Съвременни образователни технологии


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)  Дистанционна (Педагогически факултет)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Изисквания за прием:

Магистърската програма е за кандидати, завършили ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ в ПН 1.2. Педагогика, 1.3 Педагогика на обучението по... или от друго професионално направление, притежаващи квалификация „учител“.

Цели на програмата:

 • придобиване на задълбочени познания за образователния процес и за актуални тенденции в педагогическата практика;
 • разширяване на общотеоретичната и методическата компетентност за организацията, технологията, управлението и реализирането на учебно-възпитателния процес в училище;
 • повишаване на образователния, изследователския и социалния потенциал на бъдещите педагогически специалисти чрез продуктивно интегриране на междунаучно ниво на знания, умения и компетентности от областта на социалните и хуманитарните науки;
 • модериране на устойчива готовност за самоусъвършенстване и упражняване на обществена дейност чрез включване в педагогическото изследователско пространство в контекста на европейска икономика, основана на знанието;
 • развитие на компетентности, които подпомагат научната организация на педагогическата работа в училище според съвременните европейски стандарти.

Професионална квалификация:

Магистър по съвременни образователни технологии

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Като резултат от обучението в образователната програма се очаква студентите да достигнат ниво на компетентност, съответстващо на изискванията за ОКС „магистър“ съгласно Европейската квалификационна рамка и Националната квалификационна рамка на Република България. С оглед качествено прилагане на компетентностния подход в педагогическите взаимодействия, бъдещите педагогически съветници следва да притежават:
Знания за:
 • теоретичните основи на образователните технологии;
 • видовете съвременни образователни технологии и възможностите за приложението им в образователния процес;
 • съвременни подходи и модели на обучение;
 • традиционни и алтернативни методи за оценяване постиженията на учениците;
 • европейските образователни приоритети, в контекста на образователните технологии;
 • съвременни технологии за създаване на приобщаваща среда и подкрепа личностното развитие на учениците.
 • съвременни методи за научно изследване на педагогическата реалност.
Умения за:
 • подбор и оценка на съвременни образователни технологии в контекста на разнообразните цели и задачи на образователния процес;
 • използване на разнообразни съвременни образователни технологии в образователния процес;
 • организиране на благоприятна на развитието на учениците образователна среда, базирана на използването на съвременни образователни технологии;
 • организиране и управление на разнообразни взаимодействия: учител-ученик, учител – родител;
 • прилагане на разнообразни научни методи за изследване на образователния процес.
Отношения:
 
 • професионално отношение към организиране на образователния процес в съответствие със съвременното развитие на обществото и особеностите на поколението на 21 в.;
 • нагласа за използване на нови технологии в образователния процес;
 • инициативност, иновативност, гъвкавост и отговорност при изпълнение на професионалните задължения и мотивация за непрекъснато професионално развитие.
Компетентности:
Придобиване на основни компетентности за:
 • организиране и управление на образователния процес чрез използване на съвременни образователни технологии;
 • прилагане на знания, умения и отношения по посока усъвършенстване на образователния процес и цялостното (холистичното) развитие на учениковата личност;
 • организиране на педагогическа интеракция, която подпомага постигането на успешни резултати, подготвящи за овладяване на образователното съдържание в различните образователни направления;
 • мотивиране на учениците да участват активно в разнообразни образователни дейности, насочени към личностен просперитет;
 • стимулиране на иновативност и креативност в рамките на педагогическите взаимодействия;

Възможности за стажове и практики:

Практическото обучение по програмата, осигуряващо задълбочаване на професионално-практически знания, умения и компетентности на студентите, се осъществява чрез посещения в базови за университета образователни институции, на основата на сключени двустранни договори.
Предлагат се възможности за реализиране на европейски мобилности с цел практика чрез платформи и договори съвместно с отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Формата на дипломиране е съобразена с чл. 45 от Закона за висше образование.
До дипломиране се допускат студенти, успешно положили семестриалните си изпити. Формата на дипломиране е писмен изпит или защита на дипломна работа. Темата на дипломната работа се избира от проблематиката на изучаваните дисциплини. До разработване на дипломна работа се допускат студенти, които след приключване на първи семестър имат среден успех от следването не по-малък от отличен (5,50) и оценка по съответната дисциплина, в чиято област е избрана темата на дипломната работа, не по-малък от отличен (6.00). Ръководителите на дипломни работи са хабилитирани лица или лица, които притежават научна степен “доктор”.
Датите и комисиите за държавните изпити се определят със заповед на ректора като в тях се включват хабилитирани преподаватели или преподаватели с образователна и научна степен „доктор“, учители-наставници и представители на работодателите.
Оценяването е по шестобалната система с точност до цяло число.

Професионална реализация:

Подготовката по програмата осигурява условия за пълноценна професионална, социална и творческа реализация на завършилите студенти чрез устойчив и приобщаващ балансиран растеж спрямо териториалните потребности от педагогически специалисти в Република България.
Успешно завършилите обучението по програмата в ОКС „магистър” могат да заемат следните позиции:
 • учители, възпитатели и други педагогически специалисти;
 • организатори, консултанти и обучители в специализирани институции за работа с деца и учащи;
 • експерти в държавни и неправителствени организации.