Педагогика на деца със специални образователни потребности


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)  Дистанционна (Педагогически факултет)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Изисквания за прием:

Право на обучение имат завършилите бакалавърска или магистърска степен в професионално направление 1.2. Педагогика, притежаващи учителска правоспособност.

Цели на програмата:

Мисията на магистърската програма „Педагогика на деца със специални образователни потребности“ е свързана с подготовката на специалисти, чиито професионални функции и компетентности са свързани с анализа на специалните образователни потребности, разработването и изпълнението на учебната програма и плана за подкрепа.
Целта на магистърската програма е подготовката на висококвалифицирани ресурсни учители, ангажирани с планирането, организацията и осигуряването на подкрепата в обучението на децата и учениците със специални образователни потребности.
Задачите са:
 • да осигури трансфера на научните постижения в професионални знания, умения и компетентности;
 • да подготви ресурсния учител като водещ специалист и ресурс в приобщаващото образование.

Професионална квалификация:

Ресурсен учител

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Завършилите обучението в специалност “Педагогика на деца със специални образователни потребности” придобиват ОКС „магистър“ по Специална педагогика с професионална квалификация „ресурсен учител“.
Учебният план е структуриран с оглед на специфичния характер на академичните знания, умения и професионални компетентности на ресурсния учител.
Знания за:
 • основните състояния (описание, класификации, характеристики);
 • референтните теории за развитието на децата и учениците със специални образователни потребности – фактори на подкрепа;
 • методологията и методите на функционално оценяване;
 • диференциацията и индивидуализацията на образователния процес, процесите на преподаване и учене;
 • същността, принципите и моделите на приобщаващото образование.
Умения за:
 • функционално оценяване на индивидуалните способности и образователните потребности;
 • адаптация на образователната среда и обучението с оглед на индивидуалните потребности;
 • определяне на образователните цели, задачи и дейности съобразно образователните потребности на детето и ученика;
 • планиране, организация и осъществяване на образователния процес, индивидуалната и груповата работа, организация на свободното време в училище и извън училище;
 • създаване на условия за стимулиране на активното участие и развитие на самостоятелността на децата и учениците;
 • разработване на дидактични ресурси, прилагане на методи, средства и насоки спрямо капацитета, интересите, ритъма и възрастта на децата и учениците;
 • сътрудничество и работа в мултидисциплинарния екип;
 • поддържане на социопрофесионални отношения на уважение и подкрепа.
Компетентности – лични и професионални:
 1. Академични компетентности – професионална осведоменост и познаване на референтните теории.
 2. Педагогически компетентности – индивидуално, диференцирано и приобщаващо обучение (преподаване, учене, подкрепа и взаимодействия, отношения в образователния процес и училищното ежедневие).
 3. Компетентности за изпълняване на експертна функция в анализа на специалните образователни потребности и разработване на учебната програма и плана за подкрепа.
 4. Компетентности за сътрудничество (учителя на класа, мултидисциплинарен екип, родители).
 5. Личностни, социални и граждански компетентности.

Възможности за стажове и практики:

В учебния план са включени Текуща педагогическа практика и Стажантска практика. Те се провеждат по месторабота и местоживеене с осигуреното придружаване на преподавателите по специалността.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Дипломирането е след успешното приключване на двата семестъра и провеждането на стажантска практика.
Предлагат се два варианта на дипломиране:
 • писмен държавен изпит, обединяващ теми от пълния цикъл на обучение с оглед на основните професионални компетентности на ресурсния учител;
 • защита на дипломна работа (при среден успех отличен 5,50). Темата на дипломната работа се избира от дипломанта и получава одобрението на научния ръководител. Ръководителите на дипломни проекти са хабилитирани лица и главни асистенти от научната специалност Специална педагогика и Педагогика на приобщаващото образование. Заявлението за защита на дипломна работа се утвърждава от Декана на Педагогическия факултет до средата на ІІ-рия семестър.
В дипломата за завършена ОКС „магистър“ по Специална педагогика – Педагогика на деца със специални образователни потребности се включват резултатите от всички положени изпити и оценките за стажантска практика и държавния изпит (писмен изпит или защита на дипломна работа).

Професионална реализация:

Специалистът може да работи като:
 • Ресурсен учител в ДГ, ОУ, РЦПППО, ЦСОП, ЦОП;
 • Ресурсен учител в ЦНСТ, ДЦ, Центрове за социална рехабилитация;
 • Директор на РЦПППО;
 • Специален педагог в ДГ, ОУ, ЦСОП, ЦОП, ЦНСТ, и др.