъра могат да кандидатстват лица, които:
1. Притежават бакалавърска степен по специалност „Педагогика на обучението по музика".
2. Притежават бакалавърска или магистърска степен по други музикални специалности и имат педагогическа правоспособност.
 
В магистърската програма „Педагогика на обучението по музика“ - три семестъра могат да кандидатстват лица, които:
1. Притежават бакалавърска или магистърска степен в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство.
2. Притежават бакалавърска или магистърска степен по музикални специалности от чужди университети и музикални академии, но нямат педагогическа правоспособност.
 
Условията за кандидатстване са определени в Правилника за прием на студенти във ВТУ за съответната учебна година.

Цели на програмата:

 • подготовка на висококвалифицирани, професионално компетентни  педагогически кадри с висока методологична, теоретична, дидактична и практическа подготовка за практикуване на професиите: учител по музика в детска градина, учител по музика в начален етап (1-4 клас) и в прогимназиален етап (5-7 клас) на основното образование, учител по музика в първи гимназиален етап на средното образование (8-10 клас);
 • постигане и поддържане на високо качество на професионални знания и умения на обучаващите се чрез осигуряване на баланс между теоретико-методологическите и практико-приложните компетенции в областта на музикалното образование;
 • ориентиране на учебния процес към динамично променящите се изисквания на музикалната наука, към предизвикателствата на професионалната практика, към индивидуалните потребности, способности и интереси на обучаваните;
 • въвеждане на нови модерни подходи и стандарти в преподаването и ученето; усъвършенстване на обучителните методи и форми на преподаване;
 • осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати;
 • модериране на устойчива готовност за самоусъвършенстване и упражняване на  обществена дейност чрез включване в педагогическото изследователско пространство в контекста на европейска икономика, основана на знанието.

Професионална квалификация:

Музикален педагог, учител по музика

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Обучението по магистърската програма е ориентирано към достигане на високо равнище на професионална подготовка и формиране на компетентности, съобразно европейските и национални образователни приоритети. Като резултат се постигат:
 
Знания:
Предметна област музикалната педагогика:
 • широк спектър от теоретични и практически знания, специализирани в областта на предучилищното и училищното музикално образование;
 • критично осъзнаване на знанията в изучаваните предметни области и връзките между тях;
 • високо специализирани знания, вкл. авангардни, които формират основата за оригиналност в разработването и прилагането на нови идеи и решения;
 • задълбочени професионални знания за анализ и интерпретация на различни по стилове музикални творби;
 • разширени знания, свързани с професионалната подготовка, в областта на класическото, народното и съвременното музикалното изкуство.
Област професионално-педагогическа подготовка:
 • нормативна документация за предучилищното и училищното образование при планиране, организация и провеждане на процеса на обучението по музика;
 • методи за планиране на образователния процес и разработване на различни образователни материали;
 • разнообразни форми и средства за контрол и оценяване постиженията на учениците и резултатите от учебния процес, в съответствие с целите на обучението по музика в детската градина и общообразователното училище.
Умения:
 • познаване и индивидуализирано прилагане на учебната документация за организация, планиране и реализиране на процеса на обучение по музика;
 • умения за използване на съвременни методи и подходи в обучението, адекватни на утвърдени стандарти в образователното пространство и съобразени с индивидуалните потребности на всеки ученик;
 • умения за планиране, прогнозиране, провеждане, ръководство, контрол и оценяване на музикалнообразователния процес, осъществяван в предучилищни и училищни институции;
 • комуникативни умения, умения за работа в група и за оптимално реализиране на педагогически взаимодействия;
 • диагностициране и прогнозиране на музикалното развитие на учениците;
 • общи и специални умения за работа по развитие на музикалните способности на децата и учащите;
 • умения за анализ и осъществяване на педагогически ситуации в детската градина и уроците в училище;
 • педагогически взаимодействия съобразно възрастовите и индивидуалните особености на децата и учащите;
 • умения за адаптиране, за вземане на мобилни и адекватни решения в съответствие със съвременните научни постижения и променящата се образователна среда, съобразно личностния и социален контекст на децата и учащите;
 • умения за работа с деца със специални образователни потребности;
 • умения за използване на съвременни информационни технологии;
 • умения за разработване и реализиране на културно-просветни програми;
 • стремеж към непрекъснато личностно усъвършенстване, повишаване на професионалната квалификация и кариерно развитие.
Компетентности – лични и професионални (способност за извършване на професионални дейности на равнище стандартите за образователно-научната степен):
 • социални компетентности, позволяващи висока степен на адаптивност, мобилност и умения за вземане на адекватни решения в съответствие със съвременната динамично променящата се образователна среда;
 • компетенции за провеждане на образователните дейности в съответствие с новите обществени приоритети;
 • компетенции за диагностициране, прогнозиране и развитие на музикалните способностите на децата и учащите и стимулиране на потенциалните възможности на всяко дете и ученик;
 • компетенции за организиране и провеждане на художествено-творческа и концертна дейност;
 • компетенции за изследователска и проектна дейност в системата на предучилищното и училищното възпитание и образование; умения за създаване на научна разработка, за научна защита и аргументация;
 • креативност, инициативност, отговорност, мотивация за развитие и повишаване на професионалната квалификация; готовност за учене през целия живот.

Възможности за стажове и практики:

За завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление стажове и практики не се предвиждат.
За завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в друго професионално направление обучението е обезпечено с провеждане на задължителните
практики (хоспитиране, текуща педагогическа практика и стажантска педагогическа практика) в утвърдени базови училища и детски градини на територията на град Велико Търново.
Предоставят се възможности за провеждане на обучение по програма "Еразъм +" по сключените двустранни споразумения с европейски университети-партньори. Предлагат се възможности за съдействие за организиране на Еразъм практики чрез асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО) съвместно с международен отдел на ВТУ „Св. св Кирил и Методий“.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Право на дипломиране се придобива след успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити.
 
Студентите, обучавани в двусеместриалната магистърска програма, могат да се дипломират чрез един от двата варианта, предложени в учебния план:
Вариант 1 – Държавен (писмен) изпит по профилиращи дисциплини;
Вариант 2 – Защита на дипломна работа по профилиращи дисциплини.
 
Студентите, обучавани в трисеместриалната магистърска програма, могат да се дипломират чрез един от двата варианта, предложени в учебния план:
Вариант 1 – Държавен (практико-приложен) изпит; Държавен (писмен) изпит по профилиращи дисциплини;
Вариант 2 – Държавен (практико-приложен) изпит; Защита на дипломна работа по профилиращи дисциплини.
 
До защита на дипломна работа и писмен държавен изпит се допускат студенти, успешно положили държавния практико-приложен изпит.
 
Държавният изпит или защитата на дипломна работа се провежда пред комисия, включваща не по-малко от 3 хабилитирани преподаватели, утвърдена със заповед на Ректора.

Професионална реализация:

Придобилите образователно-квалификационната степен „магистър" по програмата „Педагогика на обучението по музика” могат да се реализират като:
 • учител по музика в детската градина и общообразователното училище;
 • организатор, ръководител и преподавател по музикални дисциплини в школи и центрове за работа с деца;
 • специалист във всички институции и структури, в които има регламентирана длъжност, изискваща осъществяване на музикално-образователна дейност с деца;
 • музикален ръководител на класически и народни вокално-инструментални състави в системата на образованието и културните институти;
 • ръководители в областта на образованието и културата;
 • изследователи в областта на музикалното изкуство и музикалната педагогика, с възможност да осъществяват диагностика и консултативна дейност, свързани с музикалното развитие и възпитание на подрастващите.