Предприемачество в образованието


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Изисквания за прием:

Обучението в специалност “Предприемачество в образованието” е предназначено за завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ в специалности от професионални направления 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика

Цели на програмата:

Магистърската програма "Предприемачество в образованието” има за цел да задоволи  нарастващите потребности  на обществото, образователните институции и бизнеса от високо квалифицирани специалисти от областта на предприемачеството и предприемаческото обучение, както и да подпомогне директорите и учителите при набора и ориентирането на профилирано образование. Обучението е насочено към подготовката на специалист с предприемаческа компетентност, работещ в активно променяща се среда, компетентен да интегрира  традиционни и иновативни функции и аспекти на  предприемачеството.
Учебната документация е съставена съобразно държавните изисквания за обучение в  ОКС "магистър", Закона за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България в синхрон с професионалните длъжности, включени в Националната класификация на професиите и длъжностите. Разработената концепция  е в  съответствие с актуалните  тенденции,  свързани с търсенето на висококвалифицирани специалисти, способни да реализират във висока степен на самостоятелност и отговорност своите знания, умения, лични и професионални компетентности.         
 
Обучението в магистърската програма осигурява:
1. Подготовка за практикуване на професията чрез развиване на професионални компетентности.
2. Формиране на технологична култура и икономическа грамотност у подрастващите.
3. Повишаване на образователния, социалния, педагогическия, психологическия и изследователски потенциал на бъдещите педагогически специалисти.
4. Високоефективно и продуктивно интегриране на междуобластно и междунаучно ниво на нагласи, знания, умения и отношения у студентите от областта на социалните, икономическите  и хуманитарните науки.
5. Стремеж към самоусъвършенстване и упражняване на широка обществена дейност чрез включване в педагогическото изследователско пространство в контекста на процеса на изграждане на европейска икономика, основана на знанието.

Професионална квалификация:

Педагог. Магистър по предприемачество в образованието

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Обучението по магистърската програма е ориентирано към достигане на високо равнище на професионална подготовка и формиране на компетентности, съобразно европейските и национални образователни приоритети. Като резултат се постига:
1. Формиране на компетенциите на студентите с цел ефективно практикуване на образователни дейности, свързани с предприемачеството.
2. Придобиване на образователна и квалификационна степен „магистър“ по специалността.
 
Знания:
Подготовката на завършващите магистърската програма е обвързано с придобиването на знания и практически умения, свързани с обучението по предприемачество като доказана фирмена, образователна и личностно-поведенческа практика; управлението на основни образователни и възпитателни процеси в образователни заведения от различен тип.
Умения:
 • умение да планират,  организират и  контролират дейности, свързани с предприемачеството;
 • умения за анализиране, оценяване, критично мислене и непрекъснато професионално-теоретическото развитие за повишаване на компетенциите и професионалните потребности;
 • умения за социално-педагогическа и консултантска дейност в образователната система, в неправителствените и обществените структури;
 • уменията за подготовка и реализация на проекти по национални и европейски програми, свързани с предприемачеството;
 • комуникативни умения, умения за работа в група и за оптимално реализиране на образователни и социални взаимодействия;
 • общи и специални умения за развитие на способностите на деца и учащи;
 • умения за адаптиране, за вземане на мобилни и адекватни решения в съответствие със съвременните научни постижения и променящата се социална среда, с личностния и съобразно социален контекст на учащите;
 • умения за работа в образователна и професионална среда по проблемите на предприемачеството;
 • умения за установяване и формиране на предприемачески потребности у учащи и младежи;
 • умения за разработване и реализиране на програми, свързване с предприемачеството;
 • стремеж към непрекъснато личностно усъвършенстване, повишаване на професионалната квалификация и кариерно развитие;
 • умения за създаване на научна разработка, за научна защита и аргументация.
 Компетентности – лични и професионални (способност за извършване на професионални дейности на равнище стандартите за образователно-научната степен).
 • Компетенции за провеждане на образователни дейности в различни институции в съответствие с новите обществени приоритети и стимулиране на потенциалните възможности на всеки индивид;
 • Компетенции за предприемаческо обучение, за квалификация и преквалификация на работещи и безработни;
 • Компетенции за работа с деца и учащи с изявени интереси в различни области;
 • Компетенции за работа с учащи за тяхното професионално ориентиране и професионално обучение, за подготовката им за бъдеща професионална реализация;
 • Компетенции за изследователска и проектна дейност в сферата на образованието, с ориентация към формиране на предприемачески отношения към различни сфери от заобикалящата среда;

Възможности за стажове и практики:

Практиката се осъществява  в трети семестър и включва наблюдение, провеждане и анализ на  дейности от всеки студент. Студентите представят порт-фолио на проведени дейности, протоколи на наблюдавани форми на работа в социални институции, разработени примерни проекти за работа в определени направления.
 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До дипломиране се допускат студенти, успешно положили семестриалните изпити от курса на обучение и провели педагогическите практики.
В зависимост от успеха и мотивацията, студентите имат право на избор между полагане на писмен държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа. Условията за допускане, разработване и защита на дипломна работа са отразени в Правилник на Педагогическия факултет.
До разработване на дипломна работа се допускат студенти, които след приключване на първи семестър имат среден успех от следването не по-малък от отличен (5,50) и оценка по съответната дисциплина, в чиято област е избрана темата на дипломната работа, не по-малък от отличен (6.00). Темата на дипломната работа се избира от проблематиката на педагогическите, психологическите и методическите дисциплини. Ръководителите на дипломни работи са хабилитирани лица или лица, които притежават научна степен “доктор”. Темите за дипломните работи и съответният ръководител се предлагат от катедрата  и се утвърждават от Декана.
 

Професионална реализация:

Завършилите пълния курс на магистърското обучение получават диплома за Педагог. Магистър по Предприемачество в образованието. Документът им дава право да се реализират в сферите на образованието и стопанската дейност като:
 • преподаватели в обучаващи институции, курсове и програми, свързани с подготовката на учащи в предприемаческа култура, както и с квалификацията и преквалификацията на работещи или безработни;
 • консултанти по проблемите на предприемачеството в системата на формалното и неформалното образование;
 • организатори на предприемаческо обучение в рамките на формалното образование, както и  в алтернативните форми на неформалното образование;
 • експерти и оценители на проекти и програми по предприемаческо обучение в сферата на формалното образование и продължаващото обучение;
 • автори на образователни проекти и ръководители на екипи, свързани с обучението по предприемачество в сферата на формалното и неформалното образование;
 • Експертна дейност в звена на държавния сектор и обществени организации.