Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)  Дистанционна (Педагогически факултет)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Изисквания за прием:

В магистърска програма „Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности“ се приемат кандидати, завършили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в специалността „Социална педагогика“, „Специална педагогика“ или други сродни на тях специалности в професионално направление 1.2. Педагогика, ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в специалности „Социални дейности“, „Психология“ или сродни на тях специалности.

Цели на програмата:

Обучението в магистърската програма има за цел да осигури задълбочена теоретическа и практическа подготовка на бъдещите специалисти за успешна професионална дейност в различните сектори на социалната, социалнопедагогическата, превантивната, корекционната, ресоциализационна и пробационната сфера, в неправителствени организации със социална насоченост на дейността, специализирани /държавни и частни/ институции, организации и услуги за работа с деца, младежи и възрастни. Обучението в магистърската програма е насочено към изграждане на професионалния профил на специалиста „социален педагог“ за работа в системата на социално-превантивната, ресоциализационната и пробационната дейност и се осъществява в съответствие с държавните нормативни документи в системата на висшето образование и с образователната мисия и политика на Великотърновския университет.
Учебното съдържание на образователната програма покрива стандартите за ОКС „магистър”, определени в Националната квалификационна рамка (ниво 7). То е съобразено с изискванията за овладяване на минимума от знания, умения и компетентности, съобразно Квалификационната рамка на Европейското образователно пространство за висше образование (КРЕПВО).

Професионална квалификация:

Социален педагог. Магистър по социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Като резултат от обучението в образователната програма се очаква студентите да достигнат ниво на компетентност, съответстващо на изискванията за ОКС „магистър“ съгласно Европейската квалификационна рамка и Националната квалификационна рамка на Република България. С оглед качествено прилагане на компетентностния подход в социалнопедагогическите взаимодействия, бъдещите магистри по „Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности“ следва да притежават:
Знания за:
 • теоретични подходи и практически дейности в областта на основите, методиката, управлението и контрола на социално-превантивните, корекционно-ресоциализиращите и пробационните дейности;
 • закономерностите, принципите, подходите в социалнопедагогическите взаимодействия, ориентирани към превенция на социални проблеми, подкрепа и подпомагане на личността в нейното развитие и социализация;
 • стратегиите и методите при осъществяване на различни форми на корекционно-ресоциализационна и пробационна дейност по отношение на непълнолетните и възрастните;
 • новите достижения, опит и добри практики в областта на превенцията на различни социални конфликти и проблеми, засягащи детето, възрастния, семейството, групите и общностите.
Умения за:
 • организиране и управление на социалната и социалнопедагогическата среда, съобразно превантивните, ресоциализационните характеристики на дейността;
 • диагностика, планиране, организиране, реализиране и контрол на социално-превантивните и пробационните дейности;
 • идентифициране на рискове и потребности и прилагане на ефективни стратегии за повлияване в съответствие с конкретния контекст – превантивна или ресоциализационна работа на съответните равнища;
 • използване на подходящи методи и техники в индивидуалната, груповата работа, при работата със семейства за превантивна, ресоциализационна и пробационна дейност;
 • за превенция на социални и социалнопедагогически проблеми;
 • за корекционна, ресоциализационна и пробационна дейност;
 • за превенция и контрол на престъпността на различните равнища на социалнопедагогическата система: микро-, мезо-, макроравнище.
Отношения/нагласи:
 • професионално поведение и етични отношения във взаимодействията с участниците в социално-превантивния, ресоциализационния и пробационния процес;
 • съблюдаване и прилагане на законовите норми и правила в социалната и социалнопедагогическата дейност;
 • сътрудничество и екипност в съвместната работа със специалисти с различна експертиза;
 • ефективна комуникация и партньорство при работата;
 • инициативност, иновативност, гъвкавост и отговорност при изпълнение на професионалните задължения и мотивация за непрекъснато професионално развитие.
Професионални компетентности за:
 • организиране и управление на социлнопревантивния, ресоциализационния и пробационния процес в социалната и социалнопедагогическата практика чрез използване на съвременни технологии, методи, подходи, техники;
 • прилагане на знания, умения и отношения по посока усъвършенстване на социалнопедагогическата превантивна, ресоциализационна и пробационна работа и цялостното (холистичното) развитие на личността на клиента;
 • организиране на социалнопедагогическа интеракция за подпомагане и постигане на ефективност и резултатност при разрешаването на случаите с деца, възрастни и семейства в социално-нравствена деградация, риск и пр., за овладяване на ефективни модели за устойчиво социално функциониране;
 • вземане на адекватни решения в реална работна среда, съответстващи на конкретната ситуация;
 • мотивиране към отговорност, гъвкавост, решителност, активност и креативност при осъществяване на професионалните взаимодействия.

Възможности за стажове и практики:

Практическата подготовка на студентите се провежда в реална работна среда в социални и социалнопедагогически институции, организации и услуги. По време на обучението на студентите се осигурява възможност за включване в мобилности, проекти, стажантски програми и други форми на практическа дейност в системата на социалната и социалнопедагогическата работа.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До дипломиране се допускат студенти, успешно положили семестриалните си изпити. Формата на дипломиране е държавен изпит (писмен) или защита на дипломна работа. До разработване на дипломна работа се допускат студенти, които след приключване на първи семестър имат среден успех от следването не по-малък от отличен (5,50). Темата на дипломната работа се избира от проблематиката на изучаваните дисциплини. Ръководителите на дипломни работи са хабилитирани лица или лица, които притежават научна степен “доктор”. При разработване на дипломната работа се спазват изискванията за разработване на дипломна работа, валидни за специалностите в Педагогически факултет, които са оповестени на страницата на факултета в сайта на ВТУ.

Професионална реализация:

Завършилите магистърската програма получават квалификация, въз основа на която могат да осъществяват възпитателна, превъзпитателна, корекционна, ресоциализираща и пробационна дейност в качеството си на: възпитатели, експерти,
социални педагози, социални работници в държавни и частни институции, организации, институции и социални услуги, неправителствени организации и международни организации за превенция и ресоциализация по проблемите на деца, младежи и възрастни, като:
 • социален педагог/педагог/възпитател в социални институции и социални услуги за деца и лица;
 • специалист социалнопедагогическа работа и социални дейности в социални услуги, органи по закрила, държавни, областни и общински звена със социално-превантивни и корекционно-ресоциализиращи функции;
 • консултант в държавни структури и неправителствени организации с превантивни, рехабилитационни и корекционни функции;
 • консултант-експерти в държавни, областни и общински звена, свързани със социалната сфера;
 • специалист в диагностични центрове към социални и социалнопедагогически структури;
 • в секторни поделения на МВР, МП, МТСП, МЗ и др.;
 • в структурите на Министерството на вътрешните работи - детска педагогическа стая, ДВНМН;
 • в структурите на Министерство на правосъдието – пробационни структури, места за лишаване от свобода;
 • в неправителствени организации и граждански сектор със социална и социално-превантивна насоченост на дейността;
 • специалист на административно-управленски позиции в социалнопедагогически и социални институции и услуги.