Социалнопедагогическа работа с младежи


Форми на обучение / Информационен пакет:

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Изисквания за прием:

Обучението в специалност Социалнопедагогическа работа с младежи е предназначено за завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“  от същото професионално направление - 2 семестъра. И за завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“  от друго професионално направление -3 семестъра.

Цели на програмата:

Магистърската програма цели да осигури разгърната общотеоретична, методическа и практическа подготовка на бъдещите специалисти за успешна професионална дейност като младежки работник. Тя се базира на съвременните социално-икономически потребности и спецификата на работата с младежи от различни социални групи.
Обучението в магистърската програма осигурява:
 • подготовка за практикуване на професията младежки работник чрез развиване на професионални компетентности;
 • повишаване на образователния, социалния, педагогическия, психологическия и изследователски потенциал на бъдещите педагогически специалисти;
 • високоефективно и продуктивно интегриране на междуобластно и междунаучно ниво на нагласи, знания, умения и отношения у студентите от областта на социалните и хуманитарните науки;
 • стремеж към самоусъвършенстване и упражняване на широка обществена дейност чрез включване в педагогическото изследователско пространство в контекста на процеса на изграждане на европейска икономика, основана на знанието.
Учебното съдържание покрива стандартите за ОКС „Магистър”, определени в Националната квалификационна рамка и изискванията за придобиване на професионална квалификация “учител”(Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител” приета с ПМС № 289 от 7.11.2016 г, обн., ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от учебната 2017/2018 г.) . То е съобразено с основните изисквания, отразени в Европейската квалификационна рамка и Квалификационната рамка на Европейското образователно пространство за висше образование (КРЕПВО).

Професионална квалификация:

Педагог, младежки работник

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Обучението по магистърската програма е ориентирано към достигане на високо равнище на професионална подготовка и формиране на компетентности, съобразно европейските и национални образователни приоритети. Като резултат се постига:
 1. Формиране на компетенциите на студентите с цел ефективно практикуване на професията „младежки работник”.
 2. Придобиване на образователна и квалификационна степен „магистър“ по специалността.
Знания:
 • задълбочени теоретически знания за нормативно.- правните основи на организацията на младежките политики и управлението на тези политики през призмата на държавния сектор и регионалните приоритети;
 • знания за младежката политика в България, нейното реално състояние и приоритети със специален фокус върху социалнопедагогическите аспекти;
 • знания за младежта като социодемографска група, като се акцентира на нейния демографски профил, образователна структура, нагласи за семейство и брак;
 • знания за работата в интеркултурна среда, за миграционните процеси и младежка заетост;
 • знания за спецификата на професионалните дейности за подкрепа на младите хора, свързана с образование, заетост, създаване на семейство и пълноценна социална реализация.
Умения:
 • умения за социално-педагогическа и консултантска дейност в различните сектори на социалната сфера, на образователната система и в неправителствените и обществените структури, свързани с младежи;
 • уменията за подготовка и реализация на проекти по национални и европейски програми, свързани с младежката проблематика;
 • комуникативни умения, умения за работа в група и за оптимално реализиране на социални взаимодействия;
 • общи и специални умения за работа по развитие на способностите на младежите;
 • умения за адаптиране, за вземане на мобилни и адекватни решения в съответствие със съвременните научни постижения и променящата се социална среда, с личностния и съобразно социален контекст на младите хора;
 • умения за организиране и провеждане на интегрирано и индивидуално обучение;
 • умения за работа в мултикултурна образователна среда;
 • умения за установяване и формиране на културните потребности на различните социални групи;
 • умения за разработване и реализиране на културно-просветни програми;
 • стремеж към непрекъснато личностно усъвършенстване, повишаване на професионалната квалификация и кариерно развитие;
 • умения за създаване на научна разработка, за научна защита и аргументация.
Компетентности – лични и професионални (способност за извършване на професионални дейности на равнище стандартите за образователно-научната степен).
 • компетенции за провеждане на социалнопедагогически дейности в съответствие с новите обществени приоритети и стимулиране на потенциалните възможности на всеки индивид;
 • компетенции за работа с младежи с изявени интереси в различни области;
 • компетенции за работа с младежи от уязвими групи и общности за адаптация към социалната среда;
 • компетенции за изследователска и проектна дейност в младежката дейност.

Възможности за стажове и практики:

При обучение 2 семестъра, практиката се осъществява  във втори семестър и включва провеждане, наблюдаване и анализ на социални дейности от всеки студент. Студентите представят порт-фолио на проведени дейности, протоколи на наблюдавани форми на работа в социални институции, разработени примерни проекти за работа в определени направления.
При обучение 3 семестъра, практиката се осъществява  в трети семестър и включва провеждане, наблюдаване и анализ на социални дейности от всеки студент. Студентите представят порт-фолио на проведени дейности, протоколи на наблюдавани форми на работа в социални институции, разработени примерни проекти за работа в определени направления.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До дипломиране се допускат студенти, успешно положили семестриалните изпити от курса на обучение и провели педагогическите практики.
В зависимост от успеха и мотивацията, студентите имат право на избор между полагане на писмен държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа. Условията за допускане, разработване и защита на дипломна работа са отразени в Правилник на Педагогическия факултет.
До разработване на дипломна работа се допускат студенти, които след приключване на първи семестър имат среден успех от следването не по-малък от отличен (5,50) и оценка по съответната дисциплина, в чиято област е избрана темата на дипломната работа, не по-малък от отличен (6.00). Темата на дипломната работа се избира от проблематиката на педагогическите, психологическите и методическите дисциплини. Ръководителите на дипломни работи са хабилитирани лица или лица, които притежават научна степен “доктор”. Темите за дипломните работи и съответният ръководител се предлагат от катедрата  и се утвърждават от Декана.

Професионална реализация:

Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен „магистър” по педагогика и могат да осъществяват професионална дейност в следните области:
 • Младежка работа във всички видове образователни институции.
 • Социалнопедагогическа дейност в центрове, предлагащи образователни и социални услуги.
 • Младежка работа с млади хора с изявени интереси в различни области;
 • Организаторска и консултантска дейност в центрове за организация на свободното време;
 • Специализирана работа с младежи в неравностойно социално положение с проблеми в общуването и адаптацията към социалната среда;
 • Организаторска и консултантска дейност в различни държавни структури със социализиращи и социално-интегриращи функции.
 • Организаторска и консултантска дейност в центрове предоставящи „услуги в общността”; в центрове работещи по здравни и образователни програми и др.
 • Консултантска работа с родители, деца, учители, възпитатели при възникване на социални и поведенчески проблеми, със семействa и млади хора, включени в различни програми за подкрепа и социална интеграция.
 • Специализирана организаторска, диагностична и контролна дейност в сферите за подпомагане, рехабилитиране, ресоциализация и интеграция  на младежи.
 • Експертна дейност в звена на държавния сектор и обществени организации.