Педагогика на обучението по изобразително изкуство


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Факултет по изобразително изкуство) - 2 семестъра
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Факултет по изобразително изкуство)

Обучаващо звено:

Факултет по изобразително изкуство

Изисквания за прием:

В магистърската програма „Педагогика на обучението по изобразително изкуство” 2 семестъра могат  да продължат обучението си студенти, които притежават бакалавърска степен по специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, които притежават педагогическа правоспособност.
В   магистърската   програма „Педагогика на обучението по изобразително изкуство” 3 семестъра могат да продължат обучението си студенти, които притежават бакалавърска или магистърска степен от професионални направления: 5.7.  Архитектура, строителство и геодезия, 5.13. Общо инженерство (дизайн), 8.1. Теория на изкуствата, 8.2. Изобразително изкуство.
Приемането на студенти в магистърска програма „Педагогика на обучението по изобразително изкуство” се извършва с портфолио и събеседване или изпит и събеседване.
В програмата могат да кандидатстват български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, завършили български или чуждестранни висши училища с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

Цели на програмата:

 • усвояване на основни знания и умения във всички жанрове на изобразителното изкуство;
 • усвояване на интерактивни методи в обучението по изобразително изкуство;
 • запознаване с художественотворчески проблеми в жанровете на изобразителното изкуство (графика, графичен дизайн, живопис, скулптура и стенни изкуства);
 • развитие на теоретико-практическите изследователски възможности в жанровете на изобразителното изкуство (графика, графичен дизайн, живопис, скулптура и стенни изкуства);
 • комуникативни и практически умения за образователна дейност.

Професионална квалификация:

Учител по изобразително изкуство

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В резултат на обучението си и проведената изследователска дейност студентите  придобиват:
Знания:
 • основни знания по методика, педагогика и психология;
 • усвояване на основни знания и умения във всички жанрове на изобразителното изкуство;
 • усвояване на съвременни методи в обучението по изобразително изкуство;
 • запознаване с художественотворчески проблеми в обучението по изобразително изкуство;
 • развитие на комуникативни и практически умения за образователна дейност.
Умения:
 • професионални умения и опит в преподавателската дейност;
 • компетентност и умения за реализиране на образователни авторски проекти;
 • умения за планиране, прогнозиране, провеждане, ръководство, контрол и оценяване на продуктите на процеса на обучение, осъществяван в образователните институции;
 • комуникативни умения, умения за работа в група за оптимално реализиране на педагогически взаимодействия;
 • общи и специални умения за работа по развитие на изобразителните способностите на учениците;
 • активна позиция, отговорност и съзнателност при изпълнение на учебните и професионалните ангажименти;
 • нагласа за иновационни решения, съобразно личностния и социален контекст на учащите;
 • креативност и вариативност при ориентиране в различните ситуации;
 • умения за изследователска и проектна дейност;
 • умения за създаване на научна разработка, за научна защита и аргументация;
 • умения за работа в мултикултурна образователна среда;
 • умения за използване на съвременни информационни технологии.
Компетентности:
Компетентности за придобиване на професионална квалификация "учител по ..."
Групи от компетентности:
 1. Преподаване.
 2. Взаимоотношения с учениците.
 3. Взаимоотношения с другите педагогически специалисти.
 4. Лидерство.
 5. Работа с родителите и семейната общност.
 6. Възпитателна работа.
 7. Работа в мултикултурна и приобщаваща училищна среда.
(Съвкупност от знания и умения се представят съгласно чл. 42, ал. 2 на Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и чл. 3а на Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" (Обн. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2021г.).
Допълнителни компетентности:
 • развитие на дигитална компетентност;
 • развитие на умения за учене (участие в екипна работа, развиване на мотивация за творческа изява и личностна реализация);
 • развитие на инициативност и предприемчивост (креативност, новаторство, участие в творчески проекти; творческо използване на нестандартни материали; представяне на резултатите от творческата дейност);
 • компетентност и умения за изразяване чрез творчество (разбиране на ролята на естетическите фактори в околната среда, формиране на художествена култура, участие в културни събития, проява на толерантност в културното многообразие, развиване на естетическо чувство чрез артистично себеизразяване).

Възможности за стажове и практики:

Чрез многобройните двустранни договори, подписани от Факултет по изобразително изкуство по програмата „Еразъм“, е осигурена широка мобилност на студентите чрез частично обучение в избрано от тях висше учебно заведение в чужбина в рамките на европейските програми за международно сътрудничество, като по този начин да придобиват знания и ценен опит.
Студентите имат възможност за участие в Проект "Студентски практики" по ОП НОИР.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Обучението на студентите в образователната програма „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, ОКС „магистър“, 2 семестъра завършва със Защита на дипломна работна.
Разработката и изпълнението на Дипломната работа е съгласно приетият от Факултетен съвет на Факултета по изобразително изкуство „Статут за разработване и защита на дипломни работи за ОКС „бакалавър”  и  „магистър”  (приет на ФС, пр. № 6 от 5.04.2012 г.)
Дипломната защита се извършва пред Държавна изпитна комисия, определена със заповед на Ректора на ВТУ и съставена от най-малко от трима хабилитирани преподаватели в професионалното направление.
Обучението на студентите в образователната програма „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, ОКС „магистър“, 3 семестъра завършва с един от следните варианти:
Вариант 1: Държавен изпит и Държавен (практико-приложен) изпит по изобразително изкуство.
Студентите разработват писмено теоретичен въпрос по зададен конспект. Интегрираният практико-приложен държавен изпит по изобразително изкуство се провежда в базово училище на университета. Студентите подготвят и провеждат урок по изобразително изкуства по зададена тема от годишното разпределение на учителя. Урокът се оценяват от комисия преподаватели.
Вариант 2: Защита на дипломна работа и Държавен (практико-приложен) изпит по изобразително изкуство.
Дипломната работа включва теоретична и практическа разработка в направлението и се полага пред държавна изпитна комисия, чийто състав се определя със заповед на Ректора на ВТУ. Дипломната работа включва теоретично изследване на зададена тема. В дипломните работи се формулира концепция, която е основа за разработването на конкретен авторски проект.

Професионална реализация:

Завършилите магистърската образователна програма “Педагогика на обучението по изобразително изкуство” придобиват право за заемане на съответните длъжности съгласно Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Завършилите магистърската образователна програма “Педагогика на обучението по изобразително изкуство” придобиват право да организират и провеждат възпитателна, учебна, научно-методическа, организационно-управленска, експертна, консултативна и културно-просветна дейност в образователната система, в структури с културно-просветен и административно-управленски характер, както и в обществени организации.
Завършилите специалността могат да се реализират като:
 • учител по изобразително изкуство;
 • ръководител и преподавател в центрове за работа с деца в школи и групи за извънкласна дейност;
 • консултант-експерт в институции, в които се работи с ученици от всички възрасти;
 • консултант-експерт в културни институции (музеи, галерии и др.);
 • специалист във всички структури, в които има регламентирана длъжност, изискваща осъществяване на образователна дейност.