Социалнопедагогическа работа с деца в риск


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)  Дистанционна (Педагогически факултет)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Изисквания за прием:

В магистърска програма „Социалнопедагогическа работа с деца в риск“ се приемат кандидати, завършили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ по специалности: социална педагогика, специална педагогика, логопедия, психология, социални дейности или други сродни специалности, както и специалности от професионално направление 1.2. Педагогика.

Цели на програмата:

Обучението в магистърската програма има за цел да осигури задълбочена теоретическа и практическа подготовка на бъдещите специалисти за успешна професионална дейност в социалнопедагогическата, социалната и образователната система, в неправителствени организации със социална насоченост на дейността, специализирани /държавни и частни/ институции, организации и услуги за работа с деца и младежи в риск и техните семейства. Обучението в магистърската програма е насочено към изграждане на професионалния облик на бъдещите магистри по „Социалнопедагогическа работа с деца в риск“, за формиране на компетентности в съответствие с техните професионални задължения, нормативно регламентирани от държавните стандарти в системата на социалната и социалнопедагогическата работа, в предучилищното и училищното образование.
Обучението се осъществява в съответствие с държавните нормативни документи в системата на висшето образование и с образователната мисия и политика на Великотърновския университет.
Учебното съдържание на образователната програма покрива стандартите за ОКС „магистър”, определени в Националната квалификационна рамка (ниво 7). То е съобразено с изискванията за овладяване на минимума от знания, умения и компетентности, съобразно Квалификационната рамка на Европейското образователно пространство за висше образование (КРЕПВО).

Професионална квалификация:

Социален педагог. Магистър по социалнопедагогическа работа с деца в риск

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Като резултат от обучението в образователната програма се очаква студентите да достигнат ниво на компетентност, съответстващо на изискванията за ОКС „магистър“ съгласно Европейската квалификационна рамка и Националната квалификационна рамка на Република България. С оглед качествено прилагане на компетентностния подход в социалнопедагогическите взаимодействия, бъдещите магистри по „Социалнопедагогическа работа с деца в риск“ следва да притежават:
Знания за:
 • закономерностите, принципите, подходите в социалните, социалнопедагогическите и образователните взаимодействия, ориентирани към закрила, подкрепа и подпомагане на детската личност в процеса на нейното изграждане и развитие; на деца, лица, семейства и групи в риск с оглед повишаване на тяхната социална компетентност за ефективно социално функциониране;
 • стратегиите, методите и техниките при осъществяване на различни форми на подкрепа по отношение на децата в процеса на социализация, развитие и утвърждаване в семейството, групата, общността, обществото; за работа със деца, семейства, групи и общности в риск по овладяване на рисковата ситуация и формиране на умения за повишаване на личностната функционалност и качеството на живот;
 • новите достижения, опит и добри практики в областта на превенцията на риска и рисковото поведение, свързано със зависимости, агресия, насилие и др.;
 • психологичните характеристики на децата в риск, съобразно критериите за оценка на рисковото поведение;
 • алтернативните подходи и методи за работа по овладяване на риска и рисковото поведение при децата, семейства, групи и общности;
 • съвременните тенденции и актуални практики в областта на управлението на социални и социалнопедагогически институции и услуги.
Умения за:
 • идентифициране на рискове и потребности и прилагане на ефективни стратегии за повлияване в съответствие с конкретния контекст;
 • използване на подходящи методи и техники в индивидуална и групова работа с децата и техните семейства - и конкретно с деца в риск за насърчаване на активното им развитие, адаптация и интеграция в различни среди и повишаване на социалната им функционалност;
 • организиране и управление на взаимодействията с други институции, организации и услуги, пряко или косвено ангажирани с работата по случай на дете в риск;
 • измерване и оценяване на специфичните особености на рисковите ситуации, анализиране причините за риск при децата, диагностициране степента на риск;
 • извършване на социална оценка по случай;
 • социалнопедагогическа работа с различни групи деца в риск;
 • социалнопедагогическа работа на различните равнища на обществената система: микро-, мезо- и макроравнище с деца в рискови ситуации, с рискови групи и общности, със семейства, както и за формиране на личностни и социални умения;
 • прилагане на методи, техники и начини за превенция на риска при децата.
Отношения/нагласи:
 • професионално поведение и етични отношения във взаимодействията с участниците в социалнопедагогическия процес;
 • съблюдаване и прилагане на законовите норми и правила в социалната и социалнопедагогическата работа;
 • сътрудничество и екипност в съвместната работа със специалисти с различна експертиза;
 • ефективна комуникация и партньорство при работата;
 • инициативност, иновативност, гъвкавост и отговорност при изпълнение на професионалните задължения и мотивация за непрекъснато професионално развитие.
Професионални компетентности за:
 • специализирана социално-възпитателна и корекционна работа с деца, юноши и младежи, лица, семейства, групи и общности, намиращи се в риск, в неравностойно социално положение, с отклонения в поведението, с проблеми в общуването и адаптацията към социалната среда;
 • организаторска, управленска и консултантска дейност в системата за социална и социалнопедагогическа работа, в различни държавни и общински структури, организации, институции и услуги със социализиращи и ресоциализиращи функции;
 • консултантска работа с родители, деца, учители, възпитатели при възникване на социални проблеми, със семейства, деца и младежи в риск и др.;
 • организаторска, диагностична и контролна дейност в сферите за подпомагане, рехабилитация, ресоциализация и интеграция на деца, семейства, групи и общности в риск и с поведенчески проблеми.

Възможности за стажове и практики:

Практическата подготовка на студентите се провежда в реална работна среда в социалнопедагогически, образователни и социални институции, организации и услуги. По време на обучението на студентите се осигурява възможност за включване в мобилности, проекти, стажантски програми и други форми на практическа дейност в системата на социалната и социалнопедагогическата работа.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До дипломиране се допускат студенти, успешно положили семестриалните си изпити. Формата на дипломиране е държавен изпит (писмен) или защита на дипломна работа. До разработване на дипломна работа се допускат студенти, които след приключване на първи семестър имат среден успех от следването не по-малък от отличен (5,50). Темата на дипломната работа се избира от проблематиката на изучаваните дисциплини. Ръководителите на дипломни работи са хабилитирани лица или лица, които притежават научна степен “доктор”. При разработване на дипломната работа се спазват изискванията за разработване на дипломна работа, валидни за специалностите в Педагогически факултет, които са оповестени на страницата на факултета в сайта на ВТУ.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като:
 • социален педагог в образователни, социални и социалнопедагогически институции и организации;
 • социален педагог в социални услуги;
 • консултант в държавни и общински структури и неправителствени организации с образователни, рехабилитационни и корекционни функции;
 • експерт в структури и звена в социалната и социалнопедагогическата система и системата на предучилищното и училищното образование;
 • специалист в социалната сфера във всички социални услуги и институции;
 • ръководител на специализирани институции и социални услуги.