Педагогически съветник


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)  Дистанционна (Педагогически факултет)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Изисквания за прием:

За завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в професионално направление 1.2. Педагогика или 1.3. Педагогика на обучението по…, както и за завършили други професионални направления, които притежават професионална квалификация „учител“.

Цели на програмата:

Обучението в магистърската програма има за цел да осигури задълбочена теоретическа и практическа подготовка на бъдещите специалисти за успешна професионална дейност в образователната система, както и във всички видове неправителствени организации и специализирани /държавни и частни/ институции и услуги за работа с деца и младежи. Обучението в магистърската програма е насочено към изграждане на професионалния облик на бъдещите педагогически съветници и формиране на компетентности в съответствие с техните професионални задължения, нормативно регламентирани от държавните стандарти в системата на предучилищното и училищното образование.

Професионална квалификация:

Педагог, педагогически съветник

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Като резултат от обучението в образователната програма се очаква студентите да достигнат ниво на компетентност, съответстващо на изискванията за ОКС „магистър“ съгласно Европейската квалификационна рамка и Националната квалификационна рамка на Република България. С оглед качествено прилагане на компетентностния подход в педагогическите взаимодействия, бъдещите педагогически съветници следва да притежават:
Знания за:
 • закономерностите, принципите, подходите в образователните взаимодействия, ориентирани към подкрепа и подпомагане на детската личност в нейното развитие и социализация;
 • стратегиите и методите при осъществяване на различни форми на подкрепа по отношение на децата и учениците в процеса на приобщаващо образование;
 • новите достижения, опит и добри практики в областта на превенцията на зависимости, агресия, насилие и др.;
 • съвременните тенденции в областта на професионалното ориентиране и кариерно развитие;
 • алтернативни подходи и методи за консултиране на участниците в образователния процес.
Умения за:
 • организиране на образователната среда по подходящ за децата и учениците начин;
 • идентифициране на рискове и потребности и прилагане на ефективни стратегии за повлияване в съответствие с конкретния контекст;
 • използване на подходящи методи и техники в индивидуалната и груповата работа с децата и учениците за насърчаване на активното им участие в образователния процес;
 • иницииране и организиране на прояви и събития, отразяващи живота на образователната институция и популяризиращи я в общественото пространство;
 • организиране и управление на взаимодействията с други институции и организации, пряко или косвено ангажирани с образованието, възпитанието и социализацията на децата и учениците.
Отношения/нагласи, включващи:
 • професионално поведение и етични отношения във взаимодействията с участниците в образователния процес;
 • съблюдаване и прилагане на законовите норми и правила в педагогическата дейност;
 • сътрудничество и екипност в съвместната работа със специалисти с различна експертиза;
 • ефективна комуникация и партньорство със семейната общност;
 • инициативност, иновативност, гъвкавост и отговорност при изпълнение на професионалните задължения и мотивация за непрекъснато професионално развитие.

Възможности за стажове и практики:

Практическата подготовка на студентите се провежда в реална работна среда в образователни институции. По време на обучението на студентите се осигурява възможност за включване в мобилности, проекти, стажантски програми и други форми на практическа дейност в системата на предучилищното и училищното образование.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До дипломиране се допускат студенти, успешно положили семестриалните си изпити. Формата на дипломиране е писмен изпит или защита на дипломна работа. Темата на дипломната работа се избира от проблематиката на изучаваните дисциплини. До разработване на дипломна работа се допускат студенти, които след приключване на първи семестър имат среден успех от следването не по-малък от отличен (5,50) и оценка по съответната дисциплина, в чиято област е избрана темата на дипломната работа, не по-малък от отличен (6.00). Ръководителите на дипломни работи са хабилитирани лица или лица, които притежават научна степен “доктор”.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като:
 • Педагогически съветник в образователни институции;
 • Педагог в образователни институции и в социални услуги за деца;
 • Консултант в държавни структури и неправителствени организации с образователни, рехабилитационни и корекционни функции;
 • Експерт в структури и звена в системата на предучилищното и училищното образование.