Информационни и комуникационни технологии в началното училище


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)  Дистанционна (Педагогически факултет)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Изисквания за прием:

В магистърската програма се обучават студенти, придобили ОКС „бакалавър" или ОКС „магистър” в професионално направление 1.2 Педагогика, или придобили бакалавърска или магистърска степен в други професионални направления, притежаващи учителска правоспособност.

Цели на програмата:

Обучението в магистърската програма има за цел да осигури задълбочена теоретическа и практическа подготовка на бъдещите специалисти за успешна професионална дейност в начален етап на образование. Обучението в магистърската програма е насочено към усъвършенстване на дигиталните компетентности на съвременния начален учител; разширяване на знанията за новите компютърно и уеб базирани педагогически подходи, както и за надграждане на уменията за работа със съвременни електронни средства за обучение и тяхното приложение в учебния процес на началното образование.

Професионална квалификация:

Експерт по информационни и комуникационни технологии в началното училище

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Като резултат от обучението в образователната програма се очаква студентите да достигнат ниво на компетентност, съответстващо на изискванията за ОКС „магистър“ съгласно Европейската квалификационна рамка и Националната квалификационна рамка на Република България. С оглед качествено прилагане на компетентностния подход в педагогическите взаимодействия, бъдещите експерти следва да притежават:
Знания за:
 • съвременни тенденции в областта на дигиталната компетентност;
 • понятийно-терминологичния апарат относно интегриране на информационните и комуникационните технологии в процеса на обучение и възпитание в началното училище;
 • същностни характеристики на съвременните информационни и комуникационни технологии;
 • възможностите за приложението им в урочната дейност, разширяване на информационната основа на образователния процес в началното училище.
Умения за:
 • конструиране на интерактивна образователна среда;
 • използване на електронни образователни ресурси в началното училище;
 • разработване на образователни информационни продукти в учебния процес (урочно съдържание, нагледни материали, онлайн представяния, демонстрации и др.), за създаване на информационно-образователно пространство в урочната дейност;
 • планиране и организиране на дейности, свързани с придобиване на съвременни компютърни информационни компетенции.
Отношения/нагласи, включващи:
 • професионално поведение и етични отношения във взаимодействията с участниците в образователния процес;
 • съблюдаване и прилагане на законовите норми и правила в педагогическата дейност;
 • сътрудничество и екипност в съвместната работа със специалисти с различна експертиза;
 • инициативност, иновативност, гъвкавост и отговорност при изпълнение на професионалните задължения и мотивация за непрекъснато професионално развитие.

Възможности за стажове и практики:

По време на обучението на студентите се осигурява възможност за включване в различни форуми, кръгли маси, конференции, проекти и стажантски програми в образователни и социално-педагогически институции. Те разработват и представят практически задачи по изучаваните дисциплини, споделяне на опит и добри практики.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До дипломиране се допускат студенти, успешно положили семестриалните си изпити. Формата на дипломиране е писмен изпит или защита на дипломна работа. Темата на дипломната работа се избира от проблематиката на изучаваните дисциплини. До разработване на дипломна работа се допускат студенти, които след приключване на първи семестър имат среден успех от следването не по-малък от отличен (5,50) и оценка по съответната дисциплина, в чиято област е избрана темата на дипломната работа, не по-малък от отличен (6.00). Ръководителите на дипломни работи са хабилитирани лица или лица, които притежават научна степен “доктор”.

Професионална реализация:

На успешно дипломиралите се в магистърската програма се предоставят широки възможности за реализация като:
 • учител, използващ информационно-комуникационните технологии в учебния процес в началното училище;
 • ръководител на интерактивен методически кабинет за използване на електронни образователни средства;
 • консултант по интегриране на информационно-комуникационните технологии в учебния процес в началното училище;
 • консултант по технологични иновации в началното училище и др.