Ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)  Дистанционна (Педагогически факултет)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Изисквания за прием:

Програмата е предназначена само за кандидати от същото направление. Приемът се осъществява след представяне на диплома от предходно образование – образователно-квалификационни степени „бакалавър” или „магистър” от професионално направление 1.2. Педагогика.

Цели на програмата:

Целта на програмата е да подготви педагогически специалисти с ОКС „магистър” и професионална квалификация: „магистър педагог”, компетентни да ограмотяват деца и възрастни от етнически малцинствени общности (фокус роми и турци).

Професионална квалификация:

Магистър-педагог

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания
Обучението способства за придобиване на специализирани познания с комплексен, интердисциплинарен характер за:
 • съвременните интеркултурни взаимодействия и езиковите политики на европейско и на национално ниво;
 • съвременните форми и средства, специфичните методи/техники за повишаване ефективността на ограмотяването на деца и възрастни от малцинствени етнически общности;
 • интегративните връзки между ограмотяването на деца и възрастни от малцинствени етнически общности и социалната работа с рискови общности, социалната работа със семейства, приобщаващото образование и др.;
 • взаимодействието между формалното и неформалното образование при ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности.
Умения
В образователния процес студентите придобиват умения за:
 • контент анализ на актуални документи в областта на изучаваната проблематика и рационална работа със специализирана научна литература;
 • прилагане на съвременна методика на ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности, отчитаща потребностите и възможностите на различни групи сред деца и неграмотни/малограмотни възрастни;
 • социално взаимодействие с рискови общности и със семейства в процеса на ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности;
 • осъществяване на ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности в условия на приобщаващо образование;
 • реализиране на междуинституционални взаимодействия при ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности;
 • насърчаване на неформалното образование и самостоятелното учене при ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности;
 • успешно осъществяване на дейности по проекти при ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности и др.
Компетентности
Дипломирането по специалността осигурява формирането на компетентност за:
 • планиране, подготовка и провеждане на образователен процес, насочен към устойчиво ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности;
 • взаимодействие с широк кръг институции с цел устойчиво ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности;
 • вземане на адекватни решения в съответствие със съвременните научни постижения и променящите се езикови, образователни, социални и икономически реалности;
 • организиране и провеждане на научноизследователска дейност по актуални въпроси от изучаваната проблематика.

Възможности за стажове и практики:

Участниците в магистърската програма имат възможност да се включат и в европейския проект „Студентски практики” на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, в проекта „Еразъм+”, както и във всички стажантски проекти на национално и европейско равнище.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Дипломирането се осъществява чрез писмен държавен изпит или защита на дипломна работа. До писмен държавен изпит/защита на дипломна работа се допускат студенти, които са положили успешно семестриалните си изпити. Защита на дипломна работа е допустима при успех от семестриалните изпити мн. добър 5 и по-висок.
Студентите, изпълнили задълженията си по учебния план и положили успешно държавен изпит/защитили дипломна работа, получават диплома за завършено висше образование с професионална квалификация „магистър-педагог“ на образователната и квалификационна степен „магистър“.

Професионална реализация:

На успешно дипломиралите се в магистърската програма се предоставят възможности за реализация като:
 • преподавател, специалист по образователни методи (с фокус ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности) - учител методик, възпитател методик;
 • преподавател по изкуства в извънкласни и извънучилищни дейности (с фокус насърчаване на грамотността у деца и възрастни от малцинствени етнически общности);
 • учител в обслужващи звена в системата на народната просвета (с фокус насърчаване на грамотността у деца и възрастни от малцинствени етнически общности);
 • консултант-експерт по програми и проекти на държавни институции и неправителствени организации във връзка с ограмотяването на лица от етнически малцинствени общности (с цел стимулиране на социалното включване и заетостта, борба с противообществените прояви и др. под.);
 • консултант-експерт и изследовател в научни институти и др.