Приобщаващо образование. Специална педагогика


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)  Дистанционна (Педагогически факултет)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Изисквания за прием:

За притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в професионално направление 1.2. Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по …

Цели на програмата:

Обучението в магистърската програма има за цел да осигури задълбочена теоретическа и практическа подготовка на бъдещите специалисти за успешна професионална дейност в различните сектори на социалната сфера, на образователната система и в неправителствените и обществените структури свързани с деца и възрастни с увреждания. Обучението е предназначено за завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“  професионално направление 1.2. Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по …

 

Професионална квалификация:

Специален педагог – ресурсен учител

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания по:
 • познаване на основните принципи и стандарти за приобщаващо образование;
 • познаване на всички видове отклонения в развитието;
 • познаване на подходи за насърчаване на социално, емоционално, интелектуално и физическо развитие при деца със специални образователни потребности;
 • познаване на подходи и методики за диагностично и функционално оценяване на способностите и ограниченията на децата и учениците по отношение на тяхното интелектуално, физическо, социално и емоционално развитие и други специфични проблеми;
 • познаване на   подходи за разработване на специфични и учебни планове и програми за групово и индивидуално обучение и развитие, адаптирани съобразно особеностите на децата със специални образователни потребности;
 • провеждане на учебен и възпитателен процес в приобщаваща среда.
 Умения за:
 • прилагане на образователни стратегии и техники за специално обучение;
 • развиване на познавателните способности и насърчаване на развитието при деца с различни нарушения;
 • стимулиране на социалните умения, увереност, интереси и способностите за адаптация и социализация на децата и учениците със специални потребности;
 • консултиране на родители и специалисти за приобщаването на децата и учениците в образователна среда;
 • консултиране на родители и специалисти при изготвяне на планове за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца с различни нарушения и специални образователни потребности;
 • изготвяне и поддържане на документация;
 • прилагане на индивидуален подход при оценяването и отчитането на развитието на всеки ученик съобразно неговите особености.
Професионални компетентности за :
 • работа в приобщаваща образователна среда – оценяване и стимулиране на индивидуалното развитие и училищните постижения, ръководство и управление на приобщаващия клас;
 • разработване и реализиране на индивидуални образователни програми, професионално-етична комуникация, адаптиране на преподавателската и социалнопедагогическа дейност спрямо индивидуалните способности и потребности на всяко дете и ученик;
 • работа и консултиране на родители и учители,  сътрудничество и съвместна образователна и консултативна дейност с различни специалисти в приобщаващия процес;
 • работа с международни, национални и регионални административни образователни структури;
 • прилагане на информационно-технологични подходи и работа с дигитална среда в приобщаващия процес;
 • индивидуална и общообразователна дейност за ресурсно подпомагане и допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности;
 • организаторска и консултантска дейност в различни държавни структури с образователни и социални функции;
 • експертна дейност в управленческите звена на образованието към МОН;
 • експертна дейност в социални услуги, институции и организации за подкрепа на деца и лица с увреждания.

Възможности за стажове и практики:

Практическата подготовка на студентите се осигурява под формата на практика в приобщаваща среда в образователни и социални институции. По време на обучението на студентите се осигурява възможност за включване в различни форуми, проекти и стажантски програми в образователни и социални институции.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До дипломиране се допускат студенти, успешно положили семестриалните си изпити. Предлагат се два варианта за дипломиране:
Първи вариант:
1. Държавен изпит и 2. Държавен (практико-приложен) изпит в приобщаваща среда.
Втори вариант:
1. Защита на дипломна работа и 2. Държавен (практико-приложен) изпит в приобщаваща среда.
Темата на дипломната работа се избира от проблематиката на изучаваните дисциплини. До разработване на дипломна работа се допускат студенти, които след приключване на втори семестър имат среден успех от следването не по-малък от отличен (5,50) и оценка по съответната дисциплина, в чиято област е избрана темата на дипломната работа, не по-малък от отличен (6.00). Ръководителите на дипломни работи са хабилитирани лица или лица, които притежават научна степен “доктор”. Темите за дипломните работи и съответният ръководител се предлагат от катедрата и се утвърждават от Декана.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като:

 • Ресурсен учител в общообразователни училища,  центрове за специална образователна подкрепа и Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО).
 • Специален педагог в общообразователни училища,  центрове за специална образователна подкрепа, Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО).
 • Специален педагог/педагог в социални услуги за деца и младежи с увреждания.
 • Специализирана възпитателна работа с деца, юноши и младежи с увреждания, с проблеми в общуването и адаптацията.
 • Социалнопедагогическа дейност с пълнолетни лица с увреждания.
 • Организаторска и консултантска дейност в различни държавни структури  и неправителствени организации със социализиращи и социално-интегриращи функции.
 • Организаторска и консултантска дейност в центрове, работещи по здравни и образователни програми и др.
 • Специализирана организаторска, диагностична и контролна дейност в сферите за подпомагане, рехабилитиране, ресоциализация и интеграция  на деца и лица.
 • Експертна дейност в управленческите звена на образованието към МОН, Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) и в други социални структури.