Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО)


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Педагогически факултет) - 3 семестъра без учителска правоспособност  Задочна (Педагогически факултет) - 3 семестъра без учителска правоспособност

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Изисквания за прием:

Прием на кандидати от същото направление: Кандидатите от същото направление вече притежават учителска правоспособност. Техният прием се осъществява след представяне на доказателство за равнището на владеене на английски език:
 1. Международен сертификат – минимум на равнище В 2 от Европейската езикова рамка (самостоятелно владеене).
 2. Академична справка - с хорариум от най-малко 400 часа обучение по английски език във висше училище.
 3. Диплома от езикова гимназия с профил „английски език” като първи чужд език.
Приемът на кандидати, завършили бакалавърската степен на образователните програми: “Предучилищна педагогика и чужд език (английски)” и “Начална училищна педагогика и чужд език (английски)” в български висши училища, се осъществява чрез представяне на дипломата за бакалавърска степен по тези специалности.
 
Прием на кандидати от друго направление: Кандидатите от друго направление не притежават учителска правоспособност. Приемът им се осъществява след представяне на доказателство за равнището на владеене на английски език:
 1. Международен сертификат – минимум на равнище В 2 от Европейската езикова рамка (самостоятелно владеене).
 2. Академична справка - с хорариум от най-малко 400 часа обучение по английски език във висше училище.
 3. Диплома от езикова гимназия с профил „английски език” като първи чужд език.

Цели на програмата:

Целта на програмата е да подготви педагогически специалисти с ОКС „Магистър” и професионална квалификация: „Педагог, учител по английски език в начален етап”, компетентни да преподават английски език на деца от предучилищна възраст и ученици от началния етап на основната образователна степен.

Професионална квалификация:

Педагог, учител по английски език в начален етап

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Обучението на студентите в специалност “Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО)”, ОКС “Магистър”, осигурява овладяването на следните:
Знания:
 • знания по дидактика, начално образование и образователни технологии;
 • знания за тенденциите в развитието на европейската езикова образователна политика;
 • знания за съвременните достижения на теорията и методиката за учене и усвояване на английски като чужд език;
 • знания за приложението на съвременни информационни и комуникационни технологии в обучението по английски език на ученици от началния етап;
 • знания за спецификата на процеса на начално ограмотяване по английски като чужд език;
 • знания за методите и формите на оценяване на постиженията по английски език на учениците от начален етап;
 • знания за съдържанието, структурата и графичното оформяне на научни текстове.
Умения:
 • да планират, подготвят и провеждат образователен процес по английски език в начален етап;
 • да ръководят процеса на ограмотяване по английски език;
 • да организират и провеждат научноизследователска дейност по актуални проблеми на ранното чуждоезиково обучение;
 • да изготвят различни видове научни разработки (реферат, курсова работа, дипломна работа, статия и др.).
Компетентности за:
 • планиране, подготовка и провеждане на образователен процес по английски език в начален етап;
 • диагностициране и оценяване на постиженията на учениците;
 • организиране и провеждане на научноизследователска дейност по актуални проблеми на ранното езиково обучение;
 • използване на съвременни информационни технологии за оптимизиране на образователните дейности по английски език;
 • вземане на адекватни решения в съответствие със съвременните научни постижения и променящите се образователни езикови реалности.

Възможности за стажове и практики:

Учебният план на програмата осигурява възможност за провеждане на хоспитиране, текуща практика по английски език и стажантска практика в базови училища на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” или в образователни институции по местоживеене на студентите.
Участниците в магистърската програма имат възможност да се включат и в европейския проект „Студентски практики” на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, в проекта „Еразъм+”, както и във всички стажантски проекти на национално и европейско равнище.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До държавен изпит се допускат студенти, които са положили успешно семестриалните си изпити и са представили документ за проведена практика.
Студентите избират да разработят и защитят дипломна работа върху тема, свързана с проблематиката на изучаваните дисциплини, или да положат писмен държавен изпит по тема от лекционните курсове на специалността.
Полагането на държавен (практико-приложен) изпит е задължително и при двата варианта съгласно: „Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“.
Студентите, изпълнили задълженията си по учебния план и положили успешно държавните си изпити, получават диплома за завършено висше образование с професионална квалификация „педагог, учител по английски език в начален етап“ на образователната и квалификационна степен „магистър“.

Професионална реализация:

Завършилите пълния курс на обучение получават диплома за магистърска степен по специалност “Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО)”. Дипломата им дава право да заемат следните длъжности в системата на образованието:
 • учител по чужд език (английски) в начален етап;
 • учител методик (по Ранно чуждоезиково обучение на английски език);
 • учител в детска градина (по английски език);
 • преподавател по чужд език (английски) в извънкласни и извънучилищни дейности.