Педагогика на ранното детство


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)  Дистанционна (Педагогически факултет)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Изисквания за прием:

Магистърската програма е за кандидати, завършили ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ в ПН 1.2. Педагогика, 1.3 Педагогика на обучението по... или от друго професионално направление, притежаващи квалификация „учител“.

Цели на програмата:

 • подготовка на висококвалифицирани, професионално компетентни  педагогически кадри за практикуване на професията педагог в детска ясла;
 • формиране на компетентности за изпълнение на функциите на педагог в яслена група;
 • повишаване на образователния, изследователския и социалния потенциал на бъдещите педагогически специалисти чрез продуктивно интегриране на  междунаучно ниво на знания, умения и компетентности от областта на социалните и хуманитарните науки;
 • модериране на устойчива готовност за самоусъвършенстване и упражняване на  обществена дейност чрез включване в педагогическото изследователско пространство в контекста на европейска икономика, основана на знанието.

Професионална квалификация:

Педагог в детска ясла

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В резултат от обучението се постига придобиване на образователна и квалификационна степен „магистър“ по програмата.
В съответствие с чл. 11 от НАРЕДБА № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, издадена от министъра на здравеопазването (Обн. ДВ. бр.103 от 2 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 20 Октомври 2020г.), завършилите програмата постигат следните резултати:
Знания за:
 • съвременни постижения в сферата на педагогическите стратегии и технологии;
 • модели и концепции за формиране на комуникативно-експресивни и практически умения за образователна дейност;
 • иновативно личностно ориентирано планиране, организиране и провеждане на възпитателно-образователен процес, базиран върху подготовка за придобиване на ключови компетентности от децата;
 • прилагане на ефективни методи и подходи в адаптационния период и в педагогическата интеракция, съобразно индивидуалните потребности на децата;
 • опазване на детския живот и здраве.
Умения за:
 • оказване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата чрез ръководство, организиране, планиране и контрол на цялостната възпитателна работа за пълноценно включване в образователната и социалната среда;
 • сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички заинтересовани страни;
 • разработване на дидактични пособия и материали за занимания и игри, в т.ч. и при интегриране на дигиталните технологии в педагогическия процес;
 • осигуряване на подходящи условия за адаптиране на новоприети деца съобразно възрастовите и индивидуалните им особености;
 • разработване на указания за постигане на организационно-съдържателните параметри на дневния режим, индивидуалните и груповите занимания, игрите, разходките, развлеченията и наблюденията;
 • установяване и проследяване на напредъка за придобиване на ключови компетентности посредством  мониторинг и анализ на детските постижения;
 • водене и съхраняване на задължителната  документация;
 • провеждане на личностноориентирано общуване и взаимодействие с децата, консултиране на родители и подкрепа на индивидуалното детско развитие;
 • създаване и подкрепа на индивидуалната и груповата идентичност;
 • възпитаване на институционална и личностна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и взаимопомощ;
 • провеждане или участие в изследователска дейност в областта на ранното детско образование и грижа и др.
Отношения, които допринасят за:
 • организиране и управление на позитивна образователна среда, насърчаваща активното компетентностно ориентирано съучастие на всички ангажирани с просперитета на индивидуалността субекти;
 • субективно насочено холистично педагогическо взаимодействие с децата, стимулиращо реализирането на лидерския им потенциал;
 • използване на разнообразни стратегии за работа с родителите и семейната общност;
 • демонстриране на нагласа за ценностно насочено сътрудничество с възпитаниците;
 • защита на културни различия и подкрепа на добри практики за включване на разнообразието и приобщаването.
Компетентности:
Придобиване на основни компетентности за:
 • организиране и управление на образователната среда чрез ефективно подпомагане на игровите  взаимодействия и ранното учене и създаване на условия за активно участие във всички дейности на растящата индивидуалност;
 • прилагане на знания, умения и отношения по посока цялостното (холистичното) развитие и индивидуално общуване с детската личност съобразно  нейните  индивидуални потребности и потенциал в процеса на игровото взаимодействие и образователната интеракция;
 • организиране на педагогическа интеракция, която  подпомага постигането на успешни резултати, подготвящи за овладяване на образователното съдържание в различните образователни направления;
 • ефективно общуване в процеса на взаимодействие с децата от 0 до 3-годишна възраст в ситуации, свързани с личностното им развитие и междуличностните взаимоотношения в детската общност, при отчитане на индивидуалния и диференцирания подход;
 • планиране, организиране и осъществяване на съвместни дейности с други специалисти, в т.ч. екипно взаимодействие, както и обсъждане и вземане на решения при възникнали проблемни ситуации в яслената група, в други пространства на територията на детската ясла или извън тях;
 • мотивиране на децата да участват активно в разнообразни дейности, насочени към  личностен просперитет;
 • стимулиране на иновативност и креативност в рамките на педагогическите взаимодействия;
 • подготвяне на детската личност за многобройните предизвикателства, пред които предстои да се изправи в процеса на своята жизнедейност и развитие;
 • ефективно партньорско взаимодействие с родителите и други представители на семейната общност с амбиция за осигуряване на оптимална подкрепа на растящата индивидуалност;
 • целенасочено подпомагане на процеса на личностно развитие на децата от 0 до 3-годишна възраст като индивидуалности и членове на обществото, които имат потенциал за приобщаване към общоприети културни и социално значими ценности.

Възможности за стажове и практики:

Практическото обучение по програмата, осигуряващо професионално-практически знания, умения и компетентности на студентите, се осъществява в три учебни форми: хоспитиране, текуща педагогическа практика и стажантска практика, чрез посещения в базови за университета детски ясли и детски градини с яслени групи на основата на сключени двустранни договори.
Предлагат се възможности за реализиране на европейски мобилности с цел практика чрез платформи и договори съвместно с отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Предоставят се и възможности за провеждане на международно обучение с включени в тях практически дейности с деца от 0 до 3-годишна възраст по програма "Еразъм +" въз основа на сключени двустранни споразумения с европейски университети-партньори.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До дипломиране се допускат студенти, успешно положили семестриалните си изпити.
Формата на дипломиране е съобразена с чл. 45 от Закона за висше образование.
Задължително се полагат два държавни изпита. Единият е държавен изпит, свързан с развиването на тема по утвърден от Факултетния съвет конспект или защита на дипломна работа. Темата на дипломната работа се избира от проблематиката на изучаваните дисциплини. До разработване на дипломна работа се допускат студенти, които след приключване на втори семестър имат среден успех от следването не по-малък от отличен (6.00) и оценка по съответната дисциплина, в чиято област е избрана темата на дипломната работа, не по-малък от отличен (6.00). Ръководителите на дипломни работи са хабилитирани лица или лица, които притежават научна степен “доктор”. Темите за дипломните работи и съответният ръководител се предлагат от катедрата и се утвърждават от Декана.
Вторият изпит е държавен практико-приложен изпит в детска ясла, който е свързан с реализиране и защитата на педагогическо занимание с деца от 0 до 3-годишна възраст.
Датите и комисиите за държавните изпити се определят със заповед на ректора като в тях се включват хабилитирани преподаватели или преподаватели с образователна и научна степен „доктор“, учители-наставници и представители на работодателите.
Оценяването е по шестобалната система с точност до цяло число.

Професионална реализация:

Подготовката по програмата осигурява условия за пълноценна професионална, социална и творческа реализация на завършилите студенти чрез устойчив и приобщаващ балансиран растеж спрямо териториалните потребности от педагогически специалисти в Република България.
Успешно завършилите обучението по програмата в ОКС „магистър” могат да заемат следните позиции:
 • педагог в детска ясла;
 • педагог в обслужващо звено;
 • консултант-експерт в институции, в които се работи с деца от ранна детска възраст, в диагностични и прогностични центрове;
 • консултант и ръководител на деца от 0 до 3-годишна възраст към институции и частни центрове;
 • специалист във всички структури, в които има регламентирана длъжност, изискваща осъществяване на педагогическа дейност с деца от 0 до 3-годишна възраст.